Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Okazja puka... do firm z sektora MŚP zatrudniających osoby ze znajomością języków

Tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków pokazuje potencjał zjawiska wielojęzyczności i związane z nim wyzwania w kontekście firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. To coroczne wydarzenie poświęcone europejskiej różnorodności językowej po raz pierwszy ...

Tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków pokazuje potencjał zjawiska wielojęzyczności i związane z nim wyzwania w kontekście firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. To coroczne wydarzenie poświęcone europejskiej różnorodności językowej po raz pierwszy zorganizowano w 2001 roku. Tegoroczna edycja, zaplanowana na 26 września i okoliczne dni, obejmie wiele interesujących imprez. Do najważniejszych zalicza się konferencja "Języki na rzecz sektora MŚP", która odbędzie się 24 września w Brukseli. Przewiduje się, że w spotkaniu weźmie około 150 przedsiębiorców, organizacji biznesowych oraz przedstawicieli krajowych i lokalnych organów administracji. Zaprezentowane zostaną przykłady europejskich działań zakończonych sukcesem. Przewidziano także wypowiedzi przedstawicieli kilku dobrze rozwijających się firm, które zawdzięczają swój rozwój w znacznej mierze umiejętnościom językowym pracowników. Przygotowując się do przemówienia oraz do udziału w dyskusji na temat języków, konkurencyjności i możliwości zatrudnienia, Androulla Vassiliou, europejski komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, podkreśliła wagę pokonywania barier językowych. "Europejczycy są w coraz większym stopniu świadomi potencjalnego wpływu znajomości języków obcych na ich życie" - powiedziała. "Umiejętności te mają istotne znaczenie dla rozwoju osobistego ludzi, a poza tym wiążą się z intensyfikacją działalności firm dzięki zwiększeniu ich konkurencyjności oraz udostępnieniu nowych rynków eksportowych". Program Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" ma na celu finansowanie działalności i projektów językowych kwotą 50 mln euro rocznie. Konferencja stanowi także okazję do wskazania komplikacji wiążących się z prowadzeniem działań biznesowych w obcym języku. Szacowane koszty umów utraconych przez europejskie firmy z sektora MŚP w wyniku braku znajomości języków obcych wyrażają się w milionach euro. Zlecone w 2007 roku przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury badanie ankietowe przeprowadzone wśród 2000 firm wykazało, że sytuacji takich doświadczyło aż 11% respondentów. Wyniki te odzwierciedlają rolę i potencjał szkolenia europejskich zasobów ludzkich w zakresie języków obcych. "Zwiększenie ogólnego poziomu znajomości języków obcych w Europie przyczyni się także do realizacji strategii Europa 2020, mającej na celu inteligentny rozwój i eliminację zjawiska wykluczenia społecznego. Wielojęzyczność stanowi kluczowy element naszych sztandarowych inicjatyw: "Mobilna młodzież" (Youth on the Move) oraz "Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia" (Agenda for New Skills and Jobs)" - powiedziała komisarz. W celu upowszechnienia tych informacji we wszystkich krajach członkowskich UE zostaną zorganizowane wydarzenia poświęcone tematowi wielojęzyczności. Od wielojęzycznych występów uczniów szkół podstawowych w stolicy Niemiec, Berlinie, przez koncert muzyki rap w Danii, do specjalnych audycji radiowych w Bułgarii - wszystkie te imprezy odzwierciedlą bogactwo językowe UE: 23 języki oficjalne oraz 40 języków regionalnych i używanych przez mniejszości narodowe. Wśród pozostałych wydarzeń należy wymienić opowiadanie historii w Finlandii, dyskusję na temat wielojęzyczności i przedsiębiorstw w Paryżu (Francja), ważne odczyty poświęcone wpływowi języków na integrację europejską we Włoszech oraz projekcje filmów europejskich w oryginalnych wersjach językowych w Warszawie. Pełen program Europejskiego Dnia Języków 2010 jest dostępny w Internecie.

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja

Powiązane artykuły