Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Obce gatunki sieją spustoszenie wśród ryb

Naukowcy z Włoch sugerują, że jedno z głównych ograniczeń przestrzennie wytyczanych form ochrony zasobów morskich, takich jak Morskie Obszary Chronione (MOC), polega na braku możliwości zabezpieczenia przed poważnymi zagrożeniami, między innymi modyfikacjami przybrzeżnymi, zmi...

Naukowcy z Włoch sugerują, że jedno z głównych ograniczeń przestrzennie wytyczanych form ochrony zasobów morskich, takich jak Morskie Obszary Chronione (MOC), polega na braku możliwości zabezpieczenia przed poważnymi zagrożeniami, między innymi modyfikacjami przybrzeżnymi, zmianami w hydrodynamice i reżimach sedymentacyjnych oraz przed rozprzestrzenianiem się egzotycznych gatunków. Obce gatunki, zwłaszcza zielenice Caulerpa racemosa, zaatakowały Morze Śródziemne i inne MOC, wywierając znaczący wpływ na nawyki żywieniowe gatunków dennych, a przez to potencjalnie na populacje ryb. Badania zaprezentowane w czasopiśmie PLoS ONE zostały dofinansowane z projektu PERSEUS (Ukierunkowane strategiczne badania nad środowiskiem morskim w europejskich morzach południowych), który otrzymał niemal 13 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Naukowcy, pracujący pod kierunkiem Università del Salento we Włoszech, zbadali północne wybrzeże Morza Jońskiego w południowo-wschodnich Włoszech, aby ocenić występowanie i zakres interakcji między inwazyjnymi wodorostami a endemicznym sargusem (Diplodus sargus). Odkryli, że sargus żywi się C. racemosa, co powoduje gromadzenie się w wielu jego tkankach alkaloidu caulerpin. "Powiązania między mechanizmami subkomórkowymi metabolitów glonowych a pośrednimi skutkami dla bioróżnorodności niezwykle rzadko były przedmiotem badań" - czytamy w artykule. "W świetle uzyskanych wyników, celem badań było przeanalizowanie skutków takiej nowej interakcji troficznej poprzez pomiar reakcji toksykologicznych na kilku poziomach biochemicznych i fizjologicznych w organizmie żyjącym w środowisku zaatakowanym i niezaatakowanym. W toku badań, łączących chemię organiczną, ekotoksykologię i ekologię, podjęta zostanie próba wyjaśnienia potencjalnego wpływu C. racemosa na D. sargusa, co przełoży się na nowe informacje o mechanizmach komórkowych, za pośrednictwem których inwazje biologiczne mogą oddziaływać na bioróżnorodnością morską, a przez to na skuteczność reżimów ochronnych". Zespół zidentyfikował 11 głównych składników pokarmu w żołądku sargusa, z których C. racemosa był najważniejszym pod względem częstotliwości występowania i względnej istotności w rybie. Naukowcy zaobserwowali również negatywną interakcję między gatunkami inwazyjnymi a rodzimymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o zmiany dostępności lub jakości składników pokarmowych, żywności i zasobów fizycznych. "Caulerpa racemosa stał się głównym składnikiem pokarmu w diecie tego ważnego gatunku ryby" - stwierdzają naukowcy. "Potwierdzamy tu częste występowanie inwazyjnych glonów w treści żołądka ryb wraz z towarzyszącym nagromadzeniem caulerpin w ich tkankach. Zmiana z diety złożonej ze składników zwierzęcych i roślinnych na dietę opartą w przeważającej części na inwazyjnych glonach może wpłynąć na właściwości organoleptyczne i jakość odżywczą tych istotnych gospodarczo ryb. Wartość odżywcza, smak i zapach filetu z ryby uzależniony jest tak naprawdę od ilości tłuszczu i składu kwasu tłuszczowego oraz od aminokwasów w mięśniach, które znajdują się pod silnym wpływem historii żywienia".Więcej informacji: Università del Salento: http://www.unisalento.it/web/guest/home_page PLoS ONE: http://www.plosone.org/home.action

Kraje

Włochy