European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Boosting DR through increased communIty-level consumer engaGement by combining Data-driven and blockcHain technology Tools with social science approaches and multi-value service design

Article Category

Article available in the following languages:

Obywatel w centrum rozwiązań w zakresie reakcji odbioru

Odnawialne źródła energii stwarzają okazję do maksymalizacji reakcji odbioru na poziomie konsumenta dzięki skupieniu się na technologii, biznesie i zachowaniach społecznych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Na rynku energii dostępnych jest coraz więcej zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii (OZE). Finansowany przez UE projekt BRIGHT zakłada wdrożenie wielowymiarowego podejścia do efektywnego zarządzania energią i zaangażowanie konsumentów we współtworzenie odpowiednich rozwiązań. Koordynator projektu Vincenzo Croce tłumaczy: „Złożoność zarządzania energią przy wzroście segmentu zmiennych odnawialnych źródeł energii uwidacznia, jak istotne jest znaczenie zdecentralizowanych rozwiązań i innowacyjnych technologii dla sprostania wyzwaniom związanym z lokalnymi ograniczeniami energetycznymi i poprawy usług energetycznych dla konsumentów”.

Trzy fundamenty rozwiązań BRIGHT

Ponieważ energia wytwarzana ze zdecentralizowanych OZE ma charakter zmienny, trudno jest dopasować podaż do popytu. Potrzebne są rozwiązania dotyczące zachowań społecznych, biznesu i technologii, aby zoptymalizować reakcję odbioru. Rozwiązania S-BRIGHT dotyczą zachowań konsumenckich i opierają się na zastosowaniu modelu z dziedziny nauk społecznych. Zwiększenie elastyczności obciążenia wymaga większego zaangażowania pod stronie klientów. Spółdzielnie energetyczne, handel partnerski (peer-to-peer) i obywatelskie społeczności energetyczne to ważne elementy tej nowej rzeczywistości ekonomicznej. Aby zmaksymalizować zaangażowanie obywateli, w projekcie wdrożono partycypacyjny proces współtworzenia, w którym jedną z głównych ról odgrywają konsumenci. Ponadto zespół projektu prowadził badania oparte na teorii gier, aby zrozumieć sposoby motywowania do określonych zachowań wykraczające poza zachęty ekonomiczne. Rozwiązania B-BRIGHT koncentrują się na biznesowych aspektach ekosystemu energetycznego, angażując takich graczy jak klienci, operatorzy systemów reakcji odbioru, firmy świadczące usługi energetyczne, menedżerowie elastyczności, menedżerowie systemów e-mobilności i agregatorzy w celu wspierania hybrydowego i elastycznego podejścia. B-BRIGHT kładzie nacisk na priorytetowe traktowanie usług wielotowarowych, usług opieki osobistej, efektywności i zarządzania e-mobilnością. Jednym z wniosków płynących z projektu jest to, że zintegrowane usługi pozwalają potencjalnie uzyskać większą elastyczności niż usługi niezależne. W projekcie T-BRIGHT przyjęto kilka założeń technologicznych, w tym wbudowane modele uczenia maszynowego służące do przewidywania zapotrzebowania na energię i oferowania waloryzacji elastyczności. Te oparte na danych narzędzia charakteryzują się wysoką skalowalnością oraz niskimi kosztami. Do innych narzędzi należą blockchain, cyfrowe bliźniaki i algorytmy podejmowania decyzji. Wszystkie te narzędzia technologiczne pomagają zwiększyć wydajność i elastyczność ekosystemu energetycznego, a jednocześnie zwiększają zaangażowanie konsumentów.

Cztery regiony demonstracyjne

Projekt BRIGHT realizowany jest przez konsorcjum 16 partnerów z siedmiu krajów UE. W jego ramach przeprowadzono demonstracje w czterech krajach – Belgii, Grecji, Włoszech i Słowenii – w celu przetestowania narzędzi w różnych warunkach. Belgijski projekt pilotażowy w dzielnicy De Nieuwe Dokken w Gandawie obejmuje 400 lokali mieszkalnych, obiekt sportowy, przedszkole i biura administracyjne zarządzane przez DuCoop. W tym przypadku głównym przedmiotem badań są bodźce, które motywują ludzkie zachowania na poziomie indywidualnym i społecznym. Greckie badanie pilotażowe obejmuje kilka obszarów geograficznych cechujących się zróżnicowanymi warunkami pogodowymi. Dotyczy ono potencjału połączenia usług energetycznych z internetem rzeczy w Halkidiki, Salonikach i Volos w zakresie wspierania konsumentów. Włoskie Terni jest częścią ekosystemu mającego duże doświadczenie w zakresie innowacji dotyczących inteligentnych sieci i wykorzystania OZE. W ramach tej części projektu współpracowano z lokalnymi agregatorami w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału elastyczności na rynkach energii. Z kolei celem słoweńskiego projektu pilotażowego jest zapewnienie kompleksowego handlu energią w formule P2P. Projekt zakłada połączenie komponentu bezpiecznej bramki brzegowej z infrastrukturą pomiarową, cyfrowymi bliźniakami i platformą blockchain. Transformacja europejskich sieci elektroenergetycznych jest niezbędna, aby możliwe było osiągnięcie europejskich celów dotyczących neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. W oparciu o rozwiązania społeczne, biznesowe i technologiczne projekt BRIGHT wykorzystuje możliwości, jakie daje decentralizacja ekosystemu energetycznego i rozwój odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na temat projektu BRIGHT można znaleźć tutaj.

Słowa kluczowe

BRIGHT, reakcja odbioru, blockchain, energia odnawialna, zachowania konsumentów, oparte na danych, sieci elektroenergetyczne, cyfrowy bliźniak, elastyczność energetyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania