CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Integrated Technology Ecosystem for ProACTive Patient Centred Care

Article Category

Article available in the following languages:

Ekosystem zintegrowanej opieki nad pacjentami z wieloma chorobami

Opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi kosztuje unijny system opieki zdrowotnej 700 mld EUR rocznie. ProACT jest europejską inicjatywą, której celem jest przyspieszenie samodzielnego leczenia przewlekłych chorób i wielu schorzeń za pomocą zintegrowanego cyfrowego systemu opieki.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Około 50 milionów ludzi w Europie żyje z wieloma chorobami (występowanie 2 lub więcej przewlekłych schorzeń). Większość modeli opieki skupia się na leczeniu pojedynczej choroby, które to podejście nie zawsze jest odpowiednie dla pacjentów z wieloma chorobami, biorąc pod uwagę złożoność leczenia objawów wielu chorób, lekarstw i wizyt u pracowników służby zdrowia. Może to być skomplikowane i potencjalnie niebezpieczne dla pacjentów, jeśli ich dolegliwości nie zostaną prawidłowo rozpoznane.

ProACT: cyfrowe rozwiązanie do samodzielnego leczenia chorób przewlekłych i wielu schorzeń

Aby umożliwić pacjentom i ich opiekunom odgrywanie aktywnej roli w samodzielnym leczeniu i opiece, w ramach finansowanego przez UE projektu ProACT opracowano cyfrowy zintegrowany system opieki zdolny do wspierania opieki nad pacjentami z wieloma chorobami. „Naszym celem był rozwój zintegrowanej opieki poprzez zapewnienie pacjentom, ich opiekunom oraz pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej jednej platformy cyfrowej do leczenia wielu schorzeń przewlekłych. ProACT oferuje pakiet cyfrowych aplikacji i technologii, które skutecznie wspierają leczenie wielu chorób i opiekę skoncentrowaną na pacjentach. Celem projektu jest również zaoferowanie najlepszej opieki opartej na rejestrowanych w czasie rzeczywistym, bez przerwy informacjach zwrotnych dla poszczególnych pacjentów”, wyjaśnia koordynator projektu, John Dinsmore. Platforma umożliwia pacjentom z wieloma chorobami monitorowanie zarówno objawów zdrowotnych (np. glikemii i ciśnienia krwi), jak i dobrego samopoczucia (np. mobilność i sen) za pomocą aplikacji mobilnej przeznaczonej dla jednego użytkownika. Rozwiązanie ProACT gromadzi i analizuje te dane za pomocą aplikacji mobilnej oraz dostosowanego do potrzeb zestawu narzędzi w postaci urządzeń noszonych na ciele i wyrobów medycznych, właściwych dla profilu choroby każdego użytkownika. Dane te stają się dostępne dla pacjentów i ich odpowiedniej sieci wsparcia za pośrednictwem pakietu CareApps, oferującego zarówno zindywidualizowane informacje zwrotne, jak i edukację i szkolenia właściwe dla potrzeb użytkownika (np. edukacja w zakresie niewydolności serca lub cukrzycy oraz szkolenia w zakresie obsługi aplikacji i urządzeń). System ProACT został opracowany z myślą o leczeniu cukrzycy, chorób serca, przewlekłej niewydolności serca i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przy czym możliwe jest jego dalsze rozwijanie pod kątem innych chorób przewlekłych. Ponad 160 kluczowych interesariuszy, w tym lekarze ogólni, farmaceuci, opiekunowie i konsultanci szpitalni z krajów uczestniczących w projekcie, było również zaangażowanych w proces współtworzenia i rozwoju platformy. Do szkolenia systemu SI w zakresie chorób kluczowych dla rozwiązania ProACT wykorzystano dane od 8 504 osób dorosłych zgromadzone za pośrednictwem strony The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA).

Wdrożenie i perspektywy na przyszłość

Rozwiązanie ProACT zostało przetestowane na 144 osobach w badaniu w ramach jego weryfikacji w 3 państwach członkowskich UE (Belgia, Irlandia i Włochy) i przyniosło obiecujące wyniki. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem, a uczestnikom udało się zmienić swoje przyzwyczajenia tak, aby mogli korzystać z cyfrowego rozwiązania do samodzielnego leczenia. Ponadto pacjenci wykazali poprawę samoświadomości zdrowotnej, wprowadzili lepszą dietę i zwiększyli aktywność fizyczną, a także nauczyli się lepiej radzić sobie z objawami swoich chorób. Również opiekunowie i pracownicy służby zdrowia pozytywnie ocenili elastyczne podejście ProACT do monitorowania pacjentów za pomocą dostosowanych do ich potrzeb aplikacji CareApps. „Niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem projektu było opracowanie jednego systemu cyfrowego, który może wspierać zarządzanie wieloma chorobami przy jednoczesnym rozwoju zintegrowanej opieki nad pacjentami i ich sieci opieki. Według naszej wiedzy ProACT jest pierwszym systemem, który z powodzeniem realizuje ten cel”, podkreśla Dinsmore. Oparte na nauce behawioralnej wspomaganie projektowania i podejście zorientowane na pacjenta znacznie zwiększyło w UE zrozumienie cyfrowej opieki nad osobami cierpiącymi na liczne choroby przewlekłe. Ta dziedzina nie była dotychczas zbadana w ramach systemów opieki zdrowotnej UE. Jednocześnie w ramach projektu opracowano jasne wytyczne dotyczące optymalizacji możliwości przenoszenia takich platform cyfrowych w celu ich skutecznej integracji z europejskimi systemami opieki zdrowotnej. Rozwiązanie ProACT otrzymało wyróżnienie Irish Healthcare Awards 2018 i zostało zakwalifikowane do finału konkursu European Data Science Awards w 2019 r. Przyznano szereg grantów na rozwój platformy ProACT i związanych z nią badań, a kolejne badania mają się rozpocząć w lutym 2020 r. Spółka spin-off, której uruchomienie planowane jest na 2020 r., wykorzysta zbiorowe wyniki projektu ProACT równolegle z bieżącą działalnością badawczą.

Słowa kluczowe

ProACT, opieka zdrowotna, opieka zintegrowana, pacjenci z wieloma chorobami, samodzielne leczenie, leczenie chorób, aplikacje mobilne, zdrowie cyfrowe, e-zdrowie, zdrowie mobilne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania