Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Projekt COACCH – innowacyjne badania nad złożonymi łańcuchami wpływu zmiany klimatu

Zmiana klimatu może skutkować znacznymi, jeśli nie olbrzymimi szkodami tak dla środowiska, jak i dla społeczeństwa i gospodarki. A Europa nie stanowi pod tym względem wyjątku. Celem finansowanego przez UE projektu COACCH jest opracowanie kompleksowej oceny ryzyka i kosztów, jakie Europa może ponieść w wyniku zmiany klimatu. W zamyśle uczestników tego projektu bezpośredni dostęp do nowego narzędzia będą mogły uzyskać główne zainteresowane strony – naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i decydenci.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Zespół projektu COACCH (CO-designing the Assessment of Climate CHange costs) skupia się przede wszystkim na zaprojektowaniu innowacyjnych i cechujących się doskonałością techniczną badań w dziedzinie złożonych łańcuchów wpływu zmiany klimatu, w swojej pracy wykorzystując lokalne informacje dotyczące klimatu, a także udoskonalone zintegrowane metody i modele oceny. Uczeni przyjęli podejście, dzięki któremu zarówno decydenci publiczni, jak i zainteresowane strony z sektora biznesu, przemysłu i badań mogą brać czynny udział w procesach wspólnego projektowania, tworzenia i rozpowszechniania badań opartych na polityce. Podejście to umożliwia formułowanie pytań badawczych w sposób, który jest zgodny z ich wspólnymi interesami i potrzebami oraz który pozwala na szersze wykorzystanie w praktyce uzyskanych wyników. Badania prowadzone w ramach projektu mają pomóc w poszerzeniu stanu wiedzy i bazy dowodów dotyczących punktów krytycznych, po przekroczeniu których zmiany społeczno-gospodarcze staną się nieodwracalne. Ponadto wspierają one trudny proces, jakim jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy różnymi grupami interesu. Proces ten należy przeprowadzić w sposób delikatny, tak aby UE mogła skutecznie zrealizować swoje ambitne cele klimatyczne, a jednocześnie zapewnić sobie pełne poparcie obywateli dla reform i procesu transformacji niezbędnych do ich osiągnięcia. Uczeni opublikowali już pierwsze wyniki, które wyglądają bardzo obiecująco. Jeśli chodzi o strategię Europejskiego Zielonego Ładu, zespół projektu COACCH podjął się przeprowadzenia oceny kosztów związanych ze zmianą klimatu. Jej rezultaty zostały zaprezentowane w arkuszu informacyjnym „A jeśli nie podejmiemy działań?”, dotyczącym Zielonego Ładu. Najważniejszym wnioskiem płynącym z tej oceny jest fakt, że zmiana klimatu może doprowadzić do 20-procentowego wzrostu cen żywności do 2050 roku, a koszty zwiększonej śmiertelności związanej z wysokimi temperaturami mogą wynieść ponad 40 miliardów euro rocznie. Wśród innych osiągnięć projektu należy wymienić opracowane niedawno wytyczne polityczne dotyczące gospodarczych kosztów zmiany klimatu w Europie, które pomagają kształtować misję Komisji Europejskiej w obszarze „Adaptacja do zmian klimatu, w tym transformacja społeczna”. Z kolei opracowanie naukowe „Meeting User Needs for Sea Level Rise Information: A Decision Analysis Perspective” [Zaspokajanie potrzeb użytkowników w zakresie informacji o wzroście poziomu mórz: analiza decyzji], opublikowane w 2019 roku w serwisie Earth’s Future, zostało wykorzystane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w sprawozdaniu specjalnym poświęconym oceanom i kriosferze w warunkach zmieniającego się klimatu. Budżet projektu COACCH wynosi 5 milionów euro, przy czym środki te zostały pozyskane bezpośrednio z programu „Horyzont 2020”. Więcej informacji na temat projektu i jego wyników można znaleźć na stronie projektu COACCH.

Słowa kluczowe

COACCH, obniżenie emisyjności, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna, Europejski Zielony Ład, sprawiedliwa transformacja, zmiana klimatu, porozumienie paryskie, cele zrównoważonego rozwoju

Powiązane artykuły