Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Wykorzystywanie możliwości i podejmowanie wyzwań związanych z wykorzystaniem biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym

Postępy w dziedzinie biotechnologii mogą stanowić ogromny krok na przód w nauce dwudziestego pierwszego wieku, oferując nowe produkty i procesy, które mogą pomóc w sprostaniu najpilniejszym wyzwaniom dzisiejszego świata. Sektor rolno-spożywczy jest jednym z obszarów, w którym potencjał biotechnologii może zostać wykorzystany. Celem innowacyjnego i finansowanego ze środków UE badania jest zapewnienie, że Europa w pełni wykorzysta możliwości wynikające z rozwoju w dziedzinie biotechnologii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności i konsumentów.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Rozwiązania z zakresu biotechnologii dla sektora rolno-spożywczego obejmują gamę nowoczesnych technik i narzędzi, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia fundamentalnych mechanizmów, które stanowią podstawę życia i mogą zostać wykorzystane, aby zapewnić znaczne korzyści rolnikom, konsumentom i środowisku. Aby to osiągnąć, konieczne jest uzyskanie dogłębnej wiedzy o wpływie nowych technologii, biorąc pod uwagę potrzeby i interesy różnych zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Osiągnięcie celów wymaga również prowadzenia otwartej i precyzyjnej komunikacji na temat postępów naukowych i technologicznych, jak również szerszego zaangażowania różnych interesariuszy, aby nie przeoczyć nadarzających się okazji i sprostać powstającym wyzwaniom.

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki

Z tego powodu Komisja Europejska mocno zaangażowała się w zachęcanie zainteresowanych stron do prowadzenia merytorycznej i otwartej debaty politycznej na temat możliwych korzyści, jakie może odnieść UE dzięki nowoczesnym biotechnologiom i innowacjom w sektorze rolno-spożywczym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów, w jaki Komisja usprawnia te dyskusje jest przekazywanie bezstronnych i dokładnych informacji naukowych, aby zagwarantować merytoryczne prowadzenie polityki. W lutym 2017 roku Grupa Wysokiego Szczebla Mechanizmu Doradztwa Naukowego Komisji (Commission’s Scientific Advice Mechanism - SAM) opublikowała notę wyjaśniającą dotyczącą nowych technik w sektorze rolno-spożywczym, która obejmowała wykorzystywanie zwierząt, roślin i mikroorganizmów w produkcji pożywienia i pasz. Nota omawiała również wykorzystywanie nowych technik z zakresu biologii syntetycznej i genetycznej w rolnictwie.

Innowacyjne badania w ramach programów finansowanych przez UE

Oprócz merytorycznego prowadzenia polityki UE wspierała również, poprzez programy ramowe FP7 i Horizon 2020, ambitne projekty badawcze, będące na pierwszym planie ekscytujących postępów w dziedzinie biotechnologii i nowych odkryć w sektorze rolno-spożywczym. Pakiet wyników CORDIS koncentruje się na siedmiu takich projektach, z których wiodącymi były projekty ECOSEED, który badał wpływ trudnych warunków środowiskowych na geny upraw, oraz projekt FECUND, w ramach którego wykorzystano badania genetyczne, dotyczące alarmującego trendu niepłodności wśród krów. Ponadto, podczas gdy większość projektów z pakietu koncentrowało się na wymiernych osiągnięciach naukowych, projekt SYN-ENERGENE miał za zadanie angażować i informować obywateli o wyzwaniach i możliwościach płynących z biologii syntetycznej, dziedziny, która stale się rozwija i może być kluczowa dla przyszłych postępów w dziedzinie biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym.

Powiązane broszury CORDIS Results Pack