Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Fenomen zbierania metadanych w sieci Web

Funkcja usługi sieciowej w wielkim stopniu zbiega się z wdrożeniem tej usługi. W związku z tym w ramach projektu WONDERWEB zaproponowano opracowanie ontologii dziedzinowych poprzez analizę interfejsów API.

Gospodarka cyfrowa

Semantyczna sieć Web to początek nowej ery sieci WWW. Sieć taka oferuje dane przetwarzalne przez maszyny i szerokie spektrum usług inteligentnych. Jest to możliwe dzięki opracowaniu ontologii, które określają współdzielone teorie dziedzin i dzięki temu umożliwiają bardziej efektywną komunikację ludzi i maszyn. Ontologie zatem w oferującej rozszerzone usługi sieci Web odgrywają główną rolę w umożliwianiu współdziałania, komunikacji i dostępu na podstawie zawartości. Opisy usług semantycznej sieci Web, wykorzystywane w różnych zastosowaniach, zależą od ogólnego języka opisu, takiego jak OWL-S, który jest używany na potrzeby specyfikacji takich zasadniczych elementów usługi, jak dane wejściowe i wyjściowe. Zależą również od ontologii, w której zawarta jest wiedza o typie i funkcji oferowanej usługi. Jakość ontologii dziedzinowych wpływa na zadania rozumowania wykonywane przez deskryptory semantyczne. W przypadku większości zadań usługi sieciowe powinny być opisywane według tej samej ontologii dziedzinowej. W związku z tym używana ontologia dziedzinowa powinna być dość ogólna i, co za tym idzie, wykazywać większe możliwości adaptacyjne. Co więcej, ontologie dziedzinowe przedstawiają złożone relacje pomiędzy pojęciami z danej dziedziny, co umożliwia im wykonywanie złożonych zadań rozumowania. Jest więc jasnym, że skonstruowanie wysokiej jakości ontologii dziedzinowych, czyli takich, które są ogólne i wartościowe, jest tak samo ważne, jak utworzenie ogólnego języka opisu usług sieciowych. W ramach projektu WONDERWEB dochodzono, czy opracowanie ontologii dziedzinowych z interfejsów API jest wykonalne i użyteczne. Dodatkowo badano, czy część ontologii dziedzinowych może być wyprowadzona z interfejsów API w sposób na wpół zautomatyzowany. Do zweryfikowania hipotezy użyto dwóch różnych dziedzin. Jedną z nich były bazy ontologii oparte na standardzie RDF (Resource Description Framework). Druga składała się z usług z zakresu bioinformatyki. Wyniki dla obu dziedzin były bardzo korzystne. Zaproponowana metoda może być więc bardzo ważnym innowacyjnym rozwiązaniem dla obszaru usług semantycznej sieci Web jako wsparcie dla inżynierów z danej dziedziny w zakresie budowania ontologii dziedzinowych o odpowiednio wysokiej jakości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania