Skip to main content
European Commission logo print header

Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society

Article Category

Article available in the following languages:

Meranie vplyvu občianskej vedy

Cieľom novej platformy je pomôcť projektom v oblasti občianskej vedy lepšie pochopiť vplyv ich práce.

Society icon Society

Občianska veda, pri ktorej verejnosť spolupracuje s vedcami na výskume a vytváraní vedeckých poznatkov, má mnoho potenciálnych výhod. Účastníci sa učia nové zručnosti a dokážu lepšie oceniť vedecký proces, zatiaľ čo vedci získajú prístup k veľkým, lokalizovaným súborom údajov, ktoré by jednoducho nemohli zbierať samostatne. Dokonca aj spoločnosť má z toho úžitok, pretože projekty občianskej vedy môžu byť zdrojom informácií pre vládne rozhodnutia a podporovať udržateľné iniciatívy. „Aj keď je potenciál občianskej vedy dobre zdokumentovaný, sme dosť obmedzení, pokiaľ ide o jeho meranie kvantifikovateľným spôsobom,“ hovorí Luigi Ceccaroni, vedec z Earthwatch Europe. „V skutočnosti neexistuje žiadny efektívny proces hodnotenia vplyvu projektu a porovnávania s inými projektmi.“ S podporou projektu MICS (Developing metrics and instruments to evaluate citizen science impacts on the environment and society) financovaného EÚ Luigi Ceccaroni a jeho kolegovia pracujú na vytvorení metód a usmernení na meranie vplyvu občianskej vedy, ktoré predstavia v komplexnej online platforme. „V rámci projektu sa v súčasnosti pracuje na piatich prípadových štúdiách, ktoré skúmajú použiteľnosť rôznych prístupov a nástrojov občianskej vedy v rôznych regiónoch a kontextoch,“ dodáva Luigi Ceccaroni. Zoberme si napríklad rieku Marzenego v Taliansku. V priebehu rokov sa tok rieky umelo upravoval, a to malo za následok zvýšené riziko povodní. Okrem toho sa rieka znečistila v dôsledku urbanizácie a poľnohospodárskej činnosti. Aby sa to zmenilo, pri projekte MICS sa prispôsobili existujúce metodiky spoločného navrhovania z projektu Ground Truth 2.0 financovaného EÚ, aby sa spojil miestny vodohospodársky orgán s vládnymi predstaviteľmi a občianskymi vedcami. Spoločne diskutovali o výzvach týkajúcich sa rieky a blízkych mokradí, identifikovali priority a poskytli občianskym vedcom nástroje a odbornú prípravu, ktoré potrebujú na monitorovanie a analýzu kvality vody a vegetácie.

Platforma pre každého

Pri vývoji platformy MICS sa zohľadnili poznatky získané z prípadových štúdií v Maďarsku, Rumunsku, Spojenom kráľovstve a Taliansku. Ako vysvetľuje L. Ceccaroni, koordinátori projektov občianskej vedy sa budú môcť jednoducho prihlásiť na platformu a zadať údaje o svojom projekte. Pomocou algoritmov umelej inteligencie potom platforma vygeneruje hodnotenie vplyvu projektu. „Vzhľadom na to, že platforma bude voľne prístupná, ďalšie projekty občianskej vedy budú mať prístup k nástrojom hodnotenia vplyvu a usmerneniam a budú môcť platformu použiť na zváženie vplyvu, ktorý majú ich aktivity,“ dodáva Luigi Ceccaroni. Platformu je možné použiť v ktorejkoľvek fáze projektu. Napríklad pred začatím projektu môže pomôcť pri formovaní návrhu projektu. Projekt, ktorý už prebieha, môže využiť platformu na to, aby mu pomohla zmeniť jeho aktivity s cieľom maximalizovať vplyv projektu. Po dokončení projektu možno platformu použiť na zhrnutie toho, čo sa dosiahlo, a na získanie ďalších finančných prostriedkov. „Každý projekt bude mať na platforme svoju vlastnú stránku, z ktorej bude môcť sprostredkúvať správy o vplyve každému, kto sa zaujíma o ich aktivity,“ uzatvára L. Ceccaroni. „V konečnom dôsledku platforma pomôže projektom občianskej vedy kriticky premýšľať o ich vlastnom vplyve a prispôsobiť ich prístup tak, aby sa zabezpečil prínos pre účastníkov, vedeckú komunitu, životné prostredie a spoločnosť ako celok.“

Keywords

MICS, občianska veda, vedci, výskum, spoločný návrh, občianski vedci