Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Energooszczędne rozwiązania dla inteligentnych miast przyszłości

Inicjatywa UE znacznie przyczynia się do rozwoju zdecentralizowanej i opłacalnej platformy handlu energią w celu stworzenia przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych środowisk miejskich.

Energia

Przejście na czystą energię jest kluczowym aspektem inicjatyw dotyczących inteligentnych miast, mającym na celu stworzenie przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych obszarów miejskich. Wizją naukowców skupionych wokół finansowanego przez UE projektu CityxChange jest założenie, do 2050 roku, regionu miejskiego, który będzie w 100 % wykorzystywał energię ze źródeł odnawialnych. Skupiają się oni na opracowaniu i wykorzystaniu bloków i dzielnic o dodatnim bilansie energetycznym, jak również na wdrożeniu tego rozwiązania w innych miastach UE z myślą o osiągnięciu europejskich celów dotyczących przejścia na czystą energię. Stworzenie energooszczędnej zabudowy, dającej początek dzielnicom i miastom o dodatnim bilansie energetycznym, wymaga wdrożenia działań na rzecz redukcji zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania lokalnych odnawialnych źródeł energii i urządzeń magazynujących energię oraz partnerskiego handlu energią. Partner projektu CityxChange, IOTA Stiftung, został wybrany na wiodącego innowatora inicjatywy Radar Innowacji Komisji Europejskiej, której cel polega na identyfikowaniu innowacji i innowatorów o dużym potencjale wśród badawczych i innowacyjnych programów ramowych finansowanych przez UE oraz ocenie ich gotowości rynkowej. Oprócz IOTA wiodącymi innowatorami zostali partnerzy Powel AS i ABB AS. Na stronie Radaru Innowacji projektowi przypisano „gotowość biznesową” w kategorii dojrzałości rynkowej. Ta klasyfikacja obejmuje innowacje, „dla których zostały opracowane konkretne, zorientowane na rynek pomysły (np. badania rynku, biznesplany, zaangażowanie użytkowników końcowych). Uważane są one za zaawansowane pod kątem przygotowania rynkowego, ale wymagają dalszego rozwoju technologii (w tej kategorii mieści się około 20 % wszystkich innowacji)”. W komunikacie prasowym czytamy: „Technologia IOTA pozwala licznikom zużycia energii na automatyczną komunikację i wymianę ważnych informacji. Można poprosić o energię lub ją oferować w sposób zdecentralizowany. Wszystkie procesy są obsługiwane w ramach rejestru Tangle, a zatem rynek pracuje w sposób całkowicie zdecentralizowany, bez udziału pośredników”. W ramach tego systemu zasoby miasta, takie jak panele fotowoltaiczne na dachach budynków, samochody i akumulatory elektryczne, mogą śledzić i wymieniać energię elektryczną w czasie rzeczywistym, aby zrównoważyć podaż i popyt na energię w sposób zdecentralizowany i opłacalny w ramach sieci partnerskiej. Tangle – otwarty, bezpłatny i skalowalny rejestr rozproszony – umożliwia płynną transmisję danych i wartości, która wymaga interakcji internetu rzeczy i rozwiązań „maszyna-maszyna” (M2M). Jak czytamy w tym samym komunikacie prasowym, oprócz handlu energią „IOTA podejmuje również szeroko zakrojone działania w obszarze e-mobilności”. Wraz z FourC, przedsiębiorstwem oferującym infrastrukturę chmury, „IOTA pracuje nad stworzeniem infrastruktury, która umożliwi użytkownikom rezerwację multimodalnych podróży u różnych dostawców usług transportowych i płatność automatyczną tokenami MIOTA”.

Miasta demonstracyjne

W ramach projektu CityxChange (Positive City ExChange) opracowywane są programy pilotażowe w miastach demonstracyjnych Limerick (Irlandia) oraz Trondheim (Norwegia), które będą powielone w pięciu następujących miastach: Smolan (Bułgaria), Písek (Czechy), Võru (Estonia), Sestao (Hiszpania) oraz Alba Iulia (Rumunia). Ramy przyjęte dla tych projektów demonstracyjnych pozwolą stworzyć wspólny rynek energetyczny połączonych społeczności oraz będą obejmować rekomendacje dla nowych działań politycznych, rozporządzeń rynkowych i modeli biznesowych, jak wyjaśniono na stronie projektu. Bieżący projekt CityxChange skupia się na różnych obszarach przyszłego inteligentnego miasta o dodatnim bilansie energetycznym. Projekt zakończy się w październiku 2023 roku.

Słowa kluczowe

CityxChange, handel energią, inteligentne miasto, dzielnica o dodatnim bilansie energetycznym, IOTA

Powiązane artykuły