Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wraz z nową dekadą nastaje nowe WCB

Do roku 2020 Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej rozszerzy swoje spektrum zainteresowań na politykę poprzez zapewnienie większego wyboru opcji kluczowym klientom. Jako że UE dysponuje własnym zapleczem naukowym w postaci siedmiu instytutów zlokalizowanych w pię...

Do roku 2020 Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej rozszerzy swoje spektrum zainteresowań na politykę poprzez zapewnienie większego wyboru opcji kluczowym klientom. Jako że UE dysponuje własnym zapleczem naukowym w postaci siedmiu instytutów zlokalizowanych w pięciu krajach, strategia na nadchodzącą dekadę ma jeszcze bardziej zacieśnić relacje strategiczne i naukowe zarówno w ramach Komisji Europejskiej, jak i wśród innych klientów. Nowy plan został niedawno zaprezentowany przez Dyrektora Generalnego WCB, Rolanda Schenkela przy okazji odbywającego się we Włoszech Otwartego Forum Nauki Europejskiej (ESOF). Strategię opracowano po szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami w 2009 r., w tym z 12 grupami roboczymi złożonymi z 150 naukowców i pracowników administracyjnych z całego WCB. Priorytety stanowią również odpowiedź na zalecenia, jakie WCB otrzymało od niezależnego panelu oceniającego, który pracował pod kierunkiem brytyjskiego Głównego Doradcy Naukowego, sir Davida Kinga. Nowa wizja WCB polegać będzie na zdobyciu pozycji zaufanego dostawcy opartych na nauce opcji politycznych na potrzeby ustawodawców w całej UE oraz na podejmowaniu kluczowych problemów społecznych. Takie podejście jest zbieżne ze zbliżającym się Ósmym Programem Ramowym (8PR) UE i strategią Europa 2020. W ramach strategii 2010-2020 WCB skoncentruje swoje wysiłki na siedmiu "wielkich wyzwaniach" nakreślonych przez UE: (1) dążenie do otwartej i konkurencyjnej gospodarki; (2) budowanie społeczeństwa niskoemisyjnego; (3) zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi; (4) bezpieczeństwo żywności i produktów konsumpcyjnych; (5) bezpieczeństwo nuklearne; (6) zarządzanie bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi; oraz (7) materiały referencyjne i pomiary. Przedstawiając nową strategię Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: "W zglobalizowanej gospodarce, która staje w obliczu złożonych problemów społecznych i szybkiego postępu technologicznego, Komisja Europejska bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje usług światowej klasy organizacji zdolnej do przystosowania się i zapewnienia zintegrowanych rozwiązań." Obok jak zwykle wysokiego standardu wsparcia naukowo-technicznego celem WCB jest wniesienie potencjału perspektywicznego, który pomoże wyprzedzać problemy społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, techniczne czy naukowe, jakie mogą okazać się istotne dla unijnej polityki w przyszłości. Komisarz Geoghegan-Quinn wyjaśniła, że w ramach nowej strategii WCB będzie radarem Komisji Europejskiej do identyfikowania przyszłych zagrożeń i możliwości. Dodała, że WCB jest atutem Europy, który zasługuje na szersze uznanie. "Komisja potrzebuje WCB do prowadzenia nowoczesnych, wewnętrznych badań naukowych, by opierać na nich politykę. Ta strategia zwiększy jej zdolność do analizy polityki i skupienia swojej wiedzy specjalistycznej na wspomaganiu dążeń do osiągnięcia celu strategii Europa 2020, tj. zrównoważonego i globalnego dobrobytu" - powiedziała Komisarz. WCB zostało powołane na podstawie Traktatu Euratom w 1957 r. Obecnie jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej, która dysponuje rocznym budżetem o wartości około 350 mln EUR. Ma za zadanie ściśle współpracować w ramach unijnych procesów ustawodawczych i służyć wspólnemu interesowi państw członkowskich UE. Pracownicy WCB w liczbie 2.750 osób pracują w instytutach badawczych zlokalizowanych w 5 krajach Unii. W latach 2013 i 2016 zostanie przeprowadzony przegląd przyjętej strategii.

Powiązane artykuły