Skip to main content

Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society

Article Category

Article available in the folowing languages:

Meranie vplyvu občianskej vedy

Cieľom novej platformy je pomôcť projektom v oblasti občianskej vedy lepšie pochopiť vplyv ich práce.

Society

Občianska veda, pri ktorej verejnosť spolupracuje s vedcami na výskume a vytváraní vedeckých poznatkov, má mnoho potenciálnych výhod. Účastníci sa učia nové zručnosti a dokážu lepšie oceniť vedecký proces, zatiaľ čo vedci získajú prístup k veľkým, lokalizovaným súborom údajov, ktoré by jednoducho nemohli zbierať samostatne. Dokonca aj spoločnosť má z toho úžitok, pretože projekty občianskej vedy môžu byť zdrojom informácií pre vládne rozhodnutia a podporovať udržateľné iniciatívy. „Aj keď je potenciál občianskej vedy dobre zdokumentovaný, sme dosť obmedzení, pokiaľ ide o jeho meranie kvantifikovateľným spôsobom,“ hovorí Luigi Ceccaroni, vedec z Earthwatch Europe. „V skutočnosti neexistuje žiadny efektívny proces hodnotenia vplyvu projektu a porovnávania s inými projektmi.“ S podporou projektu MICS (Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society) financovaného EÚ Luigi Ceccaroni a jeho kolegovia pracujú na vytvorení metód a usmernení na meranie vplyvu občianskej vedy, ktoré predstavia v komplexnej online platforme. „V rámci projektu sa v súčasnosti pracuje na piatich prípadových štúdiách, ktoré skúmajú použiteľnosť rôznych prístupov a nástrojov občianskej vedy v rôznych regiónoch a kontextoch,“ dodáva Luigi Ceccaroni. Zoberme si napríklad rieku Marzenego v Taliansku. V priebehu rokov sa tok rieky umelo upravoval, a to malo za následok zvýšené riziko povodní. Okrem toho sa rieka znečistila v dôsledku urbanizácie a poľnohospodárskej činnosti. Aby sa to zmenilo, pri projekte MICS sa prispôsobili existujúce metodiky spoločného navrhovania z projektu Ground Truth 2.0 financovaného EÚ, aby sa spojil miestny vodohospodársky orgán s vládnymi predstaviteľmi a občianskymi vedcami. Spoločne diskutovali o výzvach týkajúcich sa rieky a blízkych mokradí, identifikovali priority a poskytli občianskym vedcom nástroje a odbornú prípravu, ktoré potrebujú na monitorovanie a analýzu kvality vody a vegetácie.

Platforma pre každého

Pri vývoji platformy MICS sa zohľadnili poznatky získané z prípadových štúdií v Maďarsku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Taliansku. Ako vysvetľuje L. Ceccaroni, koordinátori projektov občianskej vedy sa budú môcť jednoducho prihlásiť na platformu a zadať údaje o svojom projekte. Pomocou algoritmov umelej inteligencie potom platforma vygeneruje hodnotenie vplyvu projektu. „Vzhľadom na to, že platforma bude voľne prístupná, ďalšie projekty občianskej vedy budú mať prístup k nástrojom hodnotenia vplyvu a usmerneniam a budú môcť platformu použiť na zváženie vplyvu, ktorý majú ich aktivity,“ dodáva Luigi Ceccaroni. Platformu je možné použiť v ktorejkoľvek fáze projektu. Napríklad pred začatím projektu môže pomôcť pri formovaní návrhu projektu. Projekt, ktorý už prebieha, môže využiť platformu na to, aby mu pomohla zmeniť jeho aktivity s cieľom maximalizovať vplyv projektu. Po dokončení projektu možno platformu použiť na zhrnutie toho, čo sa dosiahlo, a na získanie ďalších finančných prostriedkov. „Každý projekt bude mať na platforme svoju vlastnú stránku, z ktorej bude môcť sprostredkúvať správy o vplyve každému, kto sa zaujíma o ich aktivity,“ uzatvára L. Ceccaroni. „V konečnom dôsledku platforma pomôže projektom občianskej vedy kriticky premýšľať o ich vlastnom vplyve a prispôsobiť ich prístup tak, aby sa zabezpečil prínos pre účastníkov, vedeckú komunitu, životné prostredie a spoločnosť ako celok.“

Keywords

MICS, občianska veda, vedci, výskum, spoločný návrh, občianski vedci

Discover other articles in the same domain of application