Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwiązania oparte na naturalnych zasobach dla zrównoważonego krajobrazu

W ramach inicjatywy finansowanej z funduszy Unii Europejskiej powstaje strategia badawcza, której celem jest reakcja na wyzwania dotyczące środowiska naturalnego i która przyniesie wielorakie korzyści.

Zmiana klimatu i środowisko

Coraz częściej dostrzega się, że wprowadzenie bardziej naturalnych rozwiązań i procesów w miastach może pomóc w walce ze zmianami klimatu, wspieraniu wzrostu gospodarczego i zwiększaniu dobrostanu człowieka. Rozwiązania oparte na naturalnych zasobach, takie jak zielone dachy i ściany, zrównoważone miejskie systemy odwadniania, środki na rzecz naturalnej retencji wody i miejskie tereny zielone, są istotnym elementem skutecznej reakcji na wyzwania społeczne. Dzięki projektowi RENATURE, finansowanemu z funduszy Unii Europejskiej, powstała przestrzeń do dyskusji o takich rozwiązaniach podczas interdyscyplinarnej szkoły letniej na Malcie. Uczestnicy przedstawiali i omawiali swoje innowacyjne pomysły dotyczące rozwiązań rożnych problemów związanych z zarządzaniem krajobrazem. Przeanalizowano dwa studia przypadków: nękany powodziami obszar miejski Birkirkara i znajdującą się pod ochroną wyspę Comino. W komunikacie prasowym opublikowanym na stronie „MaltaToday” zawarto podsumowanie omawianych tematów: „Niektóre z pomysłów rozpatrywanych podczas dyskusji o Birkirkarze to budowa sadzawek mających na celu zatrzymywanie wody, stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci oraz umożliwienie im odbudowy relacji z naturą. Padła także propozycja zastosowania zielonych ścian w Gnien l-Istazzjon, co również może przyczynić się do zmniejszenia odpływu wód”. W tym samym komunikacie czytamy: „Wśród pozostałych rozwiązań znalazły się systemy filtracji wody oraz podziemne zbiorniki wodne dla fontann i ogrodów hydroponicznych. Zastosowanie różnych środków prawdopodobnie przyczyni się do stworzenia skuteczniejszej ochrony przeciwpowodziowej, a także przyniesie dodatkowe korzyści”. Szkoła letnia, która odbyła się w Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) w ramach projektu RENATURE, połączyła doktorantów i międzynarodowych specjalistów z różnych środowisk. Współorganizatorem szkoły była inicjatywa COST Action CA17133 Circular City, której celem jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy wspierającej współpracę pomiędzy urbanistami, architektami, projektantami systemów, ekonomistami, inżynierami i naukowcami z dziedziny nauk społecznych i przyrodniczych. Mario Balzan, koordynator projektu MCAST uważa, że przywrócenie przyrody w przestrzeni miejskiej pozwoli uczynić tę ostatnią bardziej przyjazną mieszkańcom. W tym samym komunikacie prasowym mówi: „Pomimo tego, że zielone dachy i ściany to coraz częściej pojawiający się pomysł, który czasami jest uwzględniany w projektach deweloperskich, ustalenie, jaki rodzaj zielonej infrastruktury oferuje rozwiązania najkorzystniejsze dla Malty, wymaga przeprowadzenia wielu badań”.

Mocny gracz

Zakończenie aktualnie realizowanego projektu RENATURE (promoting Research Excellence in NAture-based soluTions for innovation, sUstainable economic GRowth and human wEll-being in Malta) zaplanowane jest na koniec 2021 roku. Dzięki działaniom takim jak organizowanie szkoleń i wydarzeń służących nawiązywaniu kontaktów, Malta może stać się mocnym graczem w dziedzinie rozwiązań opartych na naturalnych zasobach, tworząc krajowy klaster badań i innowacji. „Budujemy sieci. W przyszłości będzie wiele okazji do wdrożenia praktycznych projektów wykorzystujących rozwiązania oparte na naturalnych zasobach. Musimy poddać nasze pomysły próbie”, mówi Balzan. „Chcąc udowodnić, że to najlepsze rozwiązanie, musimy zgromadzić dowody w postaci wymiernych rezultatów, nie tylko tych w zakresie rozwiązywania problemów takich jak powodzie czy zanieczyszczenie powietrza, ale także tych dotyczących zdrowia i dobrostanu człowieka”. Więcej informacji: strona projektu RENATURE

Kraje

Malta

Powiązane artykuły