European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-18

WonderWeb: Ontology Infrastructure for the Semantic Web

Article Category

Article available in the following languages:

Fenomen zbierania metadanych w sieci Web

Funkcja usługi sieciowej w wielkim stopniu zbiega się z wdrożeniem tej usługi. W związku z tym w ramach projektu WONDERWEB zaproponowano opracowanie ontologii dziedzinowych poprzez analizę interfejsów API.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Semantyczna sieć Web to początek nowej ery sieci WWW. Sieć taka oferuje dane przetwarzalne przez maszyny i szerokie spektrum usług inteligentnych. Jest to możliwe dzięki opracowaniu ontologii, które określają współdzielone teorie dziedzin i dzięki temu umożliwiają bardziej efektywną komunikację ludzi i maszyn. Ontologie zatem w oferującej rozszerzone usługi sieci Web odgrywają główną rolę w umożliwianiu współdziałania, komunikacji i dostępu na podstawie zawartości. Opisy usług semantycznej sieci Web, wykorzystywane w różnych zastosowaniach, zależą od ogólnego języka opisu, takiego jak OWL-S, który jest używany na potrzeby specyfikacji takich zasadniczych elementów usługi, jak dane wejściowe i wyjściowe. Zależą również od ontologii, w której zawarta jest wiedza o typie i funkcji oferowanej usługi. Jakość ontologii dziedzinowych wpływa na zadania rozumowania wykonywane przez deskryptory semantyczne. W przypadku większości zadań usługi sieciowe powinny być opisywane według tej samej ontologii dziedzinowej. W związku z tym używana ontologia dziedzinowa powinna być dość ogólna i, co za tym idzie, wykazywać większe możliwości adaptacyjne. Co więcej, ontologie dziedzinowe przedstawiają złożone relacje pomiędzy pojęciami z danej dziedziny, co umożliwia im wykonywanie złożonych zadań rozumowania. Jest więc jasnym, że skonstruowanie wysokiej jakości ontologii dziedzinowych, czyli takich, które są ogólne i wartościowe, jest tak samo ważne, jak utworzenie ogólnego języka opisu usług sieciowych. W ramach projektu WONDERWEB dochodzono, czy opracowanie ontologii dziedzinowych z interfejsów API jest wykonalne i użyteczne. Dodatkowo badano, czy część ontologii dziedzinowych może być wyprowadzona z interfejsów API w sposób na wpół zautomatyzowany. Do zweryfikowania hipotezy użyto dwóch różnych dziedzin. Jedną z nich były bazy ontologii oparte na standardzie RDF (Resource Description Framework). Druga składała się z usług z zakresu bioinformatyki. Wyniki dla obu dziedzin były bardzo korzystne. Zaproponowana metoda może być więc bardzo ważnym innowacyjnym rozwiązaniem dla obszaru usług semantycznej sieci Web jako wsparcie dla inżynierów z danej dziedziny w zakresie budowania ontologii dziedzinowych o odpowiednio wysokiej jakości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania