Skip to main content

Museums and Community: Concepts, Experiences, and Sustainability in Europe, Latin America and the Caribbean

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie stosunków międzynarodowych poprzez muzea

Jak dowodzi pewien unijny projekt badawczy, muzea mogą odegrać doniosłą rolę we wspieraniu współpracy między krajami Europy oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Czyż jest lepszy sposób na rozwijanie stosunków międzynarodowych niż poprzez muzea? Takie jest założenie finansowanego przez UE projektu EU-LAC-MUSEUMS, który ma na celu wykorzystanie unijnego muzealnictwa jako środka do wspierania współpracy między krajami Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. „Zrozumienie muzeów jako narzędzi zrównoważonego rozwoju społeczności jest jednym z kluczowych priorytetów tego projektu”, mówi Karen Brown, badaczka z Uniwersytetu w St Andrews, partnera koordynującego projekt. „Badając najnowsze inicjatywy w dziedzinie muzeów i aktywizacji społeczności oraz realizując działania w krajach partnerskich, dążymy do zmiany życia jednostek w społecznościach muzealnych – i nie tylko”. W skład zespołu EU-LAC-MUSEUMS wchodzą wybitni naukowcy, specjaliści ds. muzeów i ustawodawcy wybrani przez Międzynarodową Radę Muzeów (ICOM). Należą do nich: Papieski Uniwersytet Katolicki w Peru, Narodowe Muzeum Kostaryki, Uniwersytet Austral w Chile, Uniwersytet Indii Zachodnich, Uniwersytet w Walencji (Hiszpania) oraz Narodowe Muzeum Archeologiczne w Lizbonie, w Portugalii.

Kluczowe znaczenie współpracy

Podstawowym założeniem projektu jest przekonanie, że muzea pozwalają społecznościom, które nie są wystarczająco reprezentowane, na zajęcie należnego im miejsca w historii, a także przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju środowiska i wzmocnienia pozycji społeczności. Bazując na tym przekonaniu, projekt przeprowadza analizę porównawczą małych i średnich muzeów wiejskich i ich społeczności w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach oraz opracowuje na tej podstawie związaną z nimi historię i teorię. „Mimo dzielącego nas dystansu, współpraca w ramach dwuregionalnego zespołu przyczyniła się do znacznego wzrostu porozumienia kulturowego”, wyjaśnia Brown. „Udało się to osiągnąć dzięki takim wspólnym inicjatywom, jak wystawa artystyczna, uruchomienie specjalnego kanału na YouTube, wydanie podręcznika najlepszych praktyk muzealnych oraz prowadzenie międzynarodowych badań nad takimi zagadnieniami, jak tradycyjne praktyki w zakresie dziedzictwa wodnego w południowej Hiszpanii i północnym Peru”. W ramach projektu utworzono również wirtualne muzeum, które jest obecnie wykorzystywane do organizacji serii warsztatów 3D odbywających się w 20 muzeach w dziewięciu różnych krajach. Warsztaty te mają pomagać muzealnikom w lepszym wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych. Do tej pory w warsztatach wzięło udział ponad 350 osób, a ich wynikiem są trzy aplikacje mobilne, 32 wirtualne wycieczki, 180 modeli 3D, 400 fotosfer i 24 godziny materiału wideo. Jednak dla Brown jednym z najważniejszych punktów projektu była jak dotąd wymiana młodzieży między Kostaryką, Portugalią i Szkocją. Wymiana kulturalna obejmowała comiesięczne warsztaty, podczas których młodzi ludzie mieli okazję do kontaktu ze swoim dziedzictwem, a także wymianę fizyczną, w ramach której 24 młodych ludzi mogło mieszkać i uczyć się w jednym z krajów biorących udział w projekcie. „Celowo wybraliśmy oddalone i wyspiarskie lokalizacje, aby uczestnicy mogli dzielić się kulturami i doświadczać nowych kultur, w tym muzyki i tańca, a także zrozumieć nowe wyzwania, takie jak nadmierna turystyka i wyludnienie”, mówi Brown. „Było to naprawdę ubogacające doświadczenie dla wszystkich uczestników”.

Realizacja zgodna z planem

Pomimo pewnych trudności wynikających z nieoczekiwanych klęsk żywiołowych i niestabilności politycznej w krajach uczestniczących, realizacja projektu EU-LAC-MUSEUMS przebiega zgodnie z planem. Ponieważ inicjatywa wkracza w ostatnią fazę, zespół skupia się teraz na zadbaniu o jej spuściznę. „Chcielibyśmy, aby inne kraje czerpały korzyści z naszej pracy, dlatego analizujemy możliwości zorganizowania wystaw objazdowych i stworzenia wspólnej bazy danych”, dodaje Brown.

Słowa kluczowe

EU-LAC-MUSEUMS, stosunki międzynarodowe, Ameryka Łacińska, Karaiby, muzea, zrównoważony rozwój

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania