European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Citizen Science for Urban Environment and Health

Article Category

Article available in the following languages:

Verejné zdravie: umožniť občanom monitorovať znečistenie v mestách

Projekt CitieS-Health financovaný EÚ kladie obavy občanov do stredobodu výskumu verejného zdravia a mestského prostredia. Výsledky zdôrazňujú výhody spolupráce s miestnymi spoločenstvami.

Society icon Society

Život v meste môže ťažiť z ľahkého prístupu k pracovným príležitostiam, ku kultúrnym aktivitám a k dopravným spojeniam, ale môže prinášať aj isté nevýhody. Mestské prostredie má často vyššiu úroveň znečistenia ovzdušia a hluku než vidiecke oblasti a zvyčajne obsahuje menej zelených plôch. „Aby sme mohli riadne preštudovať vplyv mestského prostredia na zdravie, musíme byť schopní odhadnúť osobné vystavenie týmto rizikovým faktorom,“ vysvetľuje koordinátor projektu CitieS-Health (Citizen Science for Urban Environment and Health) Xavier Basagaña z inštitútu Barcelona Institute for Global Health v Španielsku. „Pre samotných vedcov to môže byť ťažké zmerať. Zohľadniť treba aj dôležité informácie, ako je fyzická aktivita alebo iné osobné návyky.“ Uznanie tejto výzvy viedlo v posledných rokoch k väčšiemu zapojeniu občanov do projektov v oblasti mestskej vedy, pričom verejnosť bola vyzvaná zapojiť sa do kampaní na monitorovanie kvality ovzdušia alebo hluku. „Mali sme však pocit, že občianska veda sa plne nevyužíva na hodnotenie prepojenia medzi vystavením škodlivinám zo životného prostredia a zdravím,“ uvádza Xavier Basagaña. „To bol hlavný cieľ projektu CitieS-Health.“

Zapojenie občanov

Projekt CitieS-Health, ktorý bol spustený v januári 2019, prebiehal v piatich európskych mestách. V každom z nich vznikla iná štúdia zameraná na tému týkajúcu sa zdravia a mestského prostredia: znečistenie ovzdušia, spaľovanie biomasy, hluk, priemyselné znečistenie a mestský dizajn. V Barcelone občania pomohli pri vypracovaní štúdie o tom, ako môže znečistenie ovplyvňovať duševné zdravie. Asi 300 občanov poskytlo približne 2 500 meraní vnímania a pohody počas rôznych dní. Tie sa potom porovnávali s koncentráciami znečistenia ovzdušia, ktoré občania pomáhali monitorovať pomocou osobných odberových skúmaviek oxidu dusičitého. Prieskum medzi 1 025 obyvateľmi talianskeho mesta Lucca v údolí Serchio viedol k rozhodnutiu zamerať sa na chronické ochorenie obličiek. K dnešnému dňu sa viedli rozhovory s 367 obyvateľmi o ich zamestnaní, stravovaní a životnom štýle a 353 obyvateľov darovalo biologické vzorky. V ďalších štúdiách sa skúmal vplyv hluku na zdravie (Ľubľana, Slovinsko), spaľovanie biomasy a zdravie (Amsterdam, Holandsko), ako aj prepojenie medzi vnímaním kvality životného prostredia, fyzickou aktivitou a stresom (Kaunas, Litva). „V každom z týchto miest sa vedci tešili z výraznej interakcie s občanmi prostredníctvom workshopov, stretnutí a vykonávania prieskumov,“ uvádza Xavier Basagaña. „Občania boli zapojení do všetkých fáz výskumu vrátane rozhodovania o výskumných otázkach. To pomohlo zabezpečiť spoločenskú relevantnosť každej štúdie a výsledky sa tak dali lepšie interpretovať.“

Podpora ďalšej účasti

Projekt CitieS-Health prebieha do júna 2022 a X. Basagaña a jeho tím stále analyzujú prichádzajúce údaje a diskutujú o nich. Napriek tomu sa už objavujú niektoré predbežné výsledky: barcelonská štúdia odhalila súvislosť medzi úrovňou znečistenia ovzdušia a výkonnosťou v oblasti pozornosti a vnímaným stresom. V každom prípade bola zdôraznená hodnota zapojenia občanov do všetkých fáz výskumu. „Účasťou občanov sa tieto pilotné projekty stali relevantnejšími pre potreby miestneho spoločenstva, získali sa poznatky, ktoré zlepšili návrh štúdií a pomohli nám sprostredkovať zistenia,“ dodáva X. Basagaña. „Ide o priblíženie vedy spoločnosti.“ V rámci projektu bol vyvinutý online interaktívny súbor nástrojov občianskej vedy s cieľom pomôcť projektom spolupracovať so spoločenstvami a riešiť problémy spoločného záujmu. Súbor nástrojov obsahuje príklady a zdroje z projektu, ako aj tipy na navrhovanie výskumných štúdií zameraných na občanov a zhromažďovanie údajov. „Webové sídlo projektu obsahuje aj časť, prostredníctvom ktorej môže každý, kto pracuje na participatívnych projektoch, navrhovať nové spôsoby, ako zapojiť občanov do vedy,“ hovorí Xavier Basagaña. „Plánujeme tiež uverejniť článok o ponaučeniach z projektu CitieS-Health. Dúfajme, že toto všetko bude užitočné pre nadchádzajúce projekty občianskej vedy.“

Keywords

CitieS-Health, mestský, znečistenie, priemyselný, ovzdušie, zdravie, biomasa, životný štýl

Discover other articles in the same domain of application