Skip to main content

Energy wood production chains in europe (ECHAINE)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększone wykorzystanie biomasy drzewnej do wytwarzania energii

Innowacyjny internetowy System Informacji Geograficznej ma na celu optymalizację wykorzystania drewna jako źródła energii w elektrowniach cieplnych na biomasę i stworzenie nowych możliwości rynkowych.

Energia

W Europie występuje duża potrzeba rozwoju wiedzy o wytwarzaniu i wykorzystywaniu bioenergii, jak również potrzeba współpracy między poszczególnymi krajami tego kontynentu zainteresowanymi tymi zagadnieniami. Niewystarczająca komunikacja wpłynęłaby niekorzystnie na współpracę między różnymi sektorami, różnymi częściami łańcucha wartości (od lasu po elektrownię) oraz organami podejmującymi decyzje na różnych poziomach. Ostatecznym celem projektu ECHAINE było zapewnienie skutecznych narzędzi do identyfikacji i oceny korzystnych ekonomicznie i przyjaznych środowisku łańcuchów dostaw drewna dla energetyki. Mówiąc bardziej szczegółowo, międzynarodowa grupa naukowców z dziewięciu krajów Europy zastosowała podejście multidyscyplinarne w celu utworzenia efektywnych połączeń komunikacyjnych. Dane do analiz zgromadzono na podstawie badań w terenie, raportów naukowych i wywiadów z rolnikami, właścicielami lasów, a także dostawcami (firmami i osobami prywatnymi). Uzyskane analizy bieżącego stanu technologicznego produkcji drewna przeznaczonego dla energetyki i jego wykorzystania do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej mogą pomóc w określeniu zakresu jego zastosowań w poszczególnych krajach. Aby połączyć dane przestrzenne uzyskane w ramach różnych części projektu, naukowcy w laboratoriach Atos Origin opracowali interaktywny System Informacji Geograficznej (GIS, Geographic Information System). Jest to system oparty na technologii internetowej, który umożliwia udostępnianie danych z różnych źródeł informacji i uwzględnienie zarówno technologicznych, jak i najistotniejszych społeczno-ekonomicznych aspektów zastosowania drewna do pozyskiwania energii. Finalną wersję interaktywnego Systemu Informacji Geograficznej umieszczono w witrynie projektu ECHAINE: http://www.echaine.org/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania