Skip to main content
European Commission logo print header

Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society

Article Category

Article available in the following languages:

Amatierzinātnes ietekmes mērīšana

Jauna platforma palīdz amatierzinātnes projektiem labāk izprast to darba ietekmi.

Society icon Society

Amatierzinātnei, kurā sabiedrība sadarbojas ar zinātniekiem pētījumu veikšanā un zināšanu veidošanā, ir daudzi potenciāli ieguvumi. Dalībnieki apgūst jaunas prasmes un iegūst dziļāku izpratni par zinātnisko procesu, savukārt zinātnieki iegūst piekļuvi plašākām noteiktā vietā iegūtām datu kopām, ko viņi nespētu savākt, darbojoties vienatnē. Arī sabiedrībai tas ir ieguvums, jo amatierzinātnes projekti var sniegt informāciju valdībai lēmumu pieņemšanai un atbalstu ilgtspējīgām iniciatīvām. “Lai gan amatierzinātnes potenciāls ir pienācīgi dokumentēts, mums ir visai maz iespēju to izmērīt kvantitatīvā veidā,” saka Luidži Čekaroni (Luigi Ceccaroni), zinātnieks no Earthwatch Europe. “Patiesībā nepastāv standartizēts process, kā novērtēt projekta ietekmi un salīdzināt to ar citiem projektiem.” Ar ES finansētā projekta MICS (Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society) palīdzību Čekaroni un viņa kolēģi darbojas, lai radītu metodes un vadlīnijas amatierzinātnes ietekmes izmērīšanai, ko viņi prezentēs visaptverošā tiešsaistes platformā. “Projekta ietvaros šobrīd notiek darbs ar piecu gadījumu izpēti, nosakot dažādu amatierzinātnes pieeju un instrumentu pielietojamību dažādos reģionos un kontekstos,” piebilst Čekaroni. Ieskatam, piemēram, ņemsim Marzenego upi Itālijā. Gadu gaitā upes tecējuma virziens ir ticis mākslīgi izmainīts, tā rezultātā pieaugot plūdu riskam. Turklāt, upe ir kļuvusi piesārņota urbanizācijas un lauksaimnieciskās darbības dēļ. Lai to mainītu, MICS pielāgoja esošo kopizstrādes metodoloģiju no ES finansētā projekta Ground Truth 2.0 lai savestu kopā vietējo ūdens pārvaldes uzņēmumu pārstāvjus, pašvaldības vadītājus un amatierzinātniekus. Kopā viņi pārrunāja problēmas, kas saistītas ar upi un tuvumā esošiem mitrājiem, noteica prioritātes un nodrošināja amatierzinātniekiem nepieciešamos instrumentus un apmācību ūdens kvalitātes un veģetācijas uzraudzībai un analīzei.

Platforma ikvienam

No gadījumu izpētes Ungārijā, Itālijā, Rumānijā un Apvienotajā Karalistē gūtās atziņas tika ņemtas vērā, izstrādājot MICS platformu. Kā skaidro Čekaroni, amatierzinātnes projektu koordinatori varēs vienkārši pieteikties platformā, lai ievadītu datus par saviem projektiem. Pēc tam platforma ģenerē projekta ietekmes novērtējumu, izmantojot mākslīgā intelekta algoritmus. “Tā kā platforma būs brīvi pieejama, citiem amatierzinātnes projektiem būs piekļuve ietekmes novērtēšanas instrumentiem un norādījumiem, un tie varēs izmantot platformu, lai ņemtu vērā savu aktivitāšu ietekmi,” atzīmē Čekaroni. Šo platformu var izmantot jebkurā projekta posmā. Piemēram, tā var palīdzēt projekta plāna izstrādē pirms projekta sākuma. Jau notiekošos projektos platformu var izmantot, lai palīdzētu mainīt to aktivitātes nolūkā panākt maksimālu ietekmi. Pēc projekta beigām platformu var izmantot, lai veidotu kopsavilkumu par sasniegto un piesaistītu papildu finansējumu. “Katram projektam platformā būs sava lapa, no kuras varēs dalīties ar ietekmes ziņojumiem ar ikvienu, kuram interesē projekta aktivitātes,” noslēgumā saka Čekaroni. “Visbeidzot, platforma palīdzēs amatierzinātnes projektiem kritiski domāt par to ietekmi un pielāgot savu pieeju, lai nodrošinātu, ka tā nes labumu dalībniekiem, zinātnes aprindām, videi un sabiedrībai kopumā.”

Keywords

MICS, amatierzinātne, zinātnieki, pētījumi, kopizstrāde, amatierzinātnieki

Discover other articles in the same domain of application