Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Technology Enabled Adolescent Mental Health

Article Category

Article available in the following languages:

Cyfrowe narzędzia poprawiają stan zdrowia psychicznego młodych ludzi

Mimo że młodzi ludzie są szczególnie narażeni na zaburzenia psychiczne, bardzo często pozbawieni są dostępu do odpowiednich usług wsparcia. Zespół projektu TEAM opracował szereg dostępnych, współtworzonych narzędzi cyfrowych, które mają zaspokoić tę potrzebę.

Zdrowie icon Zdrowie

Większość zaburzeń psychicznych zaczyna się w młodości. Badania pokazują, że 50 % z nich pojawia się przed ukończeniem przez człowieka 14. roku życia, a 75 % przed ukończeniem 24 lat. I chociaż specjaliści zgadzają się w tym, że wczesna interwencja ratuje życia i zmniejsza potrzebę prowadzenia długotrwałych terapii w życiu dorosłym, opcje leczenia młodych ludzi są nadal ograniczone. Aby zwiększyć dostęp do opieki medycznej w zakresie zdrowia psychicznego, w ramach wspieranego ze środków UE projektu TEAM opracowano innowacyjne rozwiązania technologiczne. Koordynator projektu David Coyle z University College Dublin, gospodarza projektu, mówi: „Wykorzystaliśmy wiedzę ekspercką wychodzącą poza tradycyjne dziedziny wiedzy takie jak psychologia, aby zaprojektować zintegrowaną technologię umożliwiającą ocenę stanu zdrowia psychicznego, zapobieganie problemom psychicznym i ich leczenie”. Projekt TEAM składał się w rzeczywistości z 15 pojedynczych projektów, nad każdym z których czuwali eksperci z różnych dziedzin. Młodzi naukowcy pracujący nad tym projektem odbyli interdyscyplinarne szkolenie w tematach takich jak interakcja człowiek–komputer, umiejętności społeczne i emocjonalne, teorie i działania praktyczne dotyczące zdrowia psychicznego, a także brali udział w zajęciach praktycznych takich jak „designathon”.

Diagnoza, ocena i leczenie

Podczas trwania projektu wspieranego z działań „Maria Skłodowska-Curie” przeprowadzono wstępnie ankietę internetową w grupie 1 308 młodych osób, by dowiedzieć się, jakich form pomocy online szukają one w pierwszej kolejności. Badanie zostało przeprowadzone przy współpracy z krajową organizacją na rzecz zdrowia psychicznego ReachOut Ireland. Wyniki ankiety pozwoliły ustalić szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania narzędzi pomocy oraz położyć podwaliny teoretyczne pod ich konstrukcję. „Szukanie pomocy ma kluczowe znaczenie jako pierwszy krok w walce z problemami psychicznymi. Jeśli uda nam się sprawić, że stanie się ono łatwiejsze, zdołamy coś w ten sposób zmienić”, stwierdza Coyle. Zespół projektu TEAM opracował szereg technologii mających wspierać wczesną i szybką ocenę istniejących problemów ze zdrowiem psychicznym. Do grupy tej zalicza się narzędzie przeznaczone na smartfony, które pomoże młodym osobom (w wieku od 15 do 25 lat) z zaburzeniami dwubiegunowymi monitorować swój nastrój, działania i sen. Zespół projektu TEAM opracował też dwa narzędzia internetowe pozwalające przeprowadzać ocenę kognitywną – jedno przeznaczone do użytku domowego, drugie na urządzenia mobilne. Nie zapomniano też o działaniach profilaktycznych. W ramach projektu TEAM, przy współudziale dorosłych zainteresowanych stron oraz kilku młodych osób, opracowano technologie pomagające młodzieży zwiększać odporność i lepiej dbać o własne zdrowie psychiczne. Są to między innymi aplikacje do wykorzystania w szkole oraz szkielet projektowy do tworzenia technologii, przeznaczony do wspierania szczególnie narażonych na ryzyko populacji, takich jak pozbawieni wsparcia młodzi migranci czy młodzież z nabytymi urazami mózgu. Z myślą o leczeniu zespół projektu TEAM opracował zestaw narzędzi offline umożliwiający szybkie tworzenie gier terapeutycznych. Jednocześnie przygotowano prototyp aplikacji, która pozwala młodym ludziom narażonym na przejawianie zachowań autodestruktywnych tworzyć własne, spersonalizowane krótko- i długoterminowe strategie radzenia sobie z tym problemem. Kognitywno-behawioralna gra terapeutyczna Pesky gNATs została udostępniona przez irlandzki zarząd służby zdrowia. Ponadto w projekcie wykorzystano model obliczeniowy, który pozwala łączyć cechy osobowości z korzystnymi codziennymi działaniami, które następnie zaleca się przez aplikację zdrowia psychicznego Telefónica.

Polityka zdrowia psychicznego

W badaniu 2017 Global Burden of Disease Study oszacowano, że depresja dotyka 264 miliony ludzi na całym świecie. Z innego badania, opublikowanego w czasopiśmie „Lancet”, wynika, że: „Stany neuropsychiatryczne są główną przyczyną upośledzeń na całym świecie. Są one odpowiedzialne za 37 % przypadków utraty lat życia w zdrowiu na rzecz choroby”. Ponadto wiadomo, że zła kondycja psychiczna młodych ludzi bardzo często wiąże się z innymi problemami, szczególnie z gorszymi wynikami w nauce, nadużywaniem substancji odurzających i przemocą. Poza opracowanymi narzędziami w ramach projektu TEAM zaproponowano też szkielet etyczny i zarządczy projektów dotyczących interakcji człowieka z komputerem, które dadzą wskazówki dotyczące kwestii takich, jak zapewnienie prywatności w projektowaniu takich narzędzi. Obecnie każdy z partnerów projektu TEAM jest czynnie zaangażowany w badania nad wykorzystaniem technologii w utrzymaniu zdrowia psychicznego, przyczyniając się tym samym do dalszego wykorzystania technologii i teorii opracowanych w czasie trwania projektu.

Słowa kluczowe

TEAM, zdrowie psychiczne, depresja, terapia kognitywno-behawioralna, młodzi ludzie, młodzież, upośledzenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania