Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Wykorzystanie energii słonecznej: czeka nas świetlana przyszłość

Energia słoneczna jest ekologicznym, łatwo dostępnym i coraz bardziej konkurencyjnym sposobem odnawialnym źródłem energii elektrycznej. Poza ważnym elementem pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej w realizacji celu polegającego na uniezależnieniu się od importowanych paliw kopalnych i przejściu na zrównoważone i bardziej ekologiczne źródła energii, energia słoneczna może stanowić również siłę napędową innowacji technologicznych i umożliwiać tworzenie nowych miejsc pracy. Warto dodać także, że już w tej chwili ten rodzaj energii stanowi ważny element europejskiego koszyka energetycznego, a na podstawie aktualnych trendów rynkowych można prognozować, że do 2040 roku może zaspokajać nawet 20 % zapotrzebowania na energię elektryczną w UE.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Uchwalona przez Unię Europejską dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE) określa cel dla wszystkich państw członkowskich UE, według którego do 2020 roku powinny zaspokajać 20 % swojego zapotrzebowania na energię, wykorzystując jej odnawialne źródła. W następstwie uchwalenia tego dokumentu państwa członkowskie zobowiązały się do osiągnięcia własnych krajowych celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, a także przyjęły krajowe plany działania w zakresie energii odnawialnej opisujące działania, które miały podjąć w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy. Zmieniona w grudniu 2018 roku dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (2018/2011) stała się częścią pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, będącego jednym z najbardziej ambitnych instrumentów politycznych w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zobowiązującym państwa członkowskie UE do osiągnięcia do 2030 roku udziału energii odnawialnej w koszyku energetycznym wynoszącego co najmniej 32 %. Nowe przepisy wymagają od poszczególnych państw członkowskich opracowywania 10-letnich krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030, określających sposoby osiągnięcia nowych celów na rok 2030.

Osiąganie kluczowych celów w zakresie energii odnawialnej

Działania wspierające rozwój technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych niezwykle ambitnych celów. Energia słoneczna będzie zatem odgrywać ważną rolę jako siła napędowa transformacji sektora wytwarzania energii elektrycznej. Aby zagwarantować gotowość technologiczną do wykorzystania tego zasobu, trwające badania naukowe skupiają się na zwiększaniu sprawności ogniw i modułów fotowoltaicznych, badaniu nowych materiałów, obniżaniu kosztów wytwarzania energii oraz opracowywaniu prototypów nowych linii produkcyjnych. Plany Europy w zakresie wdrożenia tych technologii zostały opisane w europejskim strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych (EPSTE), który określa priorytety badawcze dotyczące różnych technologii energii odnawialnej, a także planach wdrożeniowych dla każdej z nich, w szczególności planie wdrożeniowym dla fotowoltaiki.

Wyróżnienie badań oraz innowacji

Prezentowana broszura CORDIS Results Pack koncentruje się na 10 trwających lub niedawno zakończonych projektach finansowanych przez Unię Europejską w ramach programu „Horyzont 2020” zajmujących się wyzwaniami technicznymi i naukowymi związanymi z energią słoneczną. Projekt CPVMatch zademonstrował ogromny potencjał solarnych systemów fotowoltaicznych o wysokim stopniu koncentracji wykorzystujących ogniwa z podłożem wykonanym z germanu. Ten niezwykle popularny materiał wykorzystywany w układach scalonych stanowi kluczowy element wielozłączowych ogniw słonecznych nowej generacji. Kolejny zaprezentowany projekt, Sharc25 miał na celu opracowanie charakteryzujących się dużą sprawnością cienkowarstwowych ogniw słonecznych wykonanych w technologii CIGS, z myślą o wytwarzaniu tańszych modułów słonecznych następnej generacji. W ramach projektu Nano-Tandem zastosowano nanoprzewody w celu zaprezentowania przełomowych rozwiązań możliwych do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu tych miniaturowych materiałów w innowacyjnych ogniwach słonecznych. Projekt CHEOPS przyczynił się do zwiększenia skali produkcji perowskitowych ogniw słonecznych, podczas gdy projekt PVSITES przyczynia się do popularyzacji technologii ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (BIPV) wdrażanej przez europejską branżę budowlaną. Sektorem tym zajmował się również projekt AGCIGS-M, w ramach którego powstały zaawansowane materiały oraz wykorzystujące nanotechnologie moduły fotowoltaiczne wykonane w technologii CIGS na potrzeby gotowych rozwiązań do zastosowania w budynkach. W ramach projektu NextBase powstają ogniwa i moduły słoneczne c-Si nowej generacji, natomiast projekt DISC wykorzystuje potencjał krzemu w technologii ogniw fotowoltaicznych poprzez wykorzystanie złączy selektywnych dla nośnika. Projekt AMPERE skupia się na produkcji bardziej wydajnych i niezawodnych modułów fotowoltaicznych. W ramach ostatniego spośród przedstawionych projektów, STARCELL podjęto prace nad rozwojem technologii wytwarzania cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych opartych wyłącznie na materiałach występujących w dużych ilościach w skorupie ziemskiej.

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Technologia ogniw fotowoltaicznych przybliża Europę do realizacji wizji budynków o niemal zerowym zużyciu energii netto
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Wsparcie rozwoju technologii tandemowych ogniw perowskitowo-krzemowych
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Podłoże z germanu: obiecująca platforma dla wielozłączowych ogniw słonecznych
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

29 Marca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Krzemowe ogniwa słoneczne otrzymują ładunek z górnych warstw z nanoprzewodami
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Srebrne podłoże umożliwia budowę cieńszych, bardziej wydajnych ogniw słonecznych
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Naukowcy poszukują w skorupie ziemskiej sposobów na bezpieczny rozwój technologii ogniw fotowoltaicznych
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Nowe ogniwa słoneczne z krystalicznego krzemu przenoszą technologię fotowoltaiczną o lata świetlne naprzód
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Obróbka poosadzeniowa zwiększa sprawność cienkowarstwowych ogniw słonecznych
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Najnowocześniejsza technologia paneli i ogniw słonecznych pomaga Europie odzyskać wiodącą pozycję w dziedzinie fotowoltaiki
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019

Wyniki w skrócie
Zmiana klimatu i środowisko
Krzemowy klucz do taniej i superefektywnej fotowoltaiki
Zmiana klimatu i środowisko icon
Technologie przemysłowe icon
Energia icon

26 Lipca 2019