Skip to main content
European Commission logo print header

REAL CONSUMER ENGAGEMENT THROUGH A NEW USER-CENTRIC ECOSYSTEM DEVELOPMENT FOR END-USERS’ASSETS IN A MULTI-MARKET SCENARIO

Article Category

Article available in the following languages:

Władza w rękach ludzi – system energetyczny skupiony na potrzebach prosumentów i konsumentów

Upodmiotowienie konsumentów i prosumentów może mieć ogromny wpływ na przebieg transformacji energetycznej dzięki umożliwieniu budowania lokalnych społeczności energetycznych oraz elastycznego kształtowania zużycia energii na żądanie.

Energia icon Energia

Dyskusje dotyczące zielonej transformacji energetycznej często skupiają się na krajach i sektorach przemysłowych – największych graczach sektora energetycznego. Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa przyczynia się do emisji 6,5 tony CO2 rocznie – to mniej więcej tyle, ile waży 4,5 samochodu osobowego. Warto pamiętać przy tym, że liczba mieszkańców obu tych obszarów przekracza 500 milionów. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu REDREAM postanowił zmienić dotychczasowy model zakładający pasywność konsumentów, opracowując narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom korzystanie z energii w bardziej zrównoważony sposób i aktywne uczestnictwo w realizacji celów UE w zakresie budowy bezemisyjnej gospodarki do 2050 roku.

Elastyczne zużycie energii na żądanie

Dynamiczne zmiany zużycia lub dostaw energii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, sieciowe i środowiskowe umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych, obniżenie kosztów energii i zmniejszenie śladu środowiskowego. „Zespół projektu REDREAM opracował platformę opartą na usługach w chmurze i sztucznej inteligencji, wspierającą ekosystem konsumentów i prosumentów w czerpaniu korzyści płynących z elastycznego zużycia energii na żądanie”, wyjaśnia Ruben Rodriguez, członek zespołu koordynującego projekt działającego przy Papieskim Uniwersytecie Comillas. Platforma gromadzi i analizuje dane dotyczące zużycia energii z inteligentnych liczników, a także informacje dotyczące warunków środowiskowych, w tym nasłonecznienia oraz siły wiatru. Dane wykorzystywane przez platformę obejmują cenę energii elektrycznej, bieżące zużycie, kraj, lokalizację budynku i informacje na temat konsumenta – na przykład czy odbiorca energii jest mieszkańcem, budynkiem komercyjnym lub zakładem przemysłowym. Platforma uwzględnia także podział na prywatne i publiczne instalacje fotowoltaiczne, rodzaj i liczbę odbiorców energii elektrycznej oraz zachowania związane z mobilnością, jeśli odbiorcy korzystają z pojazdów elektrycznych. W oparciu o analizy tych danych przeprowadzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, platforma opracowana przez zespół projektu REDREAM optymalizuje zużycie energii przez konsumentów w celu obniżenia ich rachunków i wspiera zrównoważony rozwój systemu elektroenergetycznego. „Platforma oferuje konsumentom wybór ponad pięciu planów energetycznych, które pozwalają im zwiększyć efektywność energetyczną dzięki wykorzystaniu możliwości oferowanych przez elastyczność. Plany są opracowywane na podstawie danych dotyczących każdego konsumenta w oparciu o podejście stawiające ich potrzeby na pierwszym miejscu – wszystkie zmiany i rozwiązania mają spełniać potrzeby konsumentów”, wyjaśnia Francisco Martín, członek zespołu odpowiedzialnego za koordynację projektu Papieskiego Uniwersytetu Comillas.

Wiedza to potęga i inspiruje zmiany

W ramach projektu REDREAM powstało coś więcej niż narzędzia techniczne oraz usługi. Zespół opracował także materiały edukacyjne, które pozwalają na lepsze poznanie i zrozumienie zagadnienia. Patrick Rembe, przedstawiciel Europejskiego Instytutu Komunikacji Naukowej i koordynator odpowiedzialny za komunikację w ramach projektu, twierdzi że: „Witryna Centrum Wiedzy na temat Energii zawiera mnóstwo dostępnych do pobrania informacji i danych, w tym białych ksiąg, filmów i infografik. Platforma ta jest przeznaczona dla trzech głównych grup docelowych – konsumentów/prosumentów, instalatorów i decydentów. Zawarte na niej treści wyjaśniają kluczowe podejścia oraz omawiają rozwiązania techniczne opracowane w ramach projektu REDREAM, a przede wszystkim budują zaufanie wobec nowych metod”. Dodatkowym elementem projektu jest strefa gier oraz społecznościowa sieć energetyczna sprzyjająca aktywnej wymianie pomysłów i doświadczeń między uczestnikami pilotażowego projektu.

Pierwsze wnioski – pilotaże w Hiszpanii, Chorwacji, Zjednoczonym Królestwie oraz we Włoszech

Pilotażowe realizacje w ramach projektu REDREAM pozwoliły zespołowi na zaprezentowanie wielu sposobów, w jakie elastyczne zużycie energii na żądanie oraz budowanie oraz promowanie lokalnych społeczności energetycznych oferujących zdecentralizowane wytwarzanie energii mogą przynieść korzyści konsumentom i innym interesariuszom. Tego rodzaju społecznościowe sieci energetyczne mogą umożliwić konsumentom odgrywanie aktywnej roli na rynkach energii, co przełoży się na pozytywny wpływ na koszty i zrównoważony rozwój gospodarek. „Nasze realizacje pilotażowe potwierdziły, że elastyczne dostosowywanie popytu i podaży na żądanie jest jednym z najważniejszych podejść do transformacji energetycznej. Co więcej, konsumenci uczestniczący w tych projektach zrozumieli koncepcję elastycznej konsumpcji, odpowiednio dostosowując swoje zachowanie”, zauważa Alvaro Sánchez Miralles, koordynator projektu z ramienia Papieskiego Uniwersytetu Comillas. Inspirowanie konsumentów do zmiany zachowań oraz wzbudzanie ich zainteresowania tym złożonym tematem było jednym z najważniejszych działań konsorcjum. Entuzjazm konsumentów i fakt, że dostosowali swoje zachowania w celu czerpania korzyści z nowych rozwiązań pokazuje, że projekt REDREAM może przyczynić się do realizacji szybkich i realnych zmian. Z kolei odpowiednie regulacje i przepisy umożliwiające wdrażanie takich podejść na szeroką skalę przyspieszą ich popularyzację w całej Europie.

Słowa kluczowe

REDREAM, energia, transformacja energetyczna, na żądanie, prosument, elastyczne zużycie energii, lokalne społeczności energetyczne, społecznościowa sieć energetyczna, SI

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania