Skip to main content

Linking Climate and Development Policies - Leveraging International Networks and Knowledge Sharing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skoordynowany rozwój i polityki klimatyczne dla szerszej akceptacji i większego wpływu

Powszechnie uznaje się, że zrównoważony rozwój i działania na rzecz klimatu idą w parze. Jednak ich złożona relacja nie znalazła jeszcze odzwierciedlenia w postaci skoordynowanej polityki uzupełnionej o dedykowane badania naukowe. W odpowiedzi na tę potrzebę powstał projekt CD-LINKS, w ramach którego przeprowadzono szeroko zakrojone, międzynarodowe badania i opracowano strategie działań ukierunkowanych na osiągnięcie niskoemisyjności.

Zmiana klimatu i środowisko

Zespół projektu CD-LINKS (Linking Climate and Development Policies – Leveraging International Networks and Knowledge Sharing) zgłębiał interakcje pomiędzy polityką klimatyczną a celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby podkreślić potencjalne wzajemne korzyści skoordynowanego kształtowania polityki. Od 2015 do 2019 roku zespół projektu łączył badania nad obiema wspomnianymi kwestiami, chcąc w ten sposób umocnić kształtowanie polityki opartej na dowodach. „Nasza praca ma ogromne znaczenie”, mówi Volker Krey, zastępca dyrektora programowego ds. energii w austriackim Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej. „Dobrze zaprojektowana polityka dotycząca łagodzenia skutków zmiany klimatu może przynieść znaczące korzyści w zakresie kilku z priorytetów dotyczących rozwoju, ale może także wymagać kompromisów, jeśli nie będzie odpowiednio zarządzana”. Aby temu zapobiec, zespół projektu zebrał grupy badawcze z Unii Europejskiej, a także z Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Wspólnymi siłami naukowcy przeprowadzili analizę empiryczną skutków przeszłych i obecnych polityk, skupiając się na aspekcie klimatu i energii. Scharakteryzowali także projekty polityki, które w odpowiedni sposób uwzględniają kompromisy, oraz opracowali jednakowe dla wszystkich państw krajowe strategie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Dokonali ponadto przeglądu krajowych planów działania i zobowiązań międzynarodowych.

Cenny wgląd

Ciężka praca zespołów się opłaciła – udało im się lepiej zrozumieć powiązanie pomiędzy celami działań na rzecz klimatu a celami zrównoważonego rozwoju, a przeprowadzone analizy 17 międzynarodowych polityk w zakresie energii i klimatu wskazują na to, że decydenci w swoich działaniach rzadko biorą pod uwagę wzajemnie uzupełniające się polityki, które wzmocniłyby synergię lub wyeliminowałyby konieczność kompromisu. Chcąc rozwiązać ten problem, zespół projektu proponuje nowe ramy oparte na komplementarności, przejrzystości i przystosowalności, które poprawią działania w zakresie kształtowania polityki ukierunkowane na wiele celów. Naukowcy przedstawili ponadto statystyki dające cenny wgląd w obecne wysiłki. Odkryli na przykład, że obecnie istniejące krajowe polityki w zakresie klimatu mogą ograniczyć światowe emisje gazów cieplarnianych do 2030 roku jedynie o 5 %. W przypadku większości państw ustalony na poziomie krajowym wkład okazał się zbyt ambitny, chociaż osiągnięcie go i tak nie umożliwiłoby utrzymania poziomu globalnego ocieplenia poniżej 2 °C.

Rosnący wpływ

Kluczowym elementem projektu było rozpowszechnienie zgromadzonej wiedzy, która została nawet wykorzystana do opracowania uznanych międzynarodowych sprawozdań, takich jak raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu dotyczący globalnego ocieplenia o 1,5 °C (IPCC SR1.5) oraz sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska dotyczące różnic poziomu emisji gazów cieplarnianych. Krey przyznał, że sam był zaskoczony tym ogromnym zainteresowaniem. „Kiedy brałem udział w posiedzeniu plenarnym w związku z IPCC SR1.5 jako wsparcie naukowe dla delegacji rządowej, podszedł do mnie delegat, który nie wiedział, że także byłem zaangażowany w projekt CD-LINKS. Powiedział mi, że badania nad zależnością pomiędzy ambitną polityką klimatyczną a szerszymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju prowadzone w ramach projektu CD-LINKS lub innej podobnej inicjatywy powinny zostać wykorzystane w argumentacji niektórych oświadczeń, które czekały na zatwierdzenie”, wyjaśnia. Podobne sytuacje mogą mieć miejsce nawet częściej, ponieważ publikacje związane z CD-LINKS regularnie się ukazują. Ostatni artykuł opublikowany w prestiżowym czasopiśmie „Nature Communications” omawiał skuteczność wkładów ustalonych na poziomie krajowym pod względem ograniczenia emisji. Powstało także kilka internetowych narzędzi, dzięki którym badacze i analitycy polityki zyskali dostęp do strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej opracowanych przez zespół projektu. Z kolei nowy projekt ENGAGE, realizowany w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”, opiera swoje prace na badaniach naukowców z projektu CD-LINKS. „Mam nadzieję, że nasz projekt przyczyni się do wzmocnienia kształtowania polityki opartej na dowodach. Proces ten oczywiście zajmie wiele lat czy nawet dekad, a wpływ pojedynczego projektu jest bardzo ograniczony. Jednak mimo wszystko zalecamy obieranie tego kierunku w procesie kształtowania polityki”, podsumowuje Krey.

Słowa kluczowe

CD-LINKS, działania na rzecz klimatu, koordynacja, kształtowanie polityki, strategie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania