Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE przeznacza nowe środki na wydłużenie średniej życia w zdrowiu

Wysiłki na rzecz zwiększenia liczby lat przeżywanych przez Europejczyków w dobrym zdrowiu właśnie mają zostać zintensyfikowane, dzięki zastrzykowi funduszy w wysokości 4,2 mln EUR, które naukowcy otrzymali od UE. W ramach partnerstwa innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego sta...

Wysiłki na rzecz zwiększenia liczby lat przeżywanych przez Europejczyków w dobrym zdrowiu właśnie mają zostać zintensyfikowane, dzięki zastrzykowi funduszy w wysokości 4,2 mln EUR, które naukowcy otrzymali od UE. W ramach partnerstwa innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się Komisji Europejskiej, średnia życia w zdrowiu wydłuży się o dwa lata do 2020 r., skutecznie łagodząc niepokoje związane ze starzeniem się i dobrym samopoczuciem. Naukowcy, którzy chcą zmierzyć się z tym wyzwaniem mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach pierwszego w Europie wspólnego zaproszenia do badań nad starzeniem się: ERA-AGE 2 (Europejska Przestrzeń Badawcza w dziedzinie starzenia się 2). Inicjatywa jest finansowana w ramach schematu ERA-NET, pomagając Europejczykom radzić sobie z problemem starzenia się poprzez konsolidację zasobów badawczych i specjalistycznej wiedzy oraz optymalizację oddziaływania badań naukowych na politykę, praktykę i opracowywanie produktów. "To ogromny krok w badaniach nad starzeniem się" - zauważa Alan Walker, profesor na Uniwersytecie w Sheffield, Wlk. Brytania, i koordynator ERA-AGE 2. "To pierwszy tego typu program europejski, którego bezpośrednim celem jest pogłębianie wiedzy naukowej, umożliwiającej krajom europejskim przygotowanie się na starzejącą się populację, oraz maksymalizacja zdrowego życia w późnym wieku." Zaproszenie ERA-AGE 2 stwarza naukowcom z różnych dyscyplin możliwość zajęcia się aplikacjami wspomagającymi "Aktywne i zdrowe starzenie się w ciągu całego życia". Ostatecznie pozyskane środki pomogą naukowcom wypracować sposoby na to, by ludzie mogli cieszyć się zdrowym i aktywnym życiem mimo posuwania się w latach. Należy zauważyć, że Rada ds. Badań Ekonomiczno-Społecznych (ESRC) i Rada Badań Biotechnologicznych i Biologicznych (BBSRC) z siedzibą w Wlk. Brytanii przyłączyły się do agencji z Finlandii, Francji, Izraela, Kanady, Luksemburga, Łotwy, Rumunii i Szwecji, aby wspierać interdyscyplinarne zespoły, w których skład wchodzi do pięciu krajów partnerskich. "ESRC jest dumna z pełnienia roli lidera w tym nowym programie europejskim" - mówi Adrian Alsop, dyrektor ds. badań naukowych i strategii międzynarodowej ESRC. "Będzie czerpać ze swoich znakomitych, krajowych prac badawczych i zajmie się wyzwaniem, które jest kluczowe dla całej Europy. Stwarza najlepszym socjologom brytyjskim możliwość współpracy z ekspertami z innych krajów, co przyniesie korzyści ogółowi społeczeństwa." Wypowiadając się na temat tego, jak istotne znaczenie dla europejskich naukowców ma współpraca, dyrektorka ds. badań naukowych BBSRC, profesor Janet Allen, stwierdziła: "Partnerstwo naukowców z całej Europy jest niezwykle cenne. Zachęcając do tego typu pracy, dążymy do zagwarantowania, że niektóre z największych problemów, jakie przed nami stają mogą zostać rozwiązane poprzez najwyższej jakości badania naukowe. Program ERA-AGE 2 ma zgromadzić niektórych z najlepszych ekspertów oraz zasoby z całej Europy, aby wypracować wiedzę, która ostatecznie poprawi stan zdrowia i dobre samopoczucie wielu ludzi w późniejszym okresie ich życia." Wymiana informacji i rozwijanie partnerstwa między wiodącymi, multidyscyplinarnymi i interdyscyplinarnymi naukowcami z całego świata przełożą się na pozytywne wyniki nie tylko dla programu ERA-AGE 2, ale ostatecznie również dla Europejczyków w każdym wieku. Naukowcy mogą składać wstępne propozycje pierwszego etapu do 3 października 2011 r. w następujących obszarach: (1) generowanie nowej wiedzy nt. czynników biologicznych, klinicznych, behawioralnych, społecznych i środowiskowych, które umożliwiają jednostkom prowadzenie aktywnego i zdrowego trybu życia w późniejszym okresie; (2) analiza komparatywna różnych modeli, metod, metodologii i dobrych praktyk w reakcjach społecznych na zwiększoną długość życia, które kładą nacisk zarówno na inkluzję społeczną, jak i zrównoważenie; oraz (3) zaangażowanie w efektywne działania wymiany wiedzy, które będą wspomagać kraje w Europie i poza jej granicami w osiąganiu celu wydłużenia średniej życia w zdrowiu o dwa lata do 2020 r.Więcej informacji: ERA-AGE 2: http://era-age.group.shef.ac.uk/ ERA-NET: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=eranet-projects-home Rada ds. Badań Ekonomiczno-Społecznych (ESRC): http://www.esrc.ac.uk/

Kraje

Kanada, Finlandia, Francja, Izrael, Luksemburg, Łotwa, Rumunia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły