Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Wprowadzanie na rynek udoskonalonych metali lekkich

Pomimo całych dziesięcioleci badań naukowych nad zaawansowanymi stopami metali lekkich na rynek trafiła ograniczona liczba produktów. Nowy ekosystem otwartych innowacji ma na celu skrócenie ścieżki komercjalizacji.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Kompozyty ze stopów metali lekkich mają coraz większe znaczenie w produkcji komponentów w przemyśle motoryzacyjnym, wytwórczym, lotniczym i kosmicznym. Materiały te mają wysoki stosunek wytrzymałości do masy i niską gęstość, co oznacza, że pojazdy są lżejsze i zużywają mniej paliwa, co wiąże się z niższym poziomem szkodliwych emisji. Wraz z pojawieniem się nanomateriałów o lepszych właściwościach opracowywana jest nowa klasa nanokompozytów, które pozwolą wyjść poza techniczne ograniczenia czystych metali. Pomimo wielu projektów badawczych koncentrujących się na tych zaawansowanych materiałach przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku dekad, na rynku pojawiła się tylko ograniczona liczba produktów. Ograniczenie funduszy przeznaczanych na rozwój i zwiększenie skali utrudniło ich upowszechnienie, a użytkownicy końcowi nie chcą stosować niestandardyzowanych technologii. Przemysł stanął w obliczu zjawiska znanego jako „dolina śmierci”, polegającym na nieosiąganiu pełnego potencjału przez obiecujące materiały. Aby przezwyciężyć te bariery, w ramach finansowanego ze środków UE projektu LightMe (An Open Innovation Ecosystem for upscaling production processes of lightweight metal alloys composites) opracowano ekosystem otwartych innowacji zaprojektowany z myślą o zwiększeniu skali procesów przemysłowych przetwarzania metali lekkich. Projekt LightMe miał być punktem odniesienia dla innowacji w nanokompozytach z osnową z metali lekkich (MMnC) – stopach wzmocnionych cząstkami o wysokiej wytrzymałości.

Budowanie innowacyjnego ekosystemu

W projekcie LightMe udział wzięło 25 partnerów z 15 europejskich państw członkowskich, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać innowacje i prace rozwojowe dotyczące metali lekkich. Konsorcjum LightMe reprezentowane było przez organizację non-profit, za pośrednictwem której nowi klienci mogą uzyskać dostęp do całego łańcucha wartości. Projekt LightMe powstał nie tylko, by pomóc w rozwoju i zwiększaniu skali technologii związanych z metalami, ale także po to, by zapewnić klientom rozwiązania potrzebne do przyspieszenia procesu komercjalizacji. Obejmują one usługi modelowania i symulacji, testowanie i monitorowanie, a także doradztwo w zakresie zgodności z przepisami, nanobezpieczeństwa i opracowywania planów biznesowych. System ma łączyć członków łańcucha wartości wyższego szczebla, takich jak twórcy materiałów i instytucje badawcze, z użytkownikami końcowymi i producentami przemysłowymi.

Linie pilotażowe i przypadki testowe

W ramach projektu LightMe stworzono sześć linii pilotażowych świadczących zaawansowane usługi produkcyjne dostępne w całej Europie. Obejmowały one odlewanie kokilowe niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe, odlewanie w mokrym piasku, wytwarzanie przyrostowe z metalu oraz z użyciem drutu metalowego, a także wyciskanie spiekowe. Zespół projektu LightMe przeprowadził kilka przypadków testowych, wykorzystując linie pilotażowe do opracowania nowych technologii materiałowych i uzyskania informacji zwrotnych w celu poprawy oferowanych usług. Przykładowo, w przypadku testowym przeprowadzonym z firmą produkcyjną Hidria starano się wyprodukować lekkie koła zębate układu kierowniczego – części, która umożliwiają obracanie kół na boki – za pomocą aluminiowych MMnC. Partnerzy projektu LightMe, Brunel University w Londynie oraz Austriacki Instytut Odlewnictwa, wyprodukowali prototypowe produkty, pokazując, że ta technologia produkcji może przynieść znaczące korzyści europejskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu.

Upowszechnianie wyników projektu

W ramach projektu opublikowano trzy recenzowane artykuły w czasopismach naukowych, w tym na temat dalszego rozwoju zaawansowanych technik w produkcji kompozytów z osnową metalową. Zespół projektu LightMe zorganizował również pierwszą międzynarodową konferencję na temat lekkich materiałów, która odbyła się w maju 2023 roku. Na dwudniowej konferencji przedstawiono prezentacje techniczne z dziedziny lekkich materiałów, a zgłoszenia pochodziły ze środowisk akademickich i od specjalistów z branży.

Słowa kluczowe

LightMe, metal, kompozyt, stop, nanomateriały, produkcja, ekosystem, technologie, skalowanie