Skip to main content
European Commission logo print header

Technology, training and knowledge for Early-Warning / Early-Action led policing in fighting Organised Crime and Terrorism

Article Category

Article available in the following languages:

Walka z przestępczością dzięki technologii i współpracy

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i współdzielenie danych pozwalają organom ścigania pozostawać o krok przed organizacjami przestępczymi.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach wszystkie aspekty życia zdają się przenosić do świata cyfrowego – przestępczość nie jest w tym wypadku żadnym wyjątkiem. Organizacje przestępcze i terrorystyczne w coraz większym stopniu wykorzystują nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, a organy ścigania starają się dotrzymać im kroku, jednak coraz trudniej jest im skutecznie wykonywać swoją pracę. Jak twierdzą przedstawiciele Europolu, luka technologiczna między organizacjami przestępczymi i policją stanowi obecnie „prawdopodobnie największe wyzwanie, jakiemu stawiają czoła organy ścigania na całym świecie”. Według badaczy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu COPKIT, rozwiązaniem tego problemu jest prowadzenie działań policyjnych w oparciu o dane wywiadowcze. „Takie rozwiązanie stanowi ramy pozwalające na kierowanie operacjami organów ścigania, określanie priorytetów i potrzeb, a także optymalizacji wykorzystania zasobów”, twierdzi Raquel Pastor, badaczka zatrudniona w organizacji Engineering Systems for the Defence of Spain (Isdefe) oraz koordynatorka projektu COPKIT. „Dzięki wykorzystaniu podejścia do prowadzenia działań w oparciu o dane, organy ścigania będą w stanie lepiej analizować i badać sposoby wykorzystania zaawansowanych technologii przez organizacje przestępcze, a także skuteczniej zapobiegać skutkom tych działań i zwalczać przestępczość opartą na ich stosowaniu”.

System wczesnego ostrzegania i reagowania

Projekt opiera się na innowacyjnym systemie wczesnego ostrzegania i reagowania, który zdaniem Pastor może być wykorzystany do poprawy świadomości sytuacyjnej organów ścigania. „Podejście bazujące na wczesnym ostrzeganiu i reagowaniu poprawia skuteczność prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw opartych na wykorzystaniu nowych technologii”, zauważa badaczka. „Nasz system może także zwiększyć możliwości przeprowadzania analiz strategicznych, pozwalając przedstawicielom organów ścigania pozostawać o krok przed przestępcami i przewidywać, w jaki sposób wykorzystają nowoczesne technologie do popełniania przestępstw”. Opracowany w ramach projektu system wykorzystuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym w celu gromadzenia i analizowania dużych, jak i małych zbiorów danych. Następnie wykorzystuje te dane w celu wspierania analityków w ocenie zmian w metodach stosowanych przez przestępców, a także dostrzegania słabych sygnałów, znaków ostrzegawczych i nowych trendów. Dzięki sygnalizacji potencjalnych i nowych zagrożeń, decydenci mogą opracowywać plany wczesnego reagowania w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Skuteczniejsza reakcja na działalność przestępczą

System wczesnego ostrzegania i reagowania rozwiązuje przy okazji jeden z głównych problemów występujących w organach ścigania – retencji informacji i danych na poszczególnych szczeblach i w różnych organizacjach, prowadzących do braku współpracy. Na przykład obecne metody prac organów ścigania nie wykorzystują faktu, że lokalne organizacje policyjne mogą na bieżąco wprowadzać dane dotyczące przestępczości do modeli, a następnie przekazywać dane innym specjalistom i wydziałom, a nawet innym agencjom i organizacjom. „W praktyce żaden zespół nie dysponuje wiedzą, zasobami, danymi ani nawet czasem, by samodzielnie wprowadzać wszystkie informacje do tego rodzaju systemu”, wyjaśnia Pastor. „Właśnie dlatego projekt COPKIT zapewnia zarówno nowatorskie podejście, jak i odpowiednie narzędzia – w tym specjalną bazę wiedzy, z których mogą korzystać organy ścigania w całej Europie. Dzięki nim mogą opracowywać informacje, udostępniać je innym oraz współpracować w celu lepszego zwalczania przestępczości”. Jak twierdzi Pastor, podejście opracowane w ramach projektu COPKIT pozwoli na lepsze zrozumienie zmian zachodzących w przestępczym półświatku oraz skuteczniejsze wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Dzięki niemu wszystkie informacje mogą być na bieżąco aktualizowane, a ze względu na możliwość uzyskania na ich podstawie wzorców, modeli i wiedzy, policjanci i przedstawiciele organów ścigania mogą unikać problemów związanych z udostępnianiem informacji wrażliwych i niejawnych. „Udostępnianie i ciągłe aktualizowanie modeli i wzorców przestępstw wśród organów ścigania działających na terytoriach wszystkich państw członkowskich Wspólnoty umożliwi szybsze rozpowszechnianie nowych danych wywiadowczych, a także lepsze zwalczanie działalności przestępczej”, dodaje Pastor. Najważniejsze jest jednak to, że COPKIT jest narzędziem, które znajdzie zastosowanie w organach ścigania. „Nasze podejście nie jest teorią – opracowaliśmy realne narzędzia operacyjne, które policjanci chętnie wykorzystają w realizacji swoich codziennych obowiązków”, dodaje Pastor. Partnerzy skupieni wokół projektu COPKIT aktywnie pracują nad udostępnieniem swoich rozwiązań organom ścigania w całej Europie, co pozwoli na zwiększenie ich możliwości w zakresie zwalczania przestępczości oraz dbania o bezpieczeństwo na Starym Kontynencie.

Słowa kluczowe

COPKIT, przestępczość, technologia, dane, organy ścigania, działalność przestępcza, przestępczość zorganizowana, organizacje terrorystyczne, Europol, działania policyjne oparte na wywiadzie, policja, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania