Skip to main content

Increasing the productivity of knowledge workers through better indoor environmental quality (IEQ) in office buildings

Article Category

Article available in the folowing languages:

System monitorowania środowiska pracy zwiększa wydajność pracowników

Nasza wiedza na temat tego, w jaki sposób środowisko pracy wpływa na wydajność pracowników pozostaje ograniczona, jednak nowe badanie doprowadziło do wyciągnięcia kilka nowych wniosków.

Gospodarka cyfrowa

Otoczenia, w jakich przebywamy, wpływają na nasz nastrój i uczucia, a miejsca pracy nie stanowią wyjątków od tej reguły. Badania dotyczące najbardziej oczywistych sposobów, w jakie środowisko pracy wpływa na wydajność pracowników, są prowadzone już od lat 20. XX wieku, a dzięki nim miejsca pracy stały się znacznie bardziej bezpieczne. Badania dotyczące miejsc pracy pomijały dotychczas bardziej subtelne i mniej oczywiste czynniki, które nie muszą mieć drastycznego wpływu na wydajność. Co więcej, dotychczasowe badania często przynosiły sprzeczne wyniki, co sugeruje, że badane osoby zmieniają swoje zachowanie, gdy wiedzą, że są obserwowane. Trudno jest w związku z tym wyciągnąć jakiekolwiek wiążące wnioski, co sprawia, że wielu pracowników wciąż pracuje w nieoptymalnych środowiskach. Badaniem tego zagadnienia zajął się zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu 720IEQ. Badacze skupili się na grupie tak zwanych pracownikach umysłowych – wykształconych osobach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę zawodową. Najważniejszym celem badania było zgromadzenie największej możliwej ilości danych dotyczących wpływu jakości otoczenia i środowiska na wydajność. W związku z tym naukowcy opracowali holistyczną metodę analizy i kontroli środowiska wewnętrznego dużych budynków.

Nowatorski system monitorowania budynków i analizy danych

W celu zrealizowania swoich założeń zespół opracował system monitorujący środowiska budynków nazwany 720 degrees. „Nazwa odnosi się do liczby stopni, o którą musi się obrócić cząsteczka subatomowa o spinie 1/2, aby powrócić do swojego pierwotnego stanu”, wyjaśnia Rick Aller, koordynator projektu. „Nazwa jest nieco hermetyczna, ale taką tworzymy grupę. Pasuje do nas idealnie”. Korzystając z czujników innych producentów, system analizuje wiele zmiennych środowiskowych, w tym skład powietrza, wskaźniki jakości powietrza i informacje o temperaturze, czyli dane, które bezpośrednio oddają komfort warunków pracy. System monitoruje również parametry budynku, takie jak zużycie energii, wydajność wentylacji i różnice ciśnień. Dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych i algorytmów uczenia maszynowego zespół przeanalizował zgromadzone dane, aby wskazać zakresy parametrów przekroczenie, których odbija się negatywnie na wygodzie, dobrym samopoczuciu czy wydajności. Stosowne analizy są udostępniane właścicielom budynków, zarządcom i najemcom, którzy mogą podjąć stosowne działania. Możliwe jest również skonfigurowanie systemów zarządzania budynkami w taki sposób, by automatycznie reagowały na przekroczenie zalecanych zakresów pewnych parametrów.

Złożony obraz

Wyniki badania wskazują, że czynniki wpływające na wydajność mogą być bardzo złożone. Jak twierdzi Aller, tak naprawdę wpływ na wydajność może mieć wszystko. „Jednak kwestia tego, czy dany dany czynnik wpływa na nas pozytywnie czy negatywnie oraz jak długo pozostajemy pod jego wpływem, jest otwarta”. „Udało nam się na przykład udowodnić, że zmiany temperatury mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, jednak negatywnie wpływają na poczucie wygody. Może to wskazywać na długotrwały pozytywny wpływ, jednak w perspektywie krótkoterminowej może pojawić się spadek wydajności”. Na szczęście naukowcom udało się znaleźć szereg innych, znacznie mniej niejednoznacznych czynników. Wszystko wskazuje na to, że wysokie temperatury wyraźnie obniżają zdolności poznawcze, negatywnie wpływając zarówno na wydajność, jak i na wygodę. Także inne czynniki mają na te kwestie wpływ wymierny, choć nie natychmiastowy. Za jeden z przykładów może posłużyć obecność pyłu zawieszonego, która skraca długość życia i negatywnie wpływa na zdrowie populacji, jednak nie ma bezpośredniego wpływu na wydajność pracy. Obecnie zespół zajmuje się komercjalizacją systemu. Badacze będą pracować z nowymi i istniejącymi klientami w celu zwiększania jego skali. Dostęp do nowych danych pozwoli na znalezienie odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące wydajności. W rezultacie budynki staną się bardziej inteligentne i zdrowsze, dzięki czemu pracownicy umysłowi będą pracować wydajniej, a może nawet poczują się bardziej zadowoleni.

Słowa kluczowe

720IEQ, wydajność, środowisko, miejsce pracy, temperatura, monitorowanie, pracownik umysłowy, budynki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania