Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Amatierzinātne. Iedvesmojoši piemēri ar sabiedrības iesaistīšanu programmā “Apvārsnis Eiropa”

Amatierzinātnei, kuru īstenojot iedzīvotāji sadarbojas ar zinātniekiem pētniecības un inovācijas jomā, ir potenciāls uzlabot pētniecības izcilību un ietekmi un padziļināt zinātnes un sabiedrības attiecības. Šajā Results Pack brošūrā parādīti 12 ES finansēti projekti, kuros izstrādā paraugpraksi, kā arī veido spējas un tīklus, kas nepieciešami, lai veicinātu labi izdevušos sadarbību ar iedzīvotājiem visā Eiropā.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Health icon Health

Atjaunotās Eiropas Pētniecības telpas politikas prioritāte ir uzlabot mijiedarbību starp pētniecības sistēmu un sabiedrību kopumā. Atbildība pret sabiedrību tika noteikta kā viena no tās galvenajiem principiem Eiropas Pētniecības un inovācijas paktā, kuru ES Padome pieņēma 2021. gada novembrī. Iedzīvotāju iesaistīšana pētniecības un inovācijas politikas nostādņu izstrādē un īstenošanā var uzlabot pētniecības rezultātus, kā arī finansējuma radīto ietekmi, un gala rezultātā tas palīdz veidot zinātnes un sabiedrības savstarpējo uzticēšanos un izpratni.

Sadarbība un līdzradīšana

Agrāk programmā “Apvārsnis 2020” sabiedrības iesaistīšana un amatierzinātne tika atbalstītas ar daļu “Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to”. Šajā programmas daļā 25 projekti saņēma 65 miljonus EUR. Šo projektu mērķis bija pārbīdīt robežas, iesaistot iedzīvotājus zinātnē un inovācijā, veidojot pozitīvas ietekmes piemērus un radot labas prakses paraugus. Šajos projektos bija vērojama iedzīvotāju iesaiste visos pētniecības un inovācijas posmos — gan darba kārtības un metožu izstrādē, gan datu vākšanā un analīzē, kā arī uzraudzības un novērtēšanas aktivitātēs. Šodien “Apvārsnis Eiropa” iezīmē straujas pārmaiņas virzībā uz pētniecības un inovācijas sadarbības formām: programmā par prioritātēm ir noteiktas kopizstrāde un līdzradīšana, un ir sagaidāms, ka tādējādi tiks radīta ietekme, līdzradīšanā iesaistot iedzīvotājus un gala lietotājus. Pieteikumu iesniedzēji tiek mudināti apsvērt iespējas izmantot atvērtās zinātnes praksi un iekļaut iedzīvotāju un sabiedrības iesaistīšanu savā metodoloģijā, jo šis aspekts ir iekļauts vērtēšanas procesā. Konkrēti norādījumi par sabiedrības iesaistīšanu ir pieejami programmas “Apvārsnis Eiropa” ceļvedī. Turklāt, iedzīvotāju un sabiedrības iesaistīšana ir integrēta visos programmas “Apvārsnis Eiropa” klasteros un ES misijās, kas veltītas globālu problēmu risināšanai, pētniecisko mērķu pamatā iekļaujot iedzīvotāju vajadzības. Tas parāda, ka veiksmīga pētnieciskā darbība Eiropā ir atkarīga no plašas un ļoti kvalitatīvas iesaistes, kā arī no optimāla sviras efekta, ko rada sabiedrības spējas un intelekts. Tādēļ ļoti būtiska ir informēšana par paraugpraksi, praktiķu tīkliem un zināšanu avotiem. Šajā Results Pack brošūrā ir sniegta informācija par 12 iedvesmojošiem iedzīvotāju un sabiedrības iesaistīšanas projektiem, kas atbalstīti programmā “Apvārsnis 2020”, un parādīti dažādi veidi, kā iedzīvotāju un sabiedrības iesaistīšana var dot pienesumu programmai “Apvārsnis Eiropa”. Izvēlētie projekti parāda to, cik plašu disciplīnu un inovāciju tēmu loku var aptvert šis pētniecības un inovācijas veids, vienlaikus kalpojot par iedvesmu tiem, kuri ir ieinteresēti pieteikties “Apvārsnis Eiropa” dotācijām. Starp šajā Results Pack brošūrā iekļautajiem projektiem ir ACTION, CitieS-Health un D-NOSES, ar kuriem tika izstrādāti instrumenti un metodoloģijas, lai palīdzētu iedzīvotājiem cīnīties ar izplatītākajiem piesārņojuma veidiem vai klimata pārmaiņām kopumā savā apkārtnē. Ar projektu InSPIRES izstrādāja modeļus ieinteresēto pušu iesaistīšanai pētniecības un inovācijas projektos, aptverot plašu spektru dažādu jomu un izmantojot zinātnes atbalsta kontaktpunktus, savukārt citi projekti pievērsās kādai konkrētai jomai, proti, projektā CHERRIES galvenā uzmanība tika pievērsta veselības aprūpei un projektā GRECO — saules enerģijai. Projekts DITOs izceļas ar savu plašo auditoriju, kas izpaudās individuāli pielāgotā pieejā iesaistīšanai, savukārt projektā WeCount iedzīvotāju iesaistīšana notika, vācot datus par ceļu satiksmi ar nolūku veidot jaunas transporta politikas nostādnes. Projektā SCALINGS tika pētītas līdzradīšanas prakses atšķirības dažādās pilsētās un valstīs un tas, ar kādiem nosacījumiem sabiedrības līdzdalību var izvērst. Projekts MICS ir veltīts tam, lai izmērītu amatierzinātnes ietekmi. Šajā brošūrā jūs atradīsit arī plašāku informāciju par platformu EU-Citizen.Science kas ir zināšanu un kopienas centrs kvalitatīvai amatierzinātnes dalībnieku saziņai, un par to, kā projekts WeObserve uzlabo sadarbību starp esošajiem iedzīvotāju novērošanas centriem un ar tiem saistītām reģionu, Eiropas un starptautiska līmeņa aktivitātēm.