Skip to main content

Migrant Integration Cockpits and Dashboards

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzia cyfrowe wspierają integrację migrantów w europejskich miastach

Nowe rozwiązanie administracji elektronicznej dla migrantów, organów administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego ułatwia współpracę i wymianę informacji.

Gospodarka cyfrowa
Społeczeństwo

Wysoki napływ migrantów w ciągu ostatnich kilku lat, zwłaszcza osób ubiegających się o azyl i uchodźców, wywołał obawy dotyczące odpowiedniej integracji tych grup w Europie, dlatego kwestia ta stanowi jeden z priorytetów unijnej agendy. Administracje stanęły w obliczu różnych wyzwań: jak poprawić zarządzanie integracją migrantów ze społecznościami przyjmującymi, jak ułatwić migrantom uczestnictwo w życiu społecznym oraz jak zbudować potencjał umożliwiający reagowanie na przyszłe wyzwania migracyjne na różnych poziomach.

Pomyślna integracja z europejskim społeczeństwem

Chcąc rozwiązać te problemy, zespół finansowanego przez UE projektu MICADO opracował zintegrowane, gotowe do wdrożenia rozwiązanie, które zainteresowane strony mogą dostosować do stojących przed nimi wyzwań. Proponowane rozwiązanie techniczne zostało dobrze udokumentowane. Informacje dotyczące funkcji i wdrażania udostępniono na zasadzie „open-source”. Ponadto utworzono portal wymiany rozwiązań, w którym gromadzone są instrukcje i opisy najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem integracją migrantów w społecznościach miejskich w całej UE. Rozwiązanie pomaga organom administracji publicznej w poprawie dostępu migrantów do zakwaterowania, edukacji, opieki zdrowotnej i rynku pracy. Te cztery systemy społeczne są powszechnie uznawane za czynniki decydujące o pomyślnej integracji. „Organy administracji publicznej mogą łatwo, szybko i efektywnie przyjmować i integrować migrantów w społecznościach lokalnych, wykorzystując wydajne procedury integracyjne oraz wspierając bezpośrednią komunikację i wymianę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i samymi migrantami”, wyjaśnia Jörg Noennig, koordynator projektu i profesor na niemieckiej uczelni HafenCity University Hamburg.

Usługi cyfrowe wspierające integrację i wymianę społeczną

Trzy aplikacje umożliwiają współpracę oraz wymianę informacji między migrantami, organami administracji publicznej i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Każda z nich oferuje łatwy dostęp do wielu różnych usług. Migranci otrzymują dostęp do różnych podstawowych informacji dotyczących takich kwestii jak ubieganie się o mieszkania socjalne, pozwolenie na pobyt, publiczne ubezpieczenie zdrowotne i zatrudnienie. Z kolei organy administracji publicznej mogą korzystać z najnowszych statystyk dotyczących migracji i się nimi dzielić, udostępniać informacje i przewodniki dotyczące procesów integracyjnych oraz promować wydarzenia i kursy. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą zaś promować swoje usługi wśród migrantów, udostępniać ważne informacje dotyczące lokalnych procesów integracyjnych oraz reklamować kursy i wydarzenia. Aplikacja dostępna jest w wielu językach: angielskim, arabskim, chińskim, dari, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, urdu i włoskim. Dzięki funkcji asystenta głosowego z platformy korzystać mogą także użytkownicy z trudnościami w czytaniu. W glosariuszu zamieszczono kluczowe pojęcia, a chatbot oferuje użytkownikowi dalsze wsparcie. Różne miasta mogą łatwo dostosować platformę do swojego kontekstu lokalnego, języka i procedur administracyjnych. Narzędzia cyfrowe pomyślnie przeszły testy pilotażowe w Antwerpii, Bolonii, Hamburgu i Madrycie, po czym zostały dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności. „Projekt MICADO wspiera organy administracji publicznej, lokalne społeczności i migrantów poprzez bardziej wydajne i skuteczne usługi cyfrowe i wymianę informacji”, podsumowuje Noenning. Dzięki zaangażowaniu użytkowników końcowych w proces tworzenia usług integracji migrantów już na wczesnym etapie prac projekt będzie także wspierać spójność w lokalnych społeczeństwach i społecznościach. Buduje to ponadto zaufanie oraz promuje poglądy dotyczące kwestii migracji oparte na faktach.

Słowa kluczowe

MICADO, migrant, integracja, administracja publiczna, uchodźcy, organizacja społeczeństwa obywatelskiego, narzędzie cyfrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania