Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Według badań unijnych źródła biomasy zdrewniałej mogą się znacznie zwiększyć

Podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w Europie do 2020 r. - kiedy to energia ekologiczna powinna stanowić 20% zużywanej energii w regionie - zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów programu UE. W trakcie realizacji tego planu wzrośnie zapotrzebowanie na drewno. Dr...

Podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w Europie do 2020 r. - kiedy to energia ekologiczna powinna stanowić 20% zużywanej energii w regionie - zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów programu UE. W trakcie realizacji tego planu wzrośnie zapotrzebowanie na drewno. Drewno i odpady drzewne od zawsze odgrywały kluczową rolę w Europie, odpowiadając niemal za 50% odnawialnych źródeł energii. Zasadnicze pytanie zatem brzmi: Czy wystarczy drewna, aby zaspokoić zapotrzebowanie Europy? Projekt EUWOOD (Realny potencjał zmian w uprawie i eksploatacji lasów w UE), wsparty przez Dyrekcję Generalną ds. Energii (DG ds. Energii) przy Komisji Europejskiej, podjął wyzwanie, dostarczając nowych informacji na temat źródeł biomasy zdrewniałej. Od roku 2000 globalny rynek produktów leśnych jest pod wpływem zmian. Tak jak nasi przodkowie wykorzystywali drewno zasadniczo do ogrzewania swoich domostw, teraz jesteśmy świadkami zasadniczej zmiany, bowiem produkcja energii z drewna znajduje swoje miejsce w przemyśle. Ponadto przemysł wykorzystuje drewno na przykład jako surowiec do wytwarzania produktów chemicznych. Dlatego, zważywszy na postępującą złożoność rynku produktów leśnych, ocena ekonomicznych i politycznych decyzji dotyczących lasów staje się coraz trudniejsza. W świetle powyższego partnerzy projektu EUWOOD porównali zapotrzebowanie na drewno przeznaczone do wytwarzania energii i produktów z potencjalną podażą drewna pochodzącego z lasów i innych źródeł w 27 państwach UE, wykorzystując do tego celu narzędzie "Równowaga Zasobów Leśnych" (ang. Wood Resource Balance). Uzyskane wyniki wskazują, że wzrost podaży biomasy zdrewniałej pochodzącej z lasów europejskich może przekroczyć istniejący poziom zasobów, jeżeli unijni urzędnicy wdrożą kompleksową strategię oraz podejmą szybkie i radykalne decyzje. Konsorcjum EUWOOD twierdzi, że teoretyczny potencjał biomasy z lasów unijnych wzrósł do niemal 1,3 mld metrów sześciennych w 2010 r. Bardziej konkretnie, około 50% tego potencjału stanowi masa drzewna pni, a na pozostałą połowę składają się odpady powstające przy pozyskiwaniu drewna, pniaki i biomasa zdrewniała z trzebieży wczesnych w młodych lasach. Jednak potencjał ten spadł do około 750 mln metrów sześciennych z powodu strat spowodowanych ograniczeniami środowiskowymi, technicznymi i społecznymi. Biomasa z trzebieży wczesnych, pniaków i odpadów odczuła największy wpływ. Ograniczenie środowiskowe to na przykład spadek zbiorów biomasy z ubogich stanowisk powodowany chęcią powstrzymania utraty składników odżywczych. Ograniczenia techniczne mogą wiązać z nośnością gruntu obniżającą zbiory na gruntach miękkich, podczas gdy ograniczenia społeczne wiążą się ze zmianami w dostępności biomasy wynikającymi ze zmian w strukturze własności lasów. Należy zauważyć, że nie przeprowadzono pełnej oceny skutków intensyfikacji zbiorów. Konsorcjum EUWOOD wykorzystało scenariusze mobilizacyjne od oceny potencjału biomasy zdrewniałej. Naukowcy przyjrzeli się na przykład sposobowi, w jaki społeczeństwo postrzega wykorzystywanie drewna. Z jednej strony potencjał biomasy zdrewniałej może wzrosnąć do 898 mln metrów sześciennych w 2030 r., jeżeli Europejczycy położą szczególny nacisk na wykorzystywanie drewna do produkcji energii oraz do innych celów. Z drugiej strony może się on skurczyć do 625 mln metrów sześciennych, jeżeli za kluczowe zostaną uznane możliwe, negatywne skutki środowiskowe zwiększonej eksploatacji drewna. Ograniczenia ekonomiczne, takie jak koszty zaopatrzenia, mogą również przełożyć się na większe, możliwe straty. Wyniki studium przypadku przeprowadzonego w fińskim regionie Karelii Północnej pokazują wyraźnie, że potencjał biomasy może się skurczyć aż o 28%, jeżeli zdolności płatnicze użytkowników odpadów powstających przy pozyskiwaniu drewna spadną o 4%. Konsorcjum EUWOOD sugeruje, że podaż powinna otrzymać impuls - z lasów i innych źródeł - by pomóc Europie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Może ono także spaść, jeżeli Europejczycy zwiększą wydajność energetyczną i udostępnią inne źródła energii odnawialnej oparte na drewnie. Projekt EUWOOD, realizowany pod kierunkiem Centrum Leśnictwa Uniwersytetu w Hamburgu w Niemczech, zgromadził ekspertów z Europejskiego Instytutu Leśnego, UNECE / FAO (Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ / Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) - Sekcji ds. Lasów i Drewna, Instytutu Leśnictwa i Produktów Leśnych w Holandii (PROBOS) oraz Fińskiego Instytutu Badawczego Leśnictwa (METLA) w Vantaa.Więcej informacji: Europejski Instytut Leśny: http://www.efi.int/portal/ Uniwersytet w Hamburgu: http://www.uni-hamburg.de/index_e.html Aby zapoznać się z raportem końcowym projektu EUWOOD, proszę kliknąć: tutaj Aby pobrać rozmaite raporty nt. bioenergii, proszę kliknąć: tutaj

Kraje

Niemcy, Finlandia, Niderlandy

Powiązane artykuły