Skip to main content

Mineral resources in sustainable land-use planning

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie unijnego przemysłu poprzez wzmacnianie sektora górniczego

Wykorzystywanie surowców mineralnych ze złóż europejskich jest kluczowe dla gospodarki UE, ale istnieje szereg przeszkód hamujących rozwój unijnego przemysłu wydobywczego, związanych ze sprzecznymi interesami społecznymi w zakresie np. rozwijających się miast, rozwoju infrastruktury, potrzeb rolnictwa i ochrony przyrody, które ograniczają dostęp do obszarów nadających się do eksploatacji i wydobywania surowców.

Zmiana klimatu i środowisko

Wyeliminowanie tych przeszkód było celem finansowanego przez UE projektu Minland, którego zespół skupił się na opracowaniu rozwiązań dla łatwiejszego kształtowania polityki w zakresie wykorzystywania surowców i użytkowania gruntów oraz bardziej przejrzystego planowania przestrzennego. Ronald Arvidsson, koordynator projektu, wyjaśnia: „Inicjatywa na rzecz surowców została uruchomiona w celu rozwiązania problemu niewystarczającej podaży i produkcji surowców mineralnych w UE. Na przykład w UE produkuje się tylko około 5 % metali, co jest dużym zagrożeniem dla konkurencyjności unijnego przemysłu. Wywiera to także wpływ na unijną gospodarkę, ponieważ znaczna część obrotów generowanych przez sektor górniczy zostaje w kraju produkcji”. W UE prowadzi się tylko około 2,5 % globalnej działalności poszukiwawczej związanej z minerałami metalicznymi. Ponadto wśród 25 państw, które przeznaczają największe nakłady inwestycyjne na poszukiwanie surowców, znajdują się tylko dwa kraje europejskie. Materiały budowlane należy wydobywać jak najbliżej miejsc ich wykorzystania, aby zmniejszać koszty transportu i ograniczać wpływ na środowisko. „Kolejnym problemem jest to, że od pomysłu uruchomienia kopalni do rozpoczęcia wydobycia może minąć nawet 10–15 lat. Może to zniechęcać inwestorów”, mówi Arvidsson, który pełni także funkcję starszego geofizyka w zespole projektu Minland.

Bardziej skuteczne podejście do wydobycia surowców w UE

Zespół projektu Minland zidentyfikował obszary, w których obecne polityki dotyczące wydobycia surowców kolidują z innymi przepisami dotyczącymi użytkowania gruntów. Ich celem było opracowanie rozwiązań pozwalających na optymalizację całego procesu wydobywczego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego podejścia partycypacyjnego zespół przeanalizował opinie zainteresowanych stron zebrane podczas studiów przypadku, co pozwoliło im ustalić związek pomiędzy surowcami mineralnymi, powiązanymi branżami i planowaniem przestrzennym. Następnie naukowcy sprawdzili, czy potrzeby przemysłu wydobywczego są brane pod uwagę w procesie planowania przestrzennego w Europie. Podczas pracy naukowcy opierali się bezpośrednio na wiedzy uzyskanej od zainteresowanych stron i ekspertów, w tym przedstawicieli przemysłu poszukiwawczo-wydobywczego, planistów przestrzennych oraz osób udzielających pozwoleń na prowadzenie działalności poszukiwawczej i wydobywczej. „Stworzyliśmy zestaw różnych narzędzi wpierających stosowanie zintegrowanego podejścia do polityk związanych z planowaniem przestrzennym, a także opracowaliśmy praktyczne rozwiązania różnych problemów, na przykład wyzwań związanych z planowaniem przestrzennym w 3D, jako że surowce są często wydobywane pod ziemią, a na powierzchni mogą być prowadzone inne działania”, wyjaśnia Arvidsson. W warsztatach oferowanych w ramach projektu wzięli udział specjaliści z przemysłu wydobywczego, pracownicy urzędów górniczych, eksperci towarzystw geologicznych specjalizujący się w użytkowaniu gruntów, na których znajdują się złoża surowców mineralnych, a także przedstawiciele władz lokalnych, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych.

Od wytycznych do dobrych praktyk

Dane geologiczne wysokiej jakości to podstawa dobrze prosperującego przemysłu wydobywczego – tak brzmi jeden z głównych wniosków naukowców realizujących projekt Minland. Według nich działalność poszukiwawcza powinna być prowadzona równolegle z innymi działaniami lub sposobami na użytkowanie gruntów. „Nie ma także wątpliwości, że niezbędna jest przejrzystość, a także jasne zasady udzielania pozwoleń na prowadzenie działalności poszukiwawczej i wydobywczej”, dodaje Arvidsson. Aby pomóc zainteresowanym stronom zamienić teorię w praktykę, zespół projektu udostępnił wszystkie zebrane dane i dokumenty w internecie, w tym przykłady dobrych praktyk. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że udało nam się zaproponować rozwiązania, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia sposobów na wsparcie unijnego sektora górniczego. Tak wiele gałęzi przemysłu zależy od wydobycia, musimy zatem zwiększyć potencjał całego łańcucha produkcji surowców”, podsumowuje Arvidsson.

Słowa kluczowe

Minland, górnictwo, wydobycie, użytkowanie gruntów, surowce mineralne, planowanie, kształtowanie polityki, przejrzystość, zarządzanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania