Skip to main content
European Commission logo print header

BIM-based EU -wide Standardized Qualification Framework for achieving Energy Efficiency Training

Article Category

Article available in the following languages:

Specjalne szkolenia na temat rozwiązań BIM dla specjalistów z branży budowlanej

Szukasz sesji szkoleniowej na temat modelowania informacji o budynku, która spełni Twoje potrzeby? Projekt BIMEET stanowi pierwsze w swoim rodzaju repozytorium, umożliwiające nawiązywanie kontaktów specjalistom z branż budowlanej i szkoleniowej.

Energia icon Energia

Zderzenie cyfryzacji z problemem zmiany klimatu otwiera zupełnie nowe i wyjątkowe możliwości przed branżą budowlaną, a jedną z nich stanowią narzędzia modelowania informacji o budynkach (BIM). Umożliwiając zainteresowanym stronom wspólne generowanie i zarządzanie danymi dotyczącymi budynków poprzez cały cykl ich życia, rozwiązanie to może pomóc UE w osiągnięciu jej celów w zakresie przyszłego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Najpierw musimy jednak stawić czoła rzeczywistości. Sektor budowlany UE jest bardzo rozdrobniony i zdecydowanie przywiązany do tradycyjnych, liniowych procesów, a przeszłość pokazuje, że unika się w nim podejmowania ryzyka. Wszystko to tworzy przeszkody dla transformacji cyfrowej i wykorzystania rozwiązań BIM, co regularnie prowadzi do takich problemów jak kwestie umowne (własność modeli), problemy techniczne (interoperacyjność) i wyższe koszty. „Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie te czynniki, zdamy sobie sprawę, że podnoszenie kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie korzystania z rozwiązań BIM wymaga dwóch elementów: połączenia strategii krajowych i unijnych oraz dogłębnego zrozumienia potrzeby nowych umiejętności w szybko zmieniającym się kontekście technologicznym i umownym”, mówi Sylvain Kubicki, starszy pracownik naukowy i technologiczny w Luksemburskim Instytucie Nauki i Technologii (LIST). Projekt BIMEET (BIM-based EU-wide Standardized Qualification Framework for achieving Energy Efficiency Training) zrzesza uniwersytety i instytuty technologiczne z pięciu państw członkowskich UE (Finlandii, Francji, Grecji, Luksemburga i Zjednoczonego Królestwa) w celu zapewnienia sektorowi lepszego zrozumienia potrzeb rynku oraz innowacyjnych programów szkoleniowych. „Naszym celem w ramach projektu BIMEET jest zwiększanie umiejętności, kwalifikacji i zdolności osób z sektora budowlanego – od specjalistów wysokiego szczebla po pracowników fizycznych. Docelowo zwiększy to penetrację rynku i stopień wykorzystania technologii BIM”, wyjaśnia Kubicki.

BIM rozwiąże problemy z efektywnością energetyczną

Aby osiągnąć swój cel, konsorcjum opracowało specjalną metodologię do określania ról, umiejętności i potrzeb szkoleniowych w dziedzinie rozwiązań BIM w zakresie efektywności energetycznej. Wykorzystali oni repozytorium wpisów w serwisie Twitter do rejestrowania pojawiających się umiejętności i ról oraz opracowali portal szkoleniowy, w którym gromadzone są treści z różnych źródeł danych związanych z rozwiązaniami BIM. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą śledzić nowe trendy i włączać je do treści przyszłych szkoleń. Portal szkoleniowy skutecznie pełni rolę repozytorium informacji na temat rozwiązań BIM i efektywności energetycznej, a także bazy danych dostępnych szkoleń dotyczących tej technologii. Portal szkoleniowy obejmuje również zindywidualizowane rekomendacje dotyczące możliwości szkoleniowych dla specjalistów z branży budowlanej. W podobny sposób opracowywane są poszczególne funkcje dla specjalistów szkoleniowych, aby pomóc im dostosować ich treść do charakterystyki rynku, na którym się skupiają. E-learning stanowi kluczową technologię wykorzystywaną w ramach projektu. Według Kubickiego jest to środek pozwalający na bardziej efektywne prowadzenie sesji szkoleniowych, a jednocześnie dotarcie do specjalistów, którzy rzadziej uczestniczą w stacjonarnych sesjach szkoleniowych – na przykład pracowników fizycznych. „Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu jest macierz wyników nauczania na temat rozwiązań BIM i efektywności energetycznej, podzielona na kilka dyscyplin i poziomów kompetencji”, wyjaśnia Kubicki.

Szerokie zastosowanie

Projekt BIMEET zakończy się w lutym 2020 roku. Do tego czasu zostaną ukończone nowe programy szkoleniowe i e-learningowe, które zostaną wprowadzone na rynek pod szyldem BIMEET. Trwają rozważania na temat dalszego wykorzystania platformy i powiązanych z nią narzędzi, a także dyskusje z kilkoma instytutami szkoleniowymi i organem normalizacyjnym na temat wykorzystania jej jako scentralizowanego repozytorium szkoleń na temat BIM.

Słowa kluczowe

BIMEET, budownictwo, umiejętności, szkolenie, BIM, modelowanie informacji o budynku, baza danych, e-learning, pracownik fizyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania