Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Usługi klimatyczne mające zaradzić zagrożeniom w rolnictwie wywołanym zmianami klimatycznymi

W ramach finansowanego ze środków UE projektu MED-GOLD przedstawiono testową koncepcję usług dla rolnictwa, posługując się w tym celu studiami przypadków dotyczącymi systemów zbierania plonów z drzewek oliwnych, winorośli i pszenicy durum, z których wytarza się odpowiednio oliwę z oliwek, wino i makarony.

Zmiana klimatu i środowisko

Działania podejmowane podczas projektu koncentrowały się na tych uprawach oraz związanych z nimi produktach spożywczych, które w regionie Morza Śródziemnego mają najważniejsze znaczenie pod względem klimatycznym, ekologicznym, ekonomicznym i kulturowym. Naukowcy przygotowali prototypy pilotażowych aplikacji serwisowych, kierując się w tym względzie decyzjami operacyjnymi podejmowanymi przez użytkowników biorących udział w projekcie i wskazując główne kroki decyzyjne w ich praktykach zarządzania. W ten sposób zademonstrowali wartość dodaną odpowiedzi generowanych na podstawie danych/informacji i odnoszących się do zmian klimatycznych. Usługi MED-GOLD korzystają ze wspólnej platformy interfejsu danych i oferują wsparcie w zakresie lepszego zarządzania ryzykiem powiązanym z rozprzestrzenianiem się szkodników, utratą zbiorów i spadkiem ich jakości oraz innymi zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu. Ponadto, gdy osiągną już stopień pełnej operacyjności, usługi te pozwolą użytkownikom korzystać z informacji dotyczących zmian klimatycznych w rożnych przedziałach czasowych – od miesięcy do dziesięcioleci.

Słowa kluczowe

usługi klimatyczne, rolnictwo, system upraw, region śródziemnomorski, zmiana klimatu