Skip to main content

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezplatný a snadný přístup k informacím o nových technologiích a produktech v oblasti biohnojiv

Zemědělci budou potřebovat podporu ohledně toho, čím nahradit neudržitelná hnojiva po roce 2022 tak, aby zajistili soulad s nařízením EU o hnojivých výrobcích. Projekt NUTRIMAN nabízí pomocnou ruku v podobě online platformy pro zemědělce, která představuje novinky na poli technologií a řešení za účelem snazšího přechodu od chemicky zpracovávaných minerálních hnojiv k bezpečným biohnojivům za nižší cenu.

Food and Natural Resources

Většina obdělávané půdy v Evropě se hnojí za využití chemicky zpracovaného dusíku a fosforu. Problémem však je, že tyto látky způsobují, že řasy rostou rychleji, než si s nimi ekosystémy dokáží poradit, znečišťují vodu, uvolňují skleníkové plyny a jsou vyráběny z neobnovitelných zdrojů za využití energie z fosilních paliv a procesů náročných na spotřebu vody. Minerální fosfor, který má svůj původ v horninových fosfátech s obsahem toxických kovů kadmia a uranu, je rovněž na seznamu kriticky důležitých surovin (dle sdělení COM 2020/474) a hrozí jeho nedostatek. Je téměř výlučně dovážen a má velmi nízkou recyklovatelnost. Závěr je zřejmý. Aby bylo možné udržet zemědělství nad vodou, zlepšovat bezpečnost potravin a zachovat kvalitu půdy a ochránit životní prostředí, je třeba, aby zemědělci přešli na hnojiva na biologickém základě. Na cestě k nim ale leží řada překážek. Dostupnost vysoce koncentrovaných a čistých biohnojiv je omezená a nové nařízení EU, jehož cílem je výrazně snížit obsah kadmia dovolený ve všech hnojivech, včetně těch biologických, vstoupí v účinnost až v červenci 2022. A znalosti biohnojiv a jejich důvěra v ně ze strany zemědělců jsou stále nízké. „Potřebujeme více důvěry a více znalostí napříč celým hodnotovým řetězcem. Zemědělci by měli porozumět skutečným přínosům biohnojiv a způsobům jejich praktického využití v zemědělství,“ říká Edward Someus, inženýr recyklace a upcyklace ve společnosti 3R-BioPhosphate Ltd. Programy základního výzkumu si příliš pozornosti ze strany zemědělců dosud nezískaly. Zemědělce více zajímají inovace, které „jsou připraveny na praktické využití“ a jejichž přínos již byl prokázán v reálných tržních a konkurenčních podmínkách.

Webová platforma pro všechny zemědělce

Právě zde vstupuje na scénu projekt NUTRIMAN (Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network). Od října 2018 společnost 3R-BioPhosphate a další aktéři napříč celým hodnotovým řetězcem pracují na vývoji bezplatné webové platformy, která zemědělcům představuje nové, na uživatele zaměřené inovace. Platforma se zaměřuje konkrétně na inovativní řešení obnovy živin s obsahem dusíku a fosforu, které jsou klíčem k udržitelnému modelu zemědělství využívajícího bezpečná biologická hnojiva. „Naše platforma obsahuje a prezentuje nové technologie a produkty zaměřující se na ty nejurgentnější potřeby zemědělců, které jsou blízko k uvedení na trh a připravené k použití. Databáze ze soustavně rozrůstá a rozšiřovat se bude až do roku 2031,“ vysvětluje Someus. „Prezentuje veškerá inovativní řešení, která jsou těsně před uvedením na trh nebo která na něm už krátce jsou.“ Při hledání takových inovativních řešení byl tým překvapen nízkým počtem nových inovací a konkurenceschopných technologií a produktů na úrovni připravenosti 6 a vyšší. Z více než 1 000 vytipovaných projektů, kterým byla zaslána pozvánka, se jich na platformu NUTRIMAN dosud dostalo pouze 80. Someus očekává, že do září 2021 toto číslo dosáhne hodnoty 100. Projekt NUTRIMAN již přispěl k rozsáhlému zájmu o inovativní technologie obnovující obsah dusíku a fosforu v půdě. Mezi ně patří například bezemisní technologie pyrolýzy (3R Recycle-Recover-Reuse), která umožňuje průmyslové získávání fosforu z rozemletých kostí chovných zvířat. „Výsledný biofosfát neobsahuje žádné chemikálie nebo kontaminanty, pyšní se 35 % hustotou P2O5, je bezpečný a nenákladný,“ poznamenává Someus. Pokud jde o dusík, dalším příkladem je technologie Poul-AR®, která umožňuje získávání síranu/dusičnanu amonného z drůbeží mrvy. Kompletní dokumenty k produktům, technologiím a osvědčeným postupům jsou pro zemědělce k dispozici v angličtině. Materiály k více než 40 řešením již byly přeloženy do sedmi dalších jazyků. Partneři projektu NUTRIMAN momentálně rovněž organizují více než 50 workshopů po celé Evropě, na nichž se dělí o zjištěné výsledky. Projektový tým doufá, že k okamžiku skončení projektu osloví více než 1,5 milionu zemědělců a v následujících letech ještě mnohem více. S tím, jak Someus a jeho kolegové soustavně aktualizují databázi platformy, mohou zemědělcům nepochybně poskytnout významnou podporu při hledání řešení s vysokým potenciálem zlepšit hospodaření, životní prostředí a bezpečnost, a zejména zajistit soulad s novým nařízením EU o hnojivých výrobcích po roce 2022.

Keywords

NUTRIMAN, biohnojivo, udržitelnost, zemědělství, online platforma, biofosfát, fosfor, dusík

Discover other articles in the same domain of application