Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Angażowanie interesariuszy w proces oceny polityki klimatycznej

Pod porozumieniem paryskim podpisało się 191 sygnatariuszy deklarujących współpracę w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Działań mających na celu realizację założeń tego traktatu nie można jednak przeprowadzić bez pomocy podmiotów, których będą one dotyczyć. Zespół finansowanego ze środków UE projektu PARIS REINFORCE umacnia legitymację polityki klimatycznej, wprowadzając innowacyjne ramy włączenia interesariuszy w proces jej kształtowania.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

PARIS REINFORCE (Delivering on the Paris Agreement: A demand-driven, integrated assessment modelling approach) to 3-letni projekt koordynowany przez grecką Politechnikę Narodową w Atenach, w ramach którego powstało konsorcjum skupiające 13 instytucji z całej Europy. Wspólnie podmioty te pracują nad otwartą i przejrzystą platformą wymiany danych, która ma pomóc kształtować politykę klimatyczną. Aby uwzględnić liczne wyzwania, zespół projektu PARIS REINFORCE jako pierwszy opracował innowacyjne procesy integrujące, które pozwolą połączyć narzędzia do modelowania z ugruntowanymi ramami metodologicznymi, co poprawi odporność wyników modelowania na wpływ różnego rodzaju niepewności. Opracowane przez badaczy ramy I2AM PARIS umożliwiają gromadzenie i przekazywanie szczegółowych informacji na temat modeli zintegrowanej oceny wpływu, modeli systemów energetycznych i modeli sektorowych. Wspierają one kształtowanie i kwalifikowanie polityk klimatycznych, które są oparte na dowodach, inkluzywne, realistyczne i trwałe. Ich uzupełnieniem jest zestaw narzędzi do analizy niezawodności, a także innowacyjne ramy włączania interesariuszy we wspomniane działania. W rezultacie ramy oceny oparte na zintegrowanych modelach oceny wpływu (ang. integrated assessment model, IAM) zwiększają przejrzystość strategii związanych z transformacją i umacniają ich legitymację. Dodatkowo wspomogą one skuteczną realizację wkładów ustalonych na poziomie krajowym, przygotowanie przyszłych zobowiązań do działań, opracowanie strategii dotyczących dekarbonizacji do 2050 roku oraz przeprowadzenie globalnego przeglądu UNFCCC w 2023 roku. Zespół projektu PARIS REINFORCE pracuje nad zaangażowaniem decydentów i innych zainteresowanych grup we wszystkie etapy procesu, od formułowania zagadnień politycznych i określania założeń na potrzeby modelowania w ramach podejścia opartego na zapotrzebowaniu po projektowanie interfejsów I2AM PARIS i definiowanie ich specyfikacji. Działania te obejmują cztery warsztaty dla interesariuszy, jedno krajowe forum pod patronatem UE w Grecji, a także trzy nieunijne warsztaty krajowe w Indiach, Japonii i Kenii. Realizacja projektu ma zakończyć się w maju 2023 roku.

Słowa kluczowe

PARIS REINFORCE, klimat, decydenci, otwarte, ramy, interesariusze, IAM, zintegrowana ocena wpływu, modelowanie