Skip to main content
European Commission logo print header

Political and sOcial awareness on Water EnviRonmental challenges

Article Category

Article available in the following languages:

Wiedza na temat wody to MOC – dla obywateli, społeczności i decydentów

Badacze korzystający z unijnego dofinansowania pracują nad uświadomieniem obywateli i decydentów, jak ważne jest oszczędzanie wody i zabezpieczenie przed powodzią.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Obywatele nie są zwykle świadomi ważnych kwestii dotyczących jednego z głównych zasobów naturalnych naszej planety: wody. Temat zrównoważonego korzystania z wody w mieście przykuwa ich uwagę dopiero wtedy, gdy związane z nim wydarzenia wpływają na ich życie lub utrzymanie. Twórcy projektu POWER przyjmują podejście proaktywne do poszerzania wiedzy w tej kwestii. Koordynatorka projektu, Ljiljana Marjanovic-Halburd, profesor Wydziału Energii i Informacji na temat Budynków oraz kierownik Instytutu Inżynierii i Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie De Montfort w Leicester, podkreśla konieczność angażowania społeczności w zdobywanie wiedzy na temat takich działań. Jednakże wymaga to czynników motywujących i stanowczej perswazji. „POWER to projekt skoncentrowany na użytkownikach”, stwierdziła, „dlatego też zajęliśmy się analizowaniem nowych metod zwiększania świadomości i przekazywania wiedzy pomiędzy obywatelami. Pozwoli to również na skuteczną wymianę informacji pomiędzy politykami, lokalnymi organami administracyjnymi, specjalistami ds. wody i obywatelami w kwestiach związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem wody”. Wizja projektu opiera się na zaangażowaniu społeczności, którego przykład zaprezentowano w inspirującym filmie na temat projektu POWER. W ramach powiązanych działań stworzono też nowatorską „Cyfrową platformę społeczną” (Digital Social Platform, DSP) zwaną również „Platformą wodnej społeczności”. „Platforma ta ułatwi wymianę wiedzy pomiędzy obywatelami i ekspertami, a także dialog pomiędzy różnymi interesariuszami”, stwierdza koordynatorka.

Odporne społeczności

Prace prowadzone w ramach projektu poskutkowały skutecznym wdrożeniem platformy DSP w czterech pilotażowych miastach: Leicester i Milton Keynes (Zjednoczone Królestwo), Sabadell (Hiszpania) oraz Jerozolima (Izrael). Każda DSP oferuje aktualne i oparte na lokalizacji informacje na temat powiązanych kwestii, takie jak lokalne mapy oceny ryzyka powodzi czy dane na temat poziomu rzek przekazywane w czasie rzeczywistym. „Platformy zapewniają podstawy do tworzenia silnych i odpornych społeczności lokalnych związanych z kwestiami wodnymi w każdym z miast”, opowiada Marjanovic-Halburd. Różne mechanizmy działania platformy wspierają tego rodzaju internetowe zaangażowanie, prezentując innowacyjne i zweryfikowane empirycznie podejście do gamifikacji. Platforma wspomaga działania na różnych poziomach, od zwykłego czytania po współtworzenie rozwiązań. Umożliwia to bardziej inkluzywne i skuteczne uczestnictwo oparte na danych. Dodatkowo repozytorium najlepszych praktyk POWER udostępnia wiedzę fachową i doświadczenia na temat podejść do rozwiązań, które skutecznie wdrożono w ponad 70 miastach na całym świecie. Platforma POWER w całości stanowi oprogramowanie o otwartym źródle. Udostępniono ją poprzez GitHUB. Dzięki temu każde miasto czy dostawca wody mogą pobrać i skonfigurować własną lokalną Platformę wodnej społeczności.

Poza światem cyfrowym

Projekt POWER angażuje też obywateli w świecie realnym. Ma to formę „środków dla miast umożliwiających połączenie cyfrowej interakcji z wymianą wiedzy i wpływem na świat rzeczywisty”, zauważa profesor. Doskonałym przykładem jest tu POWER – Konkurs pomysłów dla zrównoważonych społeczności. Na konkurs nadesłano 140 zgłoszeń, z których wyłoniono 10 zwycięzców i ogłoszono ich podczas końcowej konferencji projektu w październiku. Kolejnym przykładem jest lokalna inicjatywa Rady dla obywateli realizowana w ramach Zrównoważonych strategii dla miast (ConCensus). Więcej informacji na temat ConCensus można znaleźć w artykule naukowym opublikowanym w czasopiśmie „Futures”.

Podtrzymywanie impetu działań

„Najważniejszym osiągnięciem projektu nie jest jedno określone narzędzie, ale zapewnienie miastom kompleksowych ram służących wzmocnieniu zaangażowania obywateli w miejskie wyzwania dla zrównoważonego rozwoju”, podsumowuje Marjanovic-Halburd. O sukcesie projektu świadczy również szereg planowanych przyszłych inicjatyw wykraczających poza oryginalny zakres działań. Rada miejska w Jerozolimie zdecydowała się rozszerzyć pozytywne doświadczenia z lokalną inicjatywą ConCensus i powołała większy podmiot regionalny: Regionalne Forum Wodne Bliskiego Wschodu. Doceniając korzyści oferowane przez tego rodzaju internetową społeczność, miasto Hanau w Niemczech również wykorzysta potencjał platformy w działaniach zmierzających do złagodzenia wpływu zmiany klimatu na kwestie zdrowotne.

Słowa kluczowe

POWER, woda, zrównoważony rozwój, zaangażowanie obywateli, ConCensus, wodna społeczność, zrównoważone korzystanie z wody, Cyfrowa platforma społeczna, gamifikacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania