European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Towards controlling antimicrobial use and resistance in low-income countries-an intervention study in latinamerica

Article Category

Article available in the following languages:

Metoda bezpośredniego posiewu w wykrywaniu oporności na leki przeciwbakteryjne

W ramach projektu ANTRES badano oporność na leki przeciwbakteryjne u zdrowych dzieci z wiejskich oraz miejskich środowisk Boliwii i Peru. Naukowcy opracowali metodę szybkiego badania oporności na leki przeciwbakteryjne u bakterii występujących w jelicie człowieka.

Zdrowie icon Zdrowie

W przypadku konwencjonalnej metody wykrywania opornych szczepów Escherichia coli bezpośrednio na agarze McConkeya brak właściwej standaryzacji badania. W ramach projektu ANTRES opracowano więc metodę bezpośredniego posiewu (ang. DPM, direct plating method) do wykrywania u zdrowych dzieci oporności bakterii E. coli na leki przeciwbakteryjne. Następnie obie metody porównano. Jako źródło materiału badawczego posłużyły wymazy z odbytu lub wymazy świeżego stolca zdrowych dzieci. Badaniom poddano dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat pochodzące z obszarów wiejskich i miejskich. Analizę mikrobiologiczną przeprowadzono z użyciem równocześnie metody konwencjonalnej oraz metody DPM. Metoda DPM okazała się szybką, wysoce czułą i specyficzną metodą analizy lekoopornych bakterii E. coli pobranych ze stolca. Ponadto metoda DPM była dziesięć razy tańsza od techniki konwencjonalnej. Z tego względu metoda DPM stanowi cenne narzędzie do badań oporności na szeroką skalę, dzięki czemu możliwa jest realizacja niedrogich programów kontroli oporności, zwłaszcza w krajach o ograniczonych możliwościach finansowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania