European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Osiągnięcie celu porozumienia paryskiego może przełożyć się na 8 milionów więcej miejsc pracy w sektorze energetycznym

Naukowcy szacują, że działania mające na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej 2 °C spowodowałyby do roku 2050 wzrost zatrudnienia w sektorze energetycznym z 18 do 26 milionów osób.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Osiągnięcie wyznaczonego w porozumieniu paryskim globalnego celu klimatycznego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2 °C, oznacza ogromny skok w produkcji energii niskoemisyjnej i stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych. Zmiana ta powinna mieć duży wpływ na miejsca pracy w energetyce, przy czym przewiduje się zmniejszenie liczby miejsc pracy związanych z paliwami kopalnymi przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia w nowych gałęziach przemysłu energetycznego. Ale jak właściwie próba ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż 2 °C wpłynęłaby na miejsca pracy w sektorze energetycznym w porównaniu z obecnymi scenariuszami politycznymi? Dzięki środkom z unijnych projektów NAVIGATE i ENGAGE naukowcy podjęli się znalezienia odpowiedzi na to pytanie, tworząc globalny zbiór danych dotyczących śladów zawodowych w 50 krajach. Dotychczasowe badania opierały się zazwyczaj na danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczących zatrudnienia w poszczególnych krajach i miały na celu oszacowanie zmian w zakresie zatrudnienia w sektorze energetycznym w pozostałych częściach świata. W odróżnieniu od nich, omawiane badanie łączy globalne dane dotyczące zatrudnienia w 11 technologiach energetycznych i 5 kategoriach zawodowych w krajach takich jak Brazylia, Indie, Meksyk i Nigeria oraz w głównych gospodarkach produkujących paliwa kopalne, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Arabia Saudyjska.

Wpływ na miejsca pracy w sektorze energetycznym na całym świecie

„Szacuje się, że w przemyśle energetycznym pracuje obecnie około 18 milionów ludzi – jeśli osiągniemy nasze globalne cele klimatyczne, liczba ta najpewniej wzrośnie, a nie zmaleje, do 26 milionów lub o ponad 50 %”, mówi starszy badacz dr Johannes Emmerling z RFF-CMCC Europejskiego Instytutu Ekonomii i Środowiska we Włoszech, w komunikacie prasowym opublikowanym w serwisie SciTechDaily. „Produkcja i instalacja odnawialnych źródeł energii może potencjalnie odpowiadać za około jedną trzecią wszystkich tych miejsc pracy, o lokalizację których kraje mogą również ze sobą konkurować”, stwierdził dr Emmerling, który jest współautorem badania. Analiza pokazuje, że w scenariuszu zakładającym utrzymanie wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2 °C 84 % wszystkich miejsc pracy w sektorze energetycznym istniejących w 2050 roku byłoby związanych z energią odnawialną, 11 % z paliwami kopalnymi, a 5 % z energią jądrową. Spadek liczy miejsc pracy w związku z wycofaniem paliw kopalnych zostałby zrekompensowany przez wzrost liczby miejsc pracy związanych z energią słoneczną i wiatrową, zwłaszcza w sektorze produkcji energii słonecznej i wiatrowej. „Miejsca pracy w sektorze wydobywczym w największym stopniu padną ofiarą dekarbonizacji, dlatego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich polityk przejściowych”, stwierdza główny autor badania Sandeep Pai z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. „Na przykład w obszarach przemysłu wydobywczego, w których dekarbonizacja jest powszechna, pożądana będzie mobilność miejsc pracy. W wielu przypadkach pracownicy sektora paliw kopalnych mają także wpływy polityczne, m.in. ze względu na swoją historię i wysokie wskaźniki przynależności do związków zawodowych, dlatego w miarę przechodzenia na źródła niskoemisyjne ważne jest przygotowanie planu na rzecz powszechnej akceptacji dla polityk klimatycznych”. Wyniki badania przeprowadzonego przy wsparciu projektów NAVIGATE (Next generation of AdVanced InteGrated Assessment modelling to support climaTE policy making) oraz ENGAGE (Exploring National and Global Actions to reduce Greenhouse gas Emissions) pozwalają na lepsze zrozumienie kompromisów, wyzwań i możliwości związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „One Earth”. Więcej informacji: strona internetowa projektu NAVIGATE strona internetowa projektu ENGAGE

Słowa kluczowe

NAVIGATE, ENGAGE, klimat, miejsca pracy w energetyce, porozumienie paryskie, energia, paliwa kopalne, energia odnawialna

Powiązane artykuły