Skip to main content

Sustainable management of scarce resources in the coastal zone

Article Category

Article available in the folowing languages:

Problemy zrównoważenia obszarów przybrzeżnych Morza Śródziemnego

W projekcie SMART opracowano kompleksową analizę problemów zidentyfikowanych w pięciu badanych strefach. W ramach tej części badania wykonano analizę porównawczą wszystkich stref, koncentrując się szczególnie na problemach zapotrzebowania na wodę i wymaganiach socjoekonomicznych w regionie.

Zmiana klimatu i środowisko

Obszar basenu Morza Śródziemnego rozwijał się szybko w ostatniej dekadzie i w związku z tym rosło zapotrzebowanie na zasoby naturalne, powodując w wielu przypadkach konflikty. Doprowadziło to do często nieodwracalnych zniszczeń, co podkreśla potrzebę przygotowania długofalowej strategii. W ramach projektu wykonano pięć analiz przypadku (Turcja, Egipt, Liban, Jordania i Tunezja). Jeden z opracowanych raportów skupił się na przygotowaniu analizy porównawczej tych przypadków. Został on podzielony na dwie części. W pierwszej części omówiono zagadnienia prawne i administracyjne każdego z reprezentowanych krajów. Bazując na krajowych wskaźnikach niedostatku wody, analiza zmierzała do wyróżnienia najbardziej skrajnych sytuacji. W drugiej części podano wyjaśnienie modelu teoretycznego opracowanego na potrzeby analizy porównawczej. Model ten okazał się całkowicie sprawny, nawet w przypadkach, dla których dostępne były tylko ograniczone dane. Ramy koncepcyjne jak również zastosowana analiza wielokryterialna zademonstrowały podejście operacyjne umożliwiające połączenie modelowania naukowego z polityką. Jednym z sukcesów projektu była oparcie badań na współuczestnictwie. Przykładowo, wyniki analizy scenariusza działań zostały rozpowszechnione wśród lokalnych interesariuszy. Dzięki temu uczestnicy mogli uzyskać świadomość nowoczesnej metodologii planowania naukowego poprzez ciągły udział w różnych fazach projektu i w spotkaniach lokalnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania