European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Umiejętności w sektorze budowlanym: nowe umiejętności ekspertów budowlanych pozwolą na realizację europejskich celów energetycznych

Dzięki inicjatywie BUILD UP Skills UE zamierza wyposażyć nowe pokolenie pracowników sektora budowlanego – od pracowników na placach budowy po projektantów i kierowników wyższego szczebla – w umiejętności i wiedzę niezbędne do zapewnienia, że projekty budowlane i remontowe spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Zaktualizowana broszura CORDIS Results Pack prezentuje finansowane ze środków Unii Europejskiej projekty, w ramach których opracowano i wdrożono imponujące programy podnoszenia kwalifikacji, dzięki którym realizacja tych ambicji stanie się rzeczywistością w całej Europie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Sektor budowlany posiada duży niewykorzystany potencjał w zakresie oszczędności energii. Stosowanie norm dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) stanie się obowiązkowe w Europie od 2020 roku. Najtrudniejszym aspektem zmniejszenia zużycia energii w sektorze budowlanym jest zwiększenie tempa oraz poprawa jakości i skuteczności renowacji budynków, ponieważ obecny wskaźnik renowacji wynosi zaledwie 1,2 % rocznie. Istotną barierą, która hamuje rozwój sektora budynków NZEB i wydajnych renowacji, jest brak odpowiednich umiejętności w branży budowlanej. W związku z tym bardzo istotne jest podniesienie umiejętności pracowników budowlanych średniego i wyższego szczebla, a także różnych specjalistów w dziedzinie zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa.

Prezentacja Inicjatywy BUILD UP Skills

W tym kontekście Unia Europejska rozpoczęła w 2011 roku realizację inicjatywy BUILD UP Skills. Jej celem było zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branży poprzez rozwój krajowych platform kwalifikacji i planów działania oraz zapewnienie szkoleń z zakresu efektywności energetycznej i energii odnawialnej w budynkach. Zakres inicjatywy rozszerzono na innych specjalistów w dziedzinie budownictwa w ramach programu „Horyzont 2020”, a realizowane projekty obejmują programy kwalifikacji i szkoleń dla wielu krajów. Podnoszenie umiejętności w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonej energii powinno odbywać się w całym łańcuchu wartości w sektorze budowlanym (czyli powinno obejmować projektantów, architektów, inżynierów, zarządców budynków, techników, instalatorów i innych pracowników, w tym praktykantów). Przedstawiciele wszystkich tych zawodów muszą również być świadomi nowych i nadchodzących wyzwań związanych z budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Zaliczają się do nich nowe materiały i produkty, integracja odnawialnych źródeł energii, nowe systemy lub procesy, takie jak standaryzacja i powszechna dobrowolna certyfikacja budynków oraz wykorzystanie narzędzi BIM (ang. Building Information Modeling) w celu modelowania informacji o budynkach. Ulepszanie lub tworzenie zakrojonych na szeroką skalę programów kwalifikacji i szkoleń w tych obszarach odbywa się równolegle z wdrażaniem inicjatyw, które zwiększają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników budowlanych, tworząc nowe możliwości zatrudnienia i zwiększając konkurencyjność gospodarczą Europy.

Zaktualizowana i rozszerzona broszura Results Pack

Prezentowana broszura CORDIS Results Pack koncentruje się na jedenastu projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych w całej Europie w ramach inicjatywy BUILD UP Skills. Realizowany w Holandii projekt BUStoB zapewnia pracownikom budowlanym szkolenia, których potrzebują, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej. Zespół projektu Train-to-NZEB ustanowił światowej klasy obiekty służące do poprawy efektywności energetycznej oraz innowacyjne programy nauczania w pięciu państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Prace realizowane w ramach tego projektu są kontynuowane dzięki projektowi Fit-to-nZEB, który skupia się na energooszczędnych renowacjach budynków i w ramach którego sieć centrów szkoleniowych została rozszerzona na Chorwację, Grecję i Włochy. Natomiast celem projektu ingREeS, realizowanego na Słowacji, w Austrii i Republice Czeskiej, było poszerzanie umiejętności i wiedzy specjalistów średniego i wyższego szczebla w branży budowlanej. Zespoły projektów PROF-TRAC oraz MEnS nawiązały ze sobą ścisłą współpracę w celu organizacji akredytowanych programów szkoleniowych dla trenerów, opracowania materiałów szkoleniowych i stworzenia scentralizowanej platformy umożliwiającej rozwój umiejętności, których potrzebują profesjonaliści, aby tworzyć i obsługiwać bardziej energooszczędne budynki. Spośród sześciu nowych projektów prezentowanych w ramach zaktualizowanego wydania broszury, kilka – w tym BIMplement, BIMcert, BIMEET oraz Net-UBIEP – skoncentrowało się na szkoleniu specjalistów w dziedzinie budownictwa w zakresie wykorzystywania oraz wdrażania rozwiązań dotyczących modelowania informacji o budynkach (BIM). W ramach ostatniego spośród nowych projektów prezentowanych w ramach broszury – CEN-CE, powstał program kwalifikacji oraz szkoleń dla ekspertów zajmujących się ogrzewaniem i klimatyzacją, który pomoże im zagwarantować przestrzeganie nowych norm CEN dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, wydanych w 2017 roku.