Skip to main content
European Commission logo print header

Innovative Ecological on-site Sanitation System for Water and Resource Savings

Article Category

Article available in the following languages:

Wykorzystanie drobnoustrojów do oczyszczania ścieków

Ponad miliard ludzi na świecie jest pozbawiony dostępu do czystej wody, a ponad dwa miliardy żyją bez dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych. Modułowy system sanitarny wykorzystujący drobnoustroje, opracowany w ramach pewnej europejskiej inicjatywy, może rozwiązać ten problem.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Gospodarstwa domowe około 75–90 % mieszkańców UE są podłączone do systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków. Jednak pomimo obowiązywania unijnej ramowej dyrektywy wodnej, wciąż około 20 milionów mieszkańców obszarów wiejskich nie posiada właściwego zaplecza sanitarnego.

Modułowy system oczyszczania wody

W ramach finansowanego ze środków UE projektu INNOQUA opracowano modułowy system, który wykorzystuje potencjał dżdżownic, zooplanktonu i mikroalg do oczyszczania ścieków w środowisku miejskim i wiejskim. Łączy on w sobie cztery różne technologie: filtrację z wykorzystaniem dżdżownic, filtrację z wykorzystaniem rozwielitki, solarne oczyszczanie biologiczne oraz naświetlanie promieniami UV. „Naturalne systemy oczyszczania wody poprawiające jakość ścieków przed ich zrzutem lub ponownym wykorzystaniem są stosowane już od wielu lat”, wyjaśnia Germain Adell, koordynator projektu i zastępca kierownika w NOBATEK/INEF4, organizacji badawczo-technologicznej odpowiadającej za koordynację. Filtr wykorzystujący dżdżownice składa się z warstwy wiórów, która zawiera dżdżownice i bakterie żywiące się materią organiczną i nie produkujące odpadów. W drugim z filtrów wykorzystano różne gatunki rozwielitki, które redukują zawiesinę cząstek stałych i rozwój bakterii chorobotwórczych. Technologia solarnego oczyszczania biologicznego polega na wykorzystaniu specjalnych bioreaktorów, w których za pośrednictwem światła słonecznego i CO2 odpady organiczne ulegają rozpadowi, a bakterie kałowe są neutralizowane. Ponadto system oczyszczania ścieków INNOQUA wykorzystuje promienie UV do unieszkodliwiania patogenów po to, aby umożliwić ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do irygacji.

Zalety systemu INNOQUA

Ponieważ system INNOQUA wykorzystuje zdolności oczyszczające organizmów biologicznych, niemal nie emituje on CO2, dzięki czemu stwarza warunki do budowy ekologicznego, bezpiecznego i przystępnego cenowo zaplecza sanitarnego, które można przystosować do dowolnych warunków środowiskowych. Filtr wykorzystujący dżdżownice nie wytwarza osadu ściekowego i w porównaniu do tradycyjnych systemów zużywa niewielką ilość energii i nie wymaga dużych nakładów finansowych na konserwację, dzięki czemu jego wpływ na środowisko jest ograniczony. Co istotne, konfiguracja modułowa systemu spełnia potrzeby związane z uzdatnianiem wody na obszarach, gdzie brakuje scentralizowanych systemów do zbierania ścieków i ich oczyszczania. System INNOQUA może być rozbudowywany, a jego konfigurację można przystosować do lokalnych warunków i rynków. Ponadto system nadaje się do wdrożenia w obiektach działających poza systemem centralnym, na obszarach o ograniczonym dostępnie do wody lub w krajach rozwijających się, odciążając przy tym przestarzałe sieci kanalizacyjne i zapewniając bardziej zrównoważony rozwój społeczności dzięki mniejszemu zużyciu wody i energii. „Biorąc pod uwagę ograniczenia ekonomiczne występujące na obszarach wiejskich lub w krajach rozwijających się, najważniejsze jest, aby system oczyszczania ścieków był przystępny cenowo, a jego wdrożenie nie wiązało się z wysokimi kosztami”, podkreśla Adell.

Wydajność systemu i jego wdrożenie

Po zakończeniu fazy rozwojowej i przeprowadzeniu testów laboratoryjnych partnerzy projektu zbudowali dwa prototypy instalacji, jeden w Hiszpanii, a drugi w Irlandii, łącząc wszystkie cztery technologie oczyszczania ścieków. Badania prowadzone były na stanowiskach testowych w warunkach kontrolowanych. W trakcie fazy demonstracyjnej system INNOQUA został zainstalowany na 11 stanowiskach w 10 krajach w warunkach rzeczywistych. Testy wydajności prowadzone w różnych warunkach klimatycznych, na różnych rodzajach ścieków i przy różnych wartościach ciśnienia dały doskonałe wyniki. Zdaniem Adella, „system INNOQUA może stanowić poważną alternatywę dla istniejących rozwiązań sanitarnych, dostosowując się do panujących warunków”. Badania pilotażowe prototypu odbywają się nie tylko na terenie UE, ale także w krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej przy dużym zainteresowaniu rządów i innych podmiotów działających na rynku uzdatniania wody. Kolejnym krokiem będzie dokończenie procesu wdrożenia systemu na skalę przemysłową i opracowanie jasnej strategii biznesowej pod kątem jego komercjalizacji. Seria filmów wideo ma pomóc w rozpowszechnieniu wiedzy na temat systemu INNOQUA na całym świecie, dzięki czemu będzie miał on szansę wpłynąć na życie tysięcy ludzi.

Słowa kluczowe

INNOQUA, ścieki, sanitarny, drobnoustroje, solarne oczyszczanie biologiczne, naświetlanie promieniami UV, filtracja z wykorzystaniem dżdżownic, filtracja z wykorzystaniem rozwielitki, oczyszczanie ścieków

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania