Skip to main content

Development of low energy and eco-efficient grinding technologies (ENGY)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Minimalizowanie zużycia energii podczas szlifowania końcowego

Przewiduje się, że wprowadzenie nowej technologii detekcji służącej do monitorowania emisji akustycznych podczas operacji szlifowania doprowadzi do znacznego obniżenia zużycia energii.

Technologie przemysłowe

Od produkcji części samochodowych do łożysk, szlifowanie stanowi jeden z najistotniejszych procesów we współczesnym przemyśle. Ta najważniejsza operacja obróbki skrawaniem w procesach produkcji precyzyjnej jest jednak nadal uznawana za wyjątkowo energochłonną. Z tego względu specjaliści zajmujący się projektem ENGY starali się opracować i wdrożyć ekologiczne technologie szlifowania cechujące się niskim zużyciem energii. Aby zwiększyć oszczędność energii w procesie szlifowania, przeanalizowano cały system szlifujący, w tym urządzenia, narzędzia, sterowanie procesami oraz parametry. Ustalono, że duże zużycie energii jest spowodowane przede wszystkim pracą podsystemów obrabiarki obsługiwanych stacjonarnie. Na każdym etapie procesu systemy te odpowiadają za znaczne zużycie energii, niezależnie od zmian dokonanych w parametrach szlifowania. Stąd aby zredukować zużycie energii w procesie szlifowania, konieczne jest skrócenie czasu trwania procesu. Operacje szlifowania do wyiskrzenia są uważane za najistotniejsze dla jakości obrabianego przedmiotu pod względem okrągłości i nierówności powierzchni. Analizując szczegółowo operacje szlifowania do wyiskrzenia, naukowcy skoncentrowali się na określeniu czasu trwania tych operacji zapewniającego odpowiednią jakość przedmiotu. Głównym celem specjalistów było określenie optymalnego czasu szlifowania do wyiskrzenia potrzebnego do obróbki możliwie najgorszego produktu początkowego .Opracowano nowe urządzenie detekcyjne, pozwalające na adaptacyjną regulację czasu trwania operacji szlifowania do wyiskrzenia na podstawie parametrów jakościowych, np. błędu okrągłości. Działanie systemu jest oparte na sygnałach emisji akustycznych, które pozwalają na zarejestrowanie informacji na faktycznej strukturze obrabianej części w procesie. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: http://www.lms.mech.upatras.gr/engy/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania