Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacje a osoby starsze... konieczność dla Europejczyków

Intensywniejsze wprowadzanie technologii do życia osób starszych zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów UE. Temu wyzwaniu stawia czoło wspólny program dotyczący rozwiązań i systemów ułatwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (AAL JP), który promuje innowacyjne prod...

Intensywniejsze wprowadzanie technologii do życia osób starszych zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów UE. Temu wyzwaniu stawia czoło wspólny program dotyczący rozwiązań i systemów ułatwiających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (AAL JP), który promuje innowacyjne produkty i usługi dla starzejącej się populacji. Dnia 16 grudnia Komisja Europejska przedłożyła raport na temat postępów AAL JP, podkreślając w szczególności intensyfikację zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w projekty, zapewnienie solidnego wsparcia finansowego przez kraje uczestniczące w programie oraz kontynuację zaleceń, by uzyskiwać pozytywne wyniki. Raport, kierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów, przyczyni się do umocnienia AAL JP - jednego z kluczowych działań w ramach Europejskiej Agendy Cyfrowej. AAL JP skutecznie stymuluje współpracę między UE, 20 państwami członkowskimi i 3 krajami stowarzyszonymi na rzecz poprawy dobrobytu starszych obywateli poprzez inteligentne rozwiązania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), wspierając w ten sposób dążenia do realizacji jednego z siedmiu celów Agendy Cyfrowej. Rozwiązania TIK wnoszą wkład na przykład w budowanie zrównoważonej opieki zdrowotnej. Inwestowanie w technologie cyfrowe powiązane z opieką zdrowotną, tak zwane "e-Zdrowie", zapewnia starzejącym się społeczeństwom europejskim powszechny dostęp do opieki zdrowotnej. Raport podkreśla również, w jaki sposób AAL JP może wspomagać pilotażowe, europejskie partnerstwo innowacyjne (EIP) w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się, o którym mowa we flagowej inicjatywie "Unii Innowacji". W ciągu najbliższych 30 lat liczba Europejczyków powyżej 65 roku życia wzrośnie o niemal 40%. EIP, które ma rozpocząć swoją działalność w 2011 r., będzie dążyć do osiągnięcia trzech celów: poprawić zdrowie i jakość życia osób starszych, przyczynić się do zrównoważenia i sprawności systemów opieki zdrowotnej i socjalnej, oraz stymulować konkurencyjność i możliwości biznesowe. "Europa musi przygotować się na starzenie się społeczeństwa w przyszłości, a wykorzystywanie innowacji powinno być jednym z narzędzi, jakie mamy do dyspozycji" - powiedział w listopadzie John Dalli, Europejski Komisarz ds. Zdrowia i Spraw Konsumenckich. "Dlatego cieszę się, że pierwsze partnerstwo dotyczy aktywnego i zdrowego starzenia się - pomoże ono budować ścisłą współpracę w ramach rozmaitych strategii dotyczących zdrowia publicznego, badań naukowych oraz polityki cyfrowej i przemysłowej." Wypowiadając się na temat AAL JP, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej Neelie Kroes stwierdziła: "Cieszę się, że kraje uczestniczące postrzegają AAL JP jako istotny element w stawianiu czoła demograficznemu starzeniu się, czego dowodem jest ich znaczne zaangażowanie finansowe." "Technologie informacyjne i komunikacyjne mają kluczowe znaczenie w podnoszeniu poziomu życia rosnącej liczby starszych obywateli w Europie. Program AAL pokazuje obecnie, poprzez wspólną mobilizację naszych zasobów, że UE może osiągnąć w tej ważnej dziedzinie znaczne więcej niż byłoby to możliwe w przypadku któregokolwiek pojedynczego państwa członkowskiego." Pierwsza ocena AAL JP przeprowadzona przez Komisję opiera się na wnioskach panelu wysokiego szczebla, który dokonał przeglądu wspólnego programu w szerszym kontekście innowacji odpowiadających na wyzwania demograficzne. Raport podkreśla, że AAL JP udało się zgromadzić 23 kraje uczestniczące w celu rozwiązania palących problemów dotykających naszych obywateli i wypełnienia luki między innowacyjnymi badaniami naukowymi a wprowadzaniem na rynek szerokiego wachlarza rozwiązań na rzecz aktywnego i niezależnego życia w podeszłym wieku. AAL JP oferuje nowe rozwiązania, które będą gotowe do wykorzystania w 2013 r. W ciągu minionych 2 lat rozpoczęło się ponad 50 projektów badawczych i innowacyjnych, których przedmiotem jest interakcja społeczna osób starszych i radzenie sobie z chorobami przewlekłymi. Seniorzy zostali na przykład wyposażeni w roboty do wykonywania prac domowych, co pomaga poprawić ich dobrobyt w sposób, jakiego potrzebują. Aby przenieść jeszcze więcej owoców, wspólny program powinien objąć projektami poświęconymi nowym rozwiązaniom większą liczbę użytkowników końcowych - sugeruje Komisja Europejska, dodając że większa spójność kryteriów kwalifikacji i finansowania również zredukuje przeszkody, które mogą wpływać na postęp projektów. Komisja Europejska planuje przygotowanie porozumień o finansowaniu, aby wypełnić lukę między "etapem pilotażowym" a wprowadzeniem na rynek masowy. Będzie również wspierać ścisłe powiązania AAL JP z innymi programami finansowanymi ze środków unijnych. Przy innej okazji Komisja Europejska dała zielone światło dla raportu opracowanego przez panel ekspertów, który wzywa państwa członkowskie i przedsiębiorstwa unijne do zwiększenia wsparcia dla projektów ARTEMIS i ENIAC - dwóch wspólnych przedsięwzięć, których przedmiotem jest nanoelektronika i systemy osadzone w różnych dziedzinach. Eksperci twierdzą, że państwa członkowskie muszą zwiększyć finansowanie, a przedsiębiorstwa swoje wsparcie europejskiej strategii, jeżeli ARTEMIS i ENIAC mają się zakończyć sukcesem. "ENIAC i ARTEMIS dowodzą swojej wartości dla rozwoju i konkurencyjności Europy. Niemniej, aby kontynuować europejski sukces w dziedzinie nanoelektroniki i systemów osadzonych musimy zgromadzić więcej zasobów. Przedsiębiorstwa i państwa członkowskie powinny dwukrotnie zwiększyć poziom nakładów w ciągu kolejnych 3 lat, jak to się działo do tej pory, jeżeli mamy zrealizować nasze początkowe ambicje urzeczywistnienia programów o wartości 2,5-3 mld EUR" - stwierdza Komisarz Kroes. Sektor publiczny i prywatny przeznaczają ponad 1 mld EUR na badania naukowe i innowacje dotyczące starzenia się: AAL JP - 600 mln EUR, unijny program ramowy badań naukowych - około 400 mln EUR, program na rzecz wspierania polityki w zakresie TIK - ponad 50 mln EUR.

Powiązane artykuły