European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Zmniejszanie różnic w zakresie badań naukowych i innowacji pomiędzy państwami dzięki dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w całej Europie w ramach programu Horyzont 2020

Nie ulega żadnej wątpliwości, że osiągnięcie wzrostu gospodarczego oraz zwiększanie konkurencyjności w Europie wymaga inwestycji oraz większych nakładów na badania naukowe i innowacje. Znaczące korzyści można osiągnąć dzięki realizacji niewykorzystanego potencjału Europy w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach uczestnictwa w programie ramowym dotyczącym badań naukowych „Horyzont 2020” w połączeniu z większym zaangażowaniem państw członkowskich i krajów stowarzyszonych osiągających niższe wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Takie ukierunkowanie pozwala Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) funkcjonować w bardziej efektywny i jednorodny sposób, a jednocześnie optymalizować wykorzystanie poszczególnych atutów każdego państwa. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez zachęcanie instytucji działających w państwach uczestniczących do dalszego rozwoju oraz wykorzystywania swojego potencjału w zakresie badań naukowych i innowacji dzięki zastosowaniu szeregu środków obejmujących działania w zakresie mentoringu, budowania sieci kontaktów, komunikacji oraz ustanawiania partnerstw.

Maksymalne wykorzystanie europejskiego potencjału

Założeniem celu szczegółowego „Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa” realizowanego w ramach programu „Horyzont 2020” jest wyrównywanie różnic w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez poprawę wskaźnika uczestnictwa krajów osiągających niskie wyniki na tym polu. Takie działania umożliwią im pełne wykorzystanie potencjału utalentowanych europejskich naukowców i zagwarantują maksymalizację korzyści płynących z gospodarki opartej na innowacjach oraz ich rozpowszechnienie w całej Unii. Podmioty z 15 państw członkowskich (Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii) mogą obecnie ubiegać się o wsparcie w ramach działań ukierunkowanych na zapewnianie szerszego uczestnictwa jako koordynatorzy projektów. Określone rodzaje wsparcia może otrzymać także szereg krajów stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020”. Projekty realizowane w ramach programu obejmują trzy działania kluczowe: łączenie sił (teaming), tworzenie powiązań (twinning) oraz katedry EPB. W przypadku mechanizmu łączenia sił państwo członkowskie osiągające słabsze wyniki na polu badań naukowych i innowacji nawiązuje współpracę z instytucją naukową stojącą na najwyższym poziomie w celu stworzenia nowego (lub wsparcia istniejącego) centrum doskonałości. Mechanizm tworzenia powiązań pozwala na łączenie uniwersytetów oraz instytucji badawczych w państwach członkowskich osiągających słabsze wyniki na polu badań naukowych i innowacji z co najmniej dwiema czołowymi europejskimi organizacjami o podobnym profilu. Inicjatywy realizowane w ramach rozwiązania obejmują krótkoterminowe wymiany personelu, seminaria połączone z okazjami do nawiązywania kontaktów, a także działania informacyjne i komunikację.

Ważne korzyści dla uczestników

Czołowe instytucje badawcze w Europie, określane mianem „zaawansowanych” partnerów w ramach łączenia sił i tworzenia powiązań, są zachęcane do uczestnictwa w programach oraz poszerzania swoich sieci kontaktów w celu nawiązania strategicznej współpracy na przyszłość. Wszystkie projekty mogą czerpać korzyści wynikające ze współpracy ze stale rosnącą liczbą utalentowanych naukowców, ponieważ dzięki temu otwierają się dla nich także możliwości wejścia na nowe rynki, na których instytucje nadrabiające straty wobec reszty Europy mogą w przyszłości odgrywać kluczową rolę. W związku z tym budowanie tych synergii zwiększy skuteczność i pozytywnie wpłynie na tworzenie nowych stanowisk pracy, wzrost gospodarczy i konkurencyjność w całej Europie. Prezentowana broszura CORDIS Results Pack skupia się na 10 projektach, które stanowią czołowe osiągnięcia związane z instrumentem zapewniania szerszego uczestnictwa, realizowanego w ramach programu badawczego „Horyzont 2020” Unii Europejskiej. Projekt CEITER wspomaga wdrażanie zmian strukturalnych w Estonii, a także rozwój Centrum Doskonałości w zakresie innowacji edukacyjnych. Realizując projekt CEITEC_ERA, Uniwersytet Masaryka zatrudni dyrektora kluczowych badań naukowych w ramach katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Z kolei projekt ELEvaTE pomoże w zwiększaniu doskonałości Laboratorium Fizyki Elektronów i Plazmy Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja). Projekt EnvMetaGen pozwoli na zwiększenie możliwości Sieci Badawczej ds. Różnorodności Biologicznej i Biologii Ewolucyjnej w zakresie badań naukowych i rozwoju dzięki utworzeniu katedry EPB do spraw metagenomiki środowiskowej na Uniwersytecie w Porto (Portugalia). W ramach projektu FOWARIM uczestnicy zajmą się poszerzaniem możliwości badawczych Centrum Badań nad Wodą i Szkoleń ustanowionego przy Maltańskim Kolegium Sztuki, Nauki i Technologii. Projekt MaXIMA umożliwił zwiększenie możliwości badawczych i innowacyjnych Uniwersytetu w Warnie (Bułgaria) w zakresie modelowania obliczeniowego nowotworów piersi. W ramach realizacji projektu PaRaDeSEC uczestnicy wspomogą Instytut Ruđera Boškovicia w Chorwacji w organizacji grupy badawczej zajmującej się opracowywaniem półprzewodnikowych czujników promieniowania. Projekt STRONGMAR umożliwił portugalskiemu Instytutowi Systemów i Inżynierii Komputerowej, Technologii i Nauki stać się centrum doskonałości w zakresie technologii morskich i głębinowych. Projekt SuPREME otworzył drogę do współpracy Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk z europejskimi partnerami w celu zwiększenia wykorzystania technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w polskiej branży energetycznej. Wreszcie projekt TwinPV pozwolił na wzmocnienie sektora badań nad fotowoltaiką i integracją tego źródła energii z inteligentnymi sieciami na Uniwersytecie Cypryjskim poprzez stworzenie powiązań z instytucjami z Austrii oraz Danii.