Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Stanowiska badawcze otwartych innowacji nadają impetu europejskim innowacjom

Europejskie branże technologiczne borykają się z problemem wysokich kosztów kapitałowych i skomplikowanej sytuacji regulacyjnej. Centra wymiany wiedzy mogą zmniejszyć te przeszkody i umożliwić szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Zdrowie

Opracowywanie innowacyjnych materiałów zaawansowanych ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia długoterminowych celów gospodarczych, technologicznych i środowiskowych Europy. Materiały kompozytowe wykorzystuje się w szerokim zakresie zastosowań, od wyrobów medycznych po części samochodowe, w przemyśle farmaceutycznym, energetycznym, budowlanym i wielu innych. W porównaniu z istniejącymi materiałami kompozyty te są mocniejsze, lżejsze, bardziej zrównoważone, mniej toksyczne i posiadają takie cechy funkcjonalne jak ognioodporność, odporność na zarysowania, bezpieczeństwo biologiczne i wbudowana elektronika. Europejskie MŚP i branże działające w tych ekosystemach stoją przed poważnymi wyzwaniami. Przed komercjalizacją nowych i podstawowych technologii muszą one poddawać je badaniom i walidacji. Jednocześnie rośnie szybkość i złożoność innowacji i wymagane są wysokie nakłady kapitałowe. MŚP oraz przemysłowych przedsiębiorstw typu start-up często nie stać na inwestowanie we własną infrastrukturę do badań i walidacji. Dlatego też UE zainwestowała ponad 285 milionów Euro na rzecz wsparcia dostępu do stanowisk badawczych otwartych innowacji (ang. open innovation test bed, OITB). Zapewniają one dostęp do fizycznych obiektów i usług niezbędnych do opracowywania, badania i skalowania nanotechnologii i materiałów zaawansowanych. Ten model otwartych innowacji może potencjalnie obniżyć koszty, ryzyko inwestycyjne i czas wprowadzenia na rynek materiałów opartych na nanotechnologii, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla MŚP. Ponadto może on zharmonizować warunki charakterystyki materiałów, modelowania i skalowania produkcji, aby poprawić dostęp do rynku. Dzięki temu nanotechnologia i materiały zaawansowane staną się dostępne dla wszystkich sektorów przemysłu, a tym samym przyspieszą przejście na bardziej ekologiczne technologie. W OITB drzemie niewykorzystany potencjał, który może przyczynić się do przejścia UE na technologie ekologiczne i cyfrowe w sześciu kluczowych dziedzinach technologii: opartych na nanotechnologii lekkich wielofunkcyjnych materiałów i komponentów; technologii medycznych do badania bezpieczeństwa; opartych na nanotechnologii powierzchni i membran; nanomateriałów i rozwiązań biopochodnych; materiałów funkcjonalnych na potrzeby przegród budowlanych; oraz produkcji nanoleków – poza dwoma przekrojowymi OITB zajmującymi się charakterystyką i modelowaniem materiałów. Łącząc zasoby i istniejącą wiedzę na poziomie UE, a jednocześnie wspierając wszelkiego rodzaju użytkowników niezależnie od ich położenia geograficznego, OITB stymulują współpracę w całej Europie, przyczyniając się do stworzenia bardziej otwartego i połączonego ekosystemu innowacji. OITB pomagają również w rozwoju tych ekosystemów, ponieważ użytkownicy tworzą między sobą sieci oferujące dodatkowe usługi, umożliwiające wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zapewniające użytkownikom pojedynczy punkt dostępu do ich możliwości i usług w zakresie opracowywania materiałów. Oczekuje się, że wdrożenie OITB przyczyni się do rozwoju europejskich sieci kompetencji w całym łańcuchu wartości i zaspokoi potrzeby przemysłu, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do mocno rozproszonych obiektów. Wspólnie te przyspieszone innowacje przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i pomogą zrealizować ambicje Europy w zakresie poprawy stanu środowiska. Stanowiska badawcze otwartych innowacji przedstawione w tej broszurze Results Pack obejmują szeroki wachlarz branż, odzwierciedlając dalece idący potencjał tego modelu. Do projektów skupionych na opracowywaniu nowych materiałów i kompozytów należą: OASIS, który wspiera opracowywanie nowych lekkich materiałów, LEE-BED, który skupia się na elastycznej elektronice, oraz TEESMAT, który pomaga rozwijać europejskie technologie produkcji akumulatorów. Projekty FormPlanet i i-TRIBOMAT oferują wsparcie w procesie produkcji, prezentując ulepszenia w wytwarzaniu blach i charakterystyce parametrów nowych materiałów. Natomiast celem projektów MDOT, SAFE-N-MEDTECH oraz TBMED jest wsparcie MŚP w opracowaniu nowych wyrobów medycznych, w tym diagnostycznych i terapeutycznych, poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z przepisami i działaniem.