Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Neutralność klimatyczna: działania zmierzające do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu

Unia Europejska chce osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku. Jest to jedyny sposób na uniknięcie niebezpiecznych skutków zmiany klimatu, ponieważ umożliwia on ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2 °C, a nawet 1,5 °C, do czego zobowiązały się państwa w porozumieniu paryskim. Realizacja tego ambitnego celu wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Wspierani przez program „Horyzont 2020” badacze opracowali modele i narzędzia, które umożliwiają ocenę kosztów, zagrożeń, kompromisów i korzyści związanych z przyjęciem polityk i realizacją inwestycji, pomagając administracjom i przedsiębiorstwom podjąć odpowiednie kroki ku neutralnej dla klimatu Europie.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Energia

Neutralność emisyjna oznacza zeroemisyjność netto gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla (CO2). Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie za sprawą dogłębnych przemian w obrębie sektorów i społeczeństw, które pozostawiają największy ślad węglowy. Wymaga to kompleksowego podejścia, u którego podstaw leży znaczne ograniczenie spalania paliw kopalnych, zwiększenie możliwości wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także stworzenie zielonych technologii, czystszego transportu i bardziej wydajnej bazy przemysłowej o obiegu zamkniętym. Ten iście herkulesowy trud wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Istnieje ponadto kwestia finansowania tej przemiany.

Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu

Ogłoszony w 2019 roku przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład przygotowuje grunt pod przyszłe zmiany. Jest to kompleksowy plan dotyczący działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wspieranie efektywnego wykorzystania zasobów, odbudowę bioróżnorodności i redukcję zanieczyszczeń na Starym Kontynencie i na całym świecie. Zielony Ład uwzględnia także wymagane inwestycje i dostępne narzędzia finansowania oraz proponuje konkretne działania dążące do sprawiedliwej i inkluzywnej transformacji, która przyniesie korzyści wszystkim ludziom, pozyskując w ten sposób powszechną akceptację. Aby przekuć plany w czyny i wytyczyć kierunek działań, powstaje Europejskie prawo o klimacie, które przekształci polityczne obietnice w wiążące zobowiązanie prawne i stanie się bodźcem dla potrzebnych inwestycji.

Waga unijnego finansowania badań

Program „Horyzont 2020”, a od 2021 roku także jego następca, „Horyzont Europa”, mają kluczowe znaczenie dla wdrożenia unijnych polityk klimatycznych oraz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. W tej broszurze CORDIS Results Pack zaprezentowano osiem projektów finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020”, które wpisują się w jego priorytety dotyczące wyzwań społecznych (działanie na rzecz klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce). Ich rezultaty ukazują, jak polityki i inicjatywy finansowe mogą pomóc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej, opierając się na złożonej relacji pomiędzy systemem energetycznym, gospodarką a zachowaniem konsumentów. Wybraliśmy osiem projektów z trzech różnych poddziedzin, aby lepiej zobrazować, jak przyczyniają się one do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, oraz uwypuklić powiązania i zależności między nimi. Największa grupa projektów, w której skład wchodzą projekty CD-LINKS, COP21:RIPPLES, DEEDS, EUCalc i INNOPATHS, wspiera prace nad politykami zorientowanymi na transformację, umożliwiając UE przemianę społeczeństwa i gospodarki zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Z kolei zespoły projektów COACCH i SOCLIMPACT skupiają się na wpływie zmiany klimatu i potrzebach związanych z adaptacją, takich jak inwestycje wymagane do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ostatni z omawianych projektów, REINVENT, dostarcza rozwiązań umożliwiających mobilizację przemysłu, którego transformacja i modernizacja są niezwykle ważne, jako że sektor ten odpowiada za około 20 % emisji gazów cieplarnianych w Europie.