European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

KNOWLEDGE FOR PESTICIDES CONTROL

Article Category

Article available in the following languages:

Wnioski z analiz zanieczyszczenia wód w Ameryce Łacińskiej

W związku z tym, że jednym z głównych założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń w wodach, w tym pestycydów, badacze skupieni wokół projektu KNOWPEC przyjrzeli się bliżej praktykom rolniczym w Ameryce Łacińskiej w celu wymiany wiedzy i umiejętności.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Produkcja żywności w ramach sektora rolniczego pozostaje jedną z głównych gałęzi gospodarek wielu krajów Ameryki Łacińskiej. Niektóre z nich stosują większe ilości pestycydów na mieszkańca niż jakikolwiek inny region na świecie. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu KNOWPEC badacze przyjrzeli się bliżej zagadnieniu stosowania pestycydów w Ameryce Łacińskiej, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na środowisko naturalne regionów, zdrowie mieszkańców i produkcję żywności, a także ocenić dobre praktyki w zakresie remediacji. Naukowcy skupieni wokół projektu KNOWPEC skupili się na trzech krajach o zróżnicowanej charakterystyce produkcji rolniczej – Argentynie, Boliwii i Kostaryce, gdzie analizowali cały łańcuch wartości. Dzięki badaniom laboratoryjnym, wizytom studyjnym, delegacjom oraz trzem warsztatom przeprowadzonym w każdym z krajów biorących udział w projekcie, w które zaangażowani byli przedstawiciele władz regionalnych i rządowych, podmiotów przemysłowych i społeczności akademickiej, zespół był w stanie przeanalizować problemy związane z zanieczyszczeniem pestycydami w kluczowych obszarach. „Zajmowaliśmy się monitorowaniem stężeń pestycydów w wodach naturalnych, przeprowadziliśmy także oceny toksyczności, oceny ryzyka i zbadaliśmy techniki remediacji – w ramach prac opracowaliśmy szereg konkretnych propozycji, które pomogą chronić wody w tych krajach”, uważa Carmen Sans Mazon, główna badaczka projektu reprezentująca Uniwersytet w Barcelonie, który jest jego gospodarzem. Finansowany ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt zaowocował powstaniem szeregu publikacji, które dotyczyły między innymi ograniczeń związanych z obecnie wykorzystywanymi technikami monitorowania środowiska.

Określanie skali problemu

Poszczególne kraje Ameryki Łacińskiej różnią się znacząco swoimi podejściami do problemu nadużywania pestycydów w rolnictwie. Różnice te dotyczą między innymi rejestracji, stosowania, klas oraz ilości środków chemicznych, ograniczeń w ich stosowaniu oraz procesów remediacji, a także wiedzy na temat ryzyka. W ramach badań terenowych badacze zwrócili także uwagę na różnorodność w zakresie systemów upraw – od niewielkich pól o wielkości do 40 hektarów, przez średnie gospodarstwa – od 40 do 100 hektarów – położone na terenach wyżynnych i Altiplano, aż do bardzo dużych gospodarstw komercyjnych. W każdym z nich są stosowane różne pestycydy w różnych ilościach. „Niektóre z pestycydów wykorzystywanych przez tamtejszych rolników są objęte zakazami stosowania na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy. Co więcej, niektóre działania mające na celu ograniczenie ryzyka w krajach Ameryki Łacińskiej zostały przetransponowane bez żadnych zmian z analogicznych rozwiązań stosowanych w Europie czy Stanach Zjednoczonych, bez uwzględnienia miejscowych kontekstów, co oznacza, że ryzyko może być rażąco niedoszacowane”, dodaje Sans.

Monitorowanie, ocena ryzyka i remediacja

Przegląd badań monitorujących występowanie pestycydów w wodach naturalnych, połączony z rozmowami z rolnikami, agronomami, dystrybutorami pestycydów i ekologami, pozwolił zespołowi zidentyfikować główne źródła zanieczyszczeń i zmierzyć poziomy toksyczności w badanych obszarach. W ramach projektu KNOWPEC badacze przetestowali także technologie remediacji przy pomocy promieniowania słonecznego. Technologie te wykorzystują promieniowanie Słońca w celu wywoływania reakcji chemicznych, które pozwalają na oczyszczenie wody z pestycydów. Zespół z powodzeniem zademonstrował ich potencjał zarówno w laboratorium, jak i w ramach testów zrealizowanych dzięki instalacji pilotażowej. Przeprowadzone doświadczenia wskazują, że nawozy mogą być wykorzystywane jako katalizatory w celu wzmocnienia procesu degradacji, dzięki czemu mogą przyczynić się do usuwania pestycydów z wody. Dodatkową korzyścią jest wytwarzana w ramach procesu woda z dodatkiem nawozów, użyteczna do podlewania upraw. Badacze przyjrzeli się także ekologicznym podłożom oraz mokradłom, które zostały zbadane pod kątem możliwości oczyszczania wody skażonej pestycydami dzięki zachodzącym w nich procesom biologicznym. Oba rozwiązania były oceniane pod kątem zwalczania wybranego pestycydu w różnych warunkach klimatycznych – badania zostały przeprowadzone na terenie Kostaryki i Grecji. „Wyniki wskazują, że oba rozwiązania mogą być bardziej skuteczne, jeśli zostaną połączone”, wyjaśnia Sans.

Obustronne korzyści

Jako jeden z projektów związanych z inicjatywą wymiany personelu w ramach badań i innowacji (Research and Innovation Staff Exchange, RISE) projekt KNOWPEC miał na celu wymianę wiedzy i umiejętności pomiędzy początkującymi i doświadczonymi naukowcami w krajach Ameryki Łacińskiej i Europy. Podczas każdego z trzech warsztatów krajowych zespół KNOWPEC nawiązał współpracę z wieloma interesariuszami – agronomami, osobami odpowiedzialnymi za ocenę procesów rejestracji, przedstawicielami władz publicznych oraz reprezentantami podmiotów przemysłowych, aby wspólnie identyfikować słabe punkty w ocenach ryzyka związanego z pestycydami w przepisach krajowych. „Zespół zajął się także przeniesieniem dobrych praktyk z Ameryki Łacińskiej na grunt europejski – obecnie znajdują się one na etapie sugestii lub zostały włączone w ramach naszych studiów przypadków. Na przykład zamiast oprysków upraw pestycydami, co ma miejsce w przypadku bananów w Kostaryce, środki grzybobójcze można stosować miejscowo dzięki specjalnym workom, co pozwala unikać rozpylania zanieczyszczeń”, podsumowuje Sans.

Słowa kluczowe

KNOWPEC, pestycydy, woda, remediacja, napromieniowanie, słoneczny, nawóz, zanieczyszczenie, Ameryka Łacińska, rolnictwo, żywność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania