Skip to main content

Underpinning sustainable ecosystem management of seaweed resources in africa: expanding the seaweed database

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwy dostęp do informacji o glonach morskich w Afryce

Wyniki projektu badawczego skupionego na zrównoważonej branży hodowli glonów morskich w Afryce zostały zestawione i umieszczone w bazie danych umożliwiającej pełne wyszukiwanie. Rozwiązanie nowej bazy upraszcza zainteresowanym stronom wyszukiwanie wyników i pracę w sieci.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt SEAWEEDAFRICA miał na celu zbadanie i zapisanie niewiarygodnej różnorodności biologicznej glonów morskich istniejących w tym regionie. Dotychczas zagadnienie to było stosunkowo mało poznane. Teraz możliwe jest zarejestrowanie i uzyskanie dostępu do właściwości tysięcy gatunków stanowiących niewykorzystane dotąd zasoby. Nie wykorzystano przyszłych możliwości, takich jak rozszerzenie uprawy glonów na inne klimaty tropikalne lub subtropikalne. Głównym celem tych pionierskich badań jest utworzenie wyczerpującej bazy danych obejmującej zarówno komercyjne, jak i technologiczne właściwości glonów morskich. Będzie ona zawierać również potwierdzone informacje dotyczące ekologii gatunków. Utworzenie bazy danych MS SQL oznacza, że ten cel projektu został zrealizowany. Technologia zastosowana do utworzenia bazy danych zapewnia, że jej pola będzie można łatwo i czytelnie przeszukiwać. Baza została umieszczona na dwóch serwerach, dzięki czemu jest dostępna za pośrednictwem internetu. Można ją z powodzeniem wykorzystać w celu rejestracji 216 kategorii glonów morskich, 1114 różnych zastosowań glonów morskich oraz identyfikacji 230 gatunków złożonych. Dodatkowo baza danych zawiera informacje dotyczące ustawodawstwa i przepisów. Posiadanie wyczerpującej i wiarygodnej bazy danych przyniesie szczególne korzyści twórcom polityki, którzy potrzebują łatwego dostępu do zawartych w niej informacji. Korzyści mogą odnieść także podmioty takie, jak uniwersytety, ośrodki przemysłowe i badawcze. Dostępna jest pełnozakresowa nawigacja. Bazę można przeglądać lub wykonywać szczegółowe zapytania. Znajduje się tam również indeks obrazów zawierający wysokiej jakości zdjęcia poszczególnych gatunków z informacjami dotyczącymi ich środowiska naturalnego, źródeł taksonomicznych i kluczowej literatury. Baza danych dostępna jest pod adresem http://www.seaweedafrica.org

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania