CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

VISMASTER siłą napędową analityki i technologii wizualnej w Europie

Postępy technologiczne stanowią siłę napędową badań w Europie, a ludzie coraz bardziej uzależniają się od technologii, która ma usprawnić ich życie. Analityka wizualna łączy rozumowanie analityczne z wizualnymi interfejsami interaktywnymi, aby rozwiązywać złożone problemy. Dof...

Postępy technologiczne stanowią siłę napędową badań w Europie, a ludzie coraz bardziej uzależniają się od technologii, która ma usprawnić ich życie. Analityka wizualna łączy rozumowanie analityczne z wizualnymi interfejsami interaktywnymi, aby rozwiązywać złożone problemy. Dofinansowany ze środków unijnych projekt VISMASTER (Analityka wizualna - opanowywanie ery informacji), który otrzymał ponad 530.000 z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR), z powodzeniem powiązał ze sobą europejskie badania nad analityką wizualną i położył podwaliny pod przyszłe projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w tej dziedzinie. Projekt VISMASTER zgromadził 26 naukowców i przedsiębiorców, by połączyć akademicką i przemysłową doskonałość B+R z rozmaitych, odrębnych dyscyplin. Zdaniem koordynatora projektu, dr Jörna Kohlhammera z jednostki ds. rozwiązań czasu rzeczywistego na rzecz symulacji i analityki wizualnej Instytutu Badań nad Grafiką Komputerową (IGD) im. Fraunhofera w Niemczech, łączenie doskonałości B+R ze zróżnicowanych źródeł zbuduje silną społeczność badawczą w dziedzinie analityki wizualnej. "Szereg tematycznych grup roboczych stworzonych przez konsorcjum skupia się na rozwoju najnowszych osiągnięć analityki wizualnej" - powiedział CORDIS News dr Kohlhammer. "Grupy robocze osiągnęły doskonałość naukową w dziedzinie zarządzania danymi, analizy danych, danych przestrzenno-czasowych i badań nad percepcją wizualną człowieka wraz z szerszą społecznością prowadzącą badania nad wizualizacją. Kierownik projektu zwraca uwagę, w jaki sposób VISMASTER zbudował "silną, europejską społeczność analityki wizualnej, zdefiniował program badań, zaprezentował publicznym i prywatnym interesariuszom technologię analityki wizualnej i przygotował grunt dla szerszej kontynuacji inicjatyw badawczych w obszarze analityki wizualnej". Przez okres dwóch lat konsorcjum pracowało sumiennie nad osiągnięciem wyników. Najważniejszym z nich jest mapa drogowa badań naukowych pt. "Opanowanie ery informacji - rozwiązywanie problemów za pomocą analityki wizualnej", którą zaprezentowano w dniach 27-29 września na konferencji TIK 2010 w Brukseli, Belgia. Końcowym wynikiem projektu jest program badawczy. Dr Kohlhammer podkreśla, że "stanowi on szczegółowy przegląd wszystkich aspektów analityki wizualnej, wskazując otwarte obszary i strategie dla badań naukowych w nadchodzących latach". Dodaje, że pierwotnymi źródłami tego opracowania są raporty końcowe grup roboczych, przekrojowe raporty społecznościowe oraz zasoby zbudowane na platformie internetowej projektu. Partnerzy VISMASTER są przekonani, że program badawczy zaprezentowany w tym opracowaniu, a w szczególności zalecenia zawarte w ostatnim rozdziale, odegra zasadniczą rolę w tworzeniu zrównoważonej społeczności analityki wizualnej po zakończeniu projektu. Program badawczy okaże się również kluczowy dla naukowców, którzy chcą dołączyć do społeczności i wesprzeć ją. Odnosząc się do tego, komu projekt VISMASTER przynosi największe korzyści, dr Kohlhammer twierdzi, że służy on jako odniesienie dla komitetów ds. programów badawczych i naukowców z dziedziny TIK i nie tylko. "Mapa drogowa badań naukowych obejmuje nie tylko zagadnienia dotyczące wyzwań naukowych, ale również podkreśla powiązania z naukami ścisłymi, technologiami i przedsiębiorstwami, dla których analityka wizualna może stać się technologią rozwojową" - zauważa. Projekt VISMASTER zapewnia również przedsiębiorcom kluczowe rozwiązania w zakresie gromadzenia i przechowywania danych. "Rządy, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i samo społeczeństwo gromadzą i przechowują ogromne ilości danych, które obecnie są często wykorzystywane w sposób daleki od optymalnego do rozwiązywania naglących problemów świata" - mówi CORDIS News dr Kohlhammer. "Potrzebujemy lepszych i bardziej przydatnych rozwiązań, aby pozyskiwać informacje i ostatecznie wiedzę z tych bogatych zasobów danych. Naszym ostatecznym celem jako społeczności naukowej jest zapewnienie analityki i metodologii wizualnej, narzędzi oraz infrastruktury, które przyniosą korzyści społeczeństwu w ogóle, a spółkom i MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) w szczególności." Zatem, jaki będzie następny krok projektu VISMASTER? Dr Kohlhammer twierdzi, że oprócz społeczności "funkcjonującej" za pośrednictwem witryny internetowej i biorącej udział w europejskiej konferencji analityki wizualnej EuroVA w Norwegii w 2011 r., partnerzy wezmą udział w bardziej specjalistycznych projektach TIK z dziedziny analityki wizualnej, w tym w projekcie VIS-SENSE (Reprezentacja za pośrednictwem analityki wizualnej dużych zestawów danych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa sieci), dofinansowanym z tematu TIK 7PR. Projekt VIS-SENSE, dofinansowany na kwotę 2,35 mln EUR, angażuje partnerów amerykańskich wprowadzając w ten sposób badania nad analityką wizualną na arenę światową. Partnerzy VISMASTER są również przekonani, że przyszłość TIK "leży w lepszym podziale pracy między ludzi a komputery". Wypowiadając się na temat przyszłości dr Kohlhammer stwierdził: "Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że wszystkie wielkie wyzwania XXI w., takie jak zmiany klimatu, energetyka, finanse, zdrowie czy kryzys bezpieczeństwa, wymagają badania i analizy ogromnych i złożonych zestawów danych, czego nie mogą dokonać samodzielnie ani komputer, ani człowiek." Ludzka inteligencja i intuicja muszą zostać wsparte przez moc przechowywania i przetwarzania, jaką posiadają dzisiejsze komputery. "Analityka wizualna rozwinie się zatem prawdopodobnie w ogólną naukę rozwiązywania problemów i interaktywnego odkrywania" - zauważa. "Mapa drogowa (VISMASTER) badań naukowych w zakresie analityki wizualnej została opracowana w celu umożliwienia analityce wizualnej uzyskania statusu takiego narzędzia do odkryć naukowych."

Kraje

Belgia, Niemcy