Skip to main content

Using genetics to improve the quality and safety of sheep products

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poszukiwanie genetycznego sposobu uzyskiwania odporności na zakażenie nicieniami

Bezpieczeństwo łańcucha pokarmowego stanowi obecnie naglący problem we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na ciągłe zagrożenie zdrowia ze strony rozmaitych produktów żywnościowych.

Zdrowie

W ramach finansowanego przez WE projektu GENESHEEPSAFETY zastosowano szereg metod genetycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa łańcucha wytwarzania owczych produktów spożywczych. Partnerzy projektu zajmujący się różnymi aspektami hodowli, fizjologii i genotypowania owiec podjęli współpracę w celu ulepszenia cech jakościowych tych wyrobów. Jednym ze szczególnych zagadnień, na których skoncentrowali się badacze, była charakterystyka genetyczna odporności na nicienie u owiec czarnogłowych. Cechy te można określić na podstawie tzw. loci cech ilościowych (ang. QTL, quantitative trait loci), czyli obszarów genów odpowiedzialnych za poszczególne cechy. Naukowcy z Instytutu Roślin zebrali dane 789 owiec, uzyskane w okresie ponad 3 lat. Zwierzęta te były narażone na zakażenie nicieniami endopasożytniczymi w trakcie wypasu. W wyniku analizy genetycznej zidentyfikowano QTL na chromosomach 2, 3, 14 i 20. Wnioski z tych nowych badań, choć niewiążące, zdecydowanie wskazują, że odporność owiec na zakażenie nicieniami ma podłoże genetyczne. Kolejnym etapem projektu było potwierdzenie danych w hodowlach komercyjnych oraz opracowanie paneli markerów. Przekazanie hodowcom uzyskanych informacji umożliwi hodowlę owiec o korzystniejszym genotypie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania