Skip to main content

ULTRA ACCURATE WORLD TIMING SERVICES II

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ultradokładne rozwiązania w zakresie pomiaru czasu

Finansowany przez UE projekt WORLDTIMING II wykorzystuje protokół precyzyjnego pomiaru czasu White Rabbit, aby zapewnić bezprecedensową dokładność usług w zakresie pomiaru czasu na świecie.

Technologie przemysłowe

Rozsyłanie sygnałów czasu, czyli synchronizacja sieci zegarów w jednym lub kilku lokalizacjach według zegara głównego, należy do podstawowych elementów infrastruktury w naszym cyfrowym świecie. Na przykład światowy sektor finansowy potrzebuje bardzo dokładnej synchronizacji czasu w celu monitorowania sieci tradingowych i zapewnienia wszystkim uczestnikom rynku sprawiedliwego i równego dostępu do sieci. Rozsyłaniem sygnałów czasu zajmują się inicjatywy takie jak finansowany przez UE projekt WORLDTIMING II, który wykorzystuje światłowody do przesyłania ultradokładnego i identyfikowalnego sygnału czasu w oparciu o czas systemu Galileo (GST). Ponieważ wszystkie globalne systemy nawigacji satelitarnej (GNSS) – w tym Galileo, GPS, GLONASS i BeiDou – opierają się na pomiarze czasu nadejścia sygnału radiowego, każdy z nich ma swoje własne odniesienie czasowe, z którym zsynchronizowane są wszystkie elementy przestrzeni, sterowania i segmentów użytkownika. W przypadku europejskiego systemu Galileo punktem odniesienia jest GST. „Projekt WORLDTIMING II rozszerza segment powierzchniowy Galileo poprzez wykorzystanie istniejących linii światłowodowych operatorów telekomunikacyjnych, tak aby Organ Nadzoru GNSS i krajowe instytuty metrologiczne mogły świadczyć usługi TaaS (Time as a Service, czas jako usługa) na rzecz kluczowych instytucji finansowych na całym świecie”, mówi badacz projektu dr Trinidad García. „Dodatkowo, zapewniamy rozwiązanie zapasowe dla odbiorników GNSS Galileo, które jest odporne i zabezpieczone przed atakami typu jamming i spoofing. Biały królik, który nigdy się nie spóźnia Rozwiązania WORLDTIMING II oparte są na protokole WR PTP (White Rabbit Precision Time Protocol). „WR PTP to innowacyjna technologia, która może zapewnić niespotykany dotąd poziom dokładności”, tłumaczy García. „Z technicznego punktu widzenia, rozwiązanie WR PTP do ultradokładnego rozsyłania sygnału czasu jest najważniejszym rezultatem technicznym naszego projektu”. Według Garcíi, WR PTP osiągnęła już sub-nanosekundowe wartości synchronizacji z zakłóceniami na poziomie 100 ps w sposób wszechstronny i interoperacyjny oraz z możliwością adaptacji do wielu infrastruktur sieciowych. Dzięki takiemu poziomowi synchronizacji rynki finansowe są w stanie lepiej spełniać wymogi przepisów dotyczących transparentności, takich jak przekształcona dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych UE (MiFID II). „Liczba giełd wykorzystujących pilotażowo nasze rozwiązanie dalekosiężne potroiła się, a firma Deutsche Börse dokonało pełnego wdrożenia rozwiązania White Rabbit”, mówi García. WR PTP opiera się na projekcie White Rabbit, inicjatywie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt oraz innych partnerów przemysłowych i akademickich mającej na celu osiągnięcie poziomów dokładności wymaganych w najbardziej ambitnych eksperymentach fizycznych – w tym WORLDTIMING II. „WORLDTIMING II jest doskonałym przykładem transferu technologii w przestrzeni europejskiej”, dodaje García. Światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu synchronizacji czasu Seven Solutions, wiodący partner projektu i firma zajmująca się wprowadzaniem rozwiązań WORLDTIMING II na rynek, zawarła już umowy z dystrybutorami z Ameryki Północnej, Europy i Azji. „Dzięki wsparciu otrzymanemu z UE byliśmy w stanie otworzyć nowe oddziały i wejść na ważne rynki azjatyckie i północnoamerykańskie”, mówi García. „Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że niewielkie przedsiębiorstwo z południa Europy mogło stać się światowym liderem w dziedzinie ultradokładnych rozwiązań w zakresie synchronizacji czasu”.

Słowa kluczowe

WORLDTIMING II, rozsyłanie sygnału czasu, czas systemu Galileo, GST, globalne systemy nawigacji satelitarnej, GNSS, Galileo, czas jako usługa, TaaS, White Rabbit Precision Time Protocol, WR PTP

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania