Skip to main content
European Commission logo print header

Towards We-Government: Collective and participative approaches for addressing local policy challenges

Article Category

Article available in the following languages:

Zbiorowe, partycypacyjne podejście do wyzwań polityki lokalnej

W ramach współfinansowanego ze środków UE projektu WeGovNow opracowano i przeprowadzono testy pilotażowe nowego rodzaju platformy uczestnictwa obywatelskiego, która wspiera komunikację i współpracę między obywatelami, społeczeństwem obywatelskim i administracjami publicznymi.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

W całej Europie administracja elektroniczna jest w fazie transformacji. Podczas gdy administracje publiczne postrzegały użytkowników końcowych usług internetowych jako zwykłych klientów, teraz postrzegają ich jako partnerów. Aby ułatwić przejście od administracji elektronicznej do administracji bezpośredniej, w ramach finansowanego przez UE projektu WeGovNow (Towards We-Government: Collective and participative approaches for addressing local policy challenges) opracowano i przeprowadzono testy pilotażowe innowacyjnej platformy usług mającej na celu podejmowanie wyzwań lokalnej polityki poprzez zaangażowanie obywatelskie. W przeciwieństwie do wyspecjalizowanych narzędzi zwykle wykorzystywanych do zaangażowania obywatelskiego, takich jak internetowe ankiety obywatelskie i systemy petycji, platforma WeGovNow została zaprojektowana jako kompleksowy ekosystem internetowy. Korzystając z tej platformy, administracje publiczne, obywatele, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa mogą wspólnie tworzyć praktyczne rozwiązania odpowiadające na wyzwania polityki lokalnej. W ramach platformy dostępne są narzędzia ukierunkowane na tworzenie sieci społecznościowych i samoorganizację, identyfikowanie i śledzenie problemów, demokratyczny proces decyzyjny, pomysły na pozyskiwanie wiedzy z tłumu oraz promowanie możliwości wolontariatu. „Praktycznie rzecz biorąc, platforma WeGovNow to zintegrowany »zestaw narzędzi«, który umożliwia elastyczne wsparcie w ramach projektowania różnych procesów uczestnictwa zainteresowanych stron, a nie pojedynczego, wstępnie zdefiniowanego »przepływu pracy«”, mówi Lutz Kubitschke, koordynator projektu i dyrektor w firmie empirica, będącej głównym partnerem projektu.

Współpraca z obywatelami w Turynie

Projekt WeGovNow był testowany w kilku miastach, a jego celem było wykorzystanie platformy projektu do sprostania rzeczywistym wyzwaniom politycznym. W Turynie we Włoszech władze miasta wykorzystały platformę, aby w większym stopniu angażować organizacje pozarządowe i obywateli w różne decyzje dotyczące projektów kulturalnych. Na przykład mieszkańcy, zainteresowane strony i przedstawiciele administracji publicznej korzystali z platformy do dzielenia się pomysłami, podejmowania współpracy i wspólnego rozwoju części miejskiego parku Dora. Według Lutza Kubitschke dzięki pomocy projektu WeGovNow Turyn uzyskał lepszy dostęp do pomysłów i potrzeb obywateli. „Platforma okazała się doskonałym sposobem na nawiązanie kontaktu z dużą liczbą osób, z których wiele zazwyczaj nie uczestniczyłoby w tradycyjnych forach obywatelskich, takich jak spotkania w ratuszu”, mówi Lutz Kubitschke. „Obywatele korzystają również z tego, że mogą wywierać wpływ na kształtowanie polityki publicznej”.

Rozwiązania dostępne dla wszystkich administracji publicznych

We wszystkich trzech pilotażowych gminach na platformie zarejestrowało się prawie 10 000 osób, co dowodzi, że platforma WeGovNow jest przystosowana do dużej liczby użytkowników. Na podstawie sukcesu testów pilotażowych naukowcy udostępnili usługi wsparcia WeGovNow innym administracjom publicznym za pośrednictwem partnerów projektu. Ponadto w ramach projektu opracowano lub rozszerzono różne komponenty oprogramowania, które można pobrać jako rozwiązania otwartego oprogramowania. Dostępne są również informacje dla osób zainteresowanych wdrożeniem i/lub dalszym rozwojem różnych komponentów platformy WeGovNow. Informacje te zapewniają zainteresowanym użytkownikom szczegółowy przegląd obecnego poziomu dojrzałości i trwałości rozwiązań, ale przede wszystkim wgląd w to, jak można je z powodzeniem realizować, umacniając tym samym dziedzictwo projektu dla późniejszych innowacji.

Słowa kluczowe

WeGovNow, administracja elektroniczna, administracja bezpośrednia, administracje publiczne, uczestnictwo obywatelskie, Turyn, wzajemny rozwój, współtworzenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania