Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Osiąganie neutralności klimatycznej w oparciu o udoskonalone zintegrowane modele oceny wpływu

Zintegrowane modele oceny wpływu łączą istotne elementy klimatu, gospodarki, systemów energetycznych oraz użytkowania gruntów i wody w spójne ramy modelowania. Zespół finansowanego ze środków UE projektu NAVIGATE zamierza zwiększyć możliwości zintegrowanych modeli oceny wpływu w dwóch istotnych obszarach, by wesprzeć procesy kształtowania i oceny skutecznych polityk klimatycznych.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt NAVIGATE (Next generation of AdVanced InteGrated Assessment modelling to support climaTE policy making), koordynowany przez Poczdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatu w Niemczech, skupia czołowe podmioty zajmujące się modelowaniem na potrzeby przeprowadzania zintegrowanej oceny wpływu, ekspertów z tej dziedziny, którzy reprezentują 15 partnerów z całej Europy, a także instytucje z Brazylii i Chin. Czteroletni projekt obejmuje siedem osobnych pakietów prac. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 roku od przeprowadzenia krytycznej oceny istniejących zintegrowanych modeli oceny wpływu (ang. integrated assessment model, IAM) w obliczu nowych publikacji naukowych oraz niepewności w świecie rzeczywistym. Zidentyfikowano także luki w wiedzy i braki metodologiczne. Prowadzone obecnie prace mają na celu uzupełnienie istniejących modeli IAM poprzez uwzględnienie znacznych postępów w dwóch istotnych obszarach. Po pierwsze, projekt NAVIGATE ma poprawić stopień odwzorowania przełomowych zmian strukturalnych i technologicznych w różnych gałęziach gospodarki i sektorach, takich jak przemysł (w tym elektryfikacji, wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, a także wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla) i użytkowanie gruntów (na przykład zaawansowanych środków łagodzenia skutków zmiany klimatu w rolnictwie i metod usuwania CO2 opartych na zasobach przyrody). Badacze wezmą też pod uwagę zmiany stylu życia i wzorców konsumpcji. Po drugie, zespół projektu NAVIGATE opisze rozkład geograficzny i demograficzny implikacji strategii klimatycznych, skutków zmiany klimatu oraz korzyści wynikających ze strategii dotyczących łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowywania się do niej (takich jak uniknięcie potencjalnych szkód i zmniejszenie nierówności). Wysiłkom tym towarzyszą inne udoskonalenia, takie jak lepsze metody oceny niezawodności wyników uzyskiwanych z użyciem modeli IAM. Celem projektu jest maksymalizacja użyteczności, przejrzystości i legitymacji modeli IAM, co ma przyczynić się do popularyzacji tych zaawansowanych ram wspomagania decyzji wśród decydentów. Projekt NAVIGATE jest źródłem nowych danych na temat sposobów przekładania długofalowych celów klimatycznych na krótkoterminowe działania polityczne oraz na temat ścisłej współpracy państw i sektorów nacelowanej na wdrażanie ustaleń porozumienia paryskiego. Zespół projektu wniósł już istotny wkład w politykę klimatyczną UE, realizując działania, takie jak analiza skutków pandemii COVID-19, przygotowanie danych dla organu pomocniczego ds. doradztwa naukowego, technicznego i technologicznego przy UNFCCC w związku z konferencją Research Dialogue 2020 oraz analiza scenariuszy osiągania neutralności klimatycznej do 2050 roku i powiązanych metod modelowania na potrzeby szóstego sprawozdania oceniającego IPCC. W 2020 roku przeprowadzono przeznaczone dla interesariuszy warsztaty na temat niezawodności modeli klimatu i zasadności ich użycia, które pomogły zwiększyć legitymację i przejrzystość modeli IAM. Opublikowano też wiele prac przyczyniających się do lepszego zrozumienia podstawowych własności globalnych scenariuszy łagodzenia skutków zmiany klimatu. Rezultatem projektu są także nowe informacje, które można wykorzystać w działaniach związanych z międzynarodową polityką klimatyczną, takich jak globalny przegląd UNFCCC planowany na 2023 rok.

Słowa kluczowe

NAVIGATE, IAM, zintegrowana ocena wpływu, model, klimat, węgiel, transformacyjny strukturalny, technologiczny, UNFCCC, polityka