European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Občianska veda: Inšpirujúce príklady spoločenského zapojenia do programu Horizont Európa

Občianska veda, v rámci ktorej občania spolupracujú s vedcami na výskume a inovácii, má potenciál zlepšiť excelentnosť a vplyv výskumu a prehĺbiť vzťah medzi vedou a spoločnosťou. Táto brožúra Results Pack predstavuje 12 projektov financovaných EÚ, ktoré rozvíjajú osvedčené postupy a budujú kapacity a siete potrebné na podporu úspešnej spolupráce s občanmi v celej Európe.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Health icon Health

Politickou prioritou obnoveného európskeho výskumného priestoru je zlepšiť interakciu medzi výskumným systémom a samotnou spoločnosťou. V  Pakte pre výskum a inováciu v Európe, ktorý prijala Rada EÚ v novembri 2021, sa stanovila spoločenská zodpovednosť ako jedna z jeho hlavných zásad. Zapojením občanov do navrhovania a vykonávania výskumných a inovačných politík sa môže zlepšiť kvalita výsledkov výskumu, ako aj vplyv financovania a v konečnom dôsledku sa pomáha budovať dôvera a porozumenie medzi vedou a spoločnosťou.

Spolupráca a spoločná tvorba

Spoločenské zapojenie a občiansku vedu v minulosti podporovala veda so spoločnosťou a pre spoločnosť v rámci programu Horizont 2020. Prostredníctvom tejto časti programu získalo 25 projektov 65 miliónov EUR. Cieľom týchto projektov bolo posunúť hranice zapájania občanov do „realizácie vedy a inovácií“. Budovali sa v rámci nich dôkazy o pozitívnych vplyvoch a vytvorili majáky osvedčených postupov. V rámci projektov boli občania zapojení do všetkých štádií výskumu a inovácie, od vývoja programov a metód cez zber a analýzu údajov až po monitorovanie a hodnotenie činností. Horizont Európa dnes predstavuje postupnú zmenu smerom ku kolaboratívnym formám výskumu a inovácie: v programe sa uprednostňuje spoločné navrhovanie a spoločná tvorba a očakáva sa, že vytvorí vplyv prostredníctvom spoločného vytvárania s občanmi a koncovými používateľmi. Žiadatelia sa vyzývajú, aby zvážili postupy otvorenej vedy a zahrnuli do svojej metodiky zapojenie občanov a spoločnosti, keďže tento aspekt je súčasťou postupu hodnotenia. Konkrétne usmernenie o spoločenskom zapojení možno nájsť v príručke k programu Horizont Európa. Okrem toho je zapojenie občanov a spoločnosti integrované v rámci klastrov programu Horizont Európa a misií EÚ, ktoré sa venujú riešeniu globálnych výziev tým, že potreby občanov sú stredobodom výskumných cieľov. To odráža uznanie, že úspech výskumu v Európe závisí od rozsiahleho a kvalitného zapojenia a optimálneho využívania spoločenských schopností a inteligencie. Je preto nevyhnutné zvyšovať povedomie o osvedčených postupoch, sieťach odborníkov z praxe a zdrojoch vedomostí. Táto brožúra Results Pack poskytuje podrobnosti o 12 inšpiratívnych projektoch zapojenia občanov a spoločnosti podporovaných v rámci programu Horizont 2020 a uvádza sa v nej, ako môže zapojenie občanov a spoločnosti rôznymi spôsobmi prispieť k programu Horizont Európa. Vybrané projekty demonštrujú rozsah disciplinárnych oblastí a inovačných tém, v ktorých môže tento spôsob výskumu a inovácie zohrávať úlohu, a zároveň poskytujú inšpiráciu pre tých, ktorí majú záujem uchádzať sa o granty v rámci programu Horizont Európa. Medzi projekty uvedené v tejto brožúre patria ACTION, CitieS-HealthD-NOSES, ktoré vyvinuli nástroje a metodiky na pomoc občanom v boji proti hlavným formám znečistenia alebo zmene klímy vo všeobecnosti vo svojom lokálnom prostredí. V rámci projektu InSPIRES sa vyvinuli modely na zapojenie zainteresovaných strán do výskumných a inovačných projektov v celom rade oblastí prostredníctvom vedeckých obchodov, zatiaľ čo iné projekty boli viac špecifické pre konkrétnu oblasť, konkrétne CHERRIES sa zameriaval na zdravotníctvo a GRECO na slnečnú energiu. Projekt DITOs vyniká svojím rozsiahlym vplyvom prostredníctvom prispôsobeného prístupu k zapojeniu, zatiaľ čo WeCount zapojil občanov do zhromažďovania dopravných údajov s cieľom formovať nové dopravné politiky. V rámci projektu SCALINGS sa skúmalo, ako sa postupy spoločnej tvorby líšia v jednotlivých mestách alebo krajinách a za akých podmienok možno zvýšiť účasť verejnosti. Projekt MICS sa zameriava na meranie vplyvu občianskej vedy. V brožúre môžete nájsť aj podrobnosti o platforme EU-Citizen.Science vedomostnom a komunitnom centre pre kvalitnú občiansku vedeckú výmenu, a o tom, ako projekt WeObserve zlepšuje koordináciu medzi existujúcimi občianskymi observatóriami a súvisiacimi regionálnymi, európskymi a medzinárodnými činnosťami.